Často kladené otázky

 
Filtrovať často kladené otázky
Vyhľadávanie kľúčového slova
Odborná oblasť

Návody na projekty 1 - 15 z 81

  • Aké elektrické náradie existuje?
   • Elektrické náradie je možné rozdeliť podľa oblasti jeho použitia na nasledujúce základné typy:

    • náradie na vŕtanie
    • náradie na skrutkovanie
    • náradie na rezanie
    • náradie na frézovanie
    • náradie na hobľovanie
    • náradie na brúsenie
    • náradie na strihanie a dierovanie
    • náradie na zatĺkanie
    • náradie na spájanie

    Okrem toho ešte existuje elektrické náradie na špeciálne použitie a zmiešané typy náradia.

  • Podľa akých princípov pracuje elektrické náradie?
   • Elektrické náradie pracuje na základe nasledujúcich základných princípov:

    • rotácia
    • kmitanie
    • zdvihový pohyb
    • príklep
    • teplota

    Základné princípy sa pritom využívajú jednotlivo alebo v kombináciách.

  • Čo je to volt?
   • Volt je mernou jednotkou elektrického napätia.

  • Čo je to watt?
   • Watt je mernou jednotkou (elektrického) výkonu.

  • Čo je najdôležitejším základným predpokladom na úspešné vyvŕtanie otvoru?
   • Je potrebné poznať vlastnosti opracovávaného materiálu.

  • Dajú sa vŕtať všetky materiály s rovnakými otáčkami?
   •  
    Bosch | Elektrické náradie Bosch pre domácich majstrov

    Nie. Je potrebné postupovať podľa vlastností materiálu.

    Čím mäkší je materiál, tým vyššie otáčky. Čím tvrdší je materiál, tým nižšie otáčky.

    Pretože medzi materiálmi sú rôzne stupne tvrdosti, malo by sa vŕtať vždy so správnymi otáčkami, ktoré sú prispôsobené materiálu a aj priemeru vrtáka.

    V odbornej literatúre sú dostupné detailné údaje v tabuľkách pre použitie. Otáčky, udávané v našej tabuľke, je potrebné chápať ako zjednodušené smerodajné hodnoty, s ktorými dosiahnete pri ručne vedených strojoch dobré výsledky.

    Pri osobitných vrtákoch a vŕtacích korunkách môžu čiastočne platiť iné otáčky. Tu je najlepšie postupovať podľa hodnôt, ktoré sú udávané na obale alebo v návode na použitie.Ak sa otáčky používanej vŕtačky nedajú presne definovať, použite najbližšiu možnú hodnotu.

  • Aké riziká a nebezpečenstvá hrozia pri vŕtaní?
   • Používateľ vŕtačiek je v prvom rade ohrozovaný možnými spätnými krútiacimi momentmi. Spätné krútiace momenty vznikajú pri zvýšenom odovzdávaní krútiaceho momentu z vŕtačky, kvôli zvyšujúcemu sa treniu vrtáka vo vŕtanom otvore. Platí to najmä pri:

    • hlbokých otvoroch
    • otvoroch s veľkým priemerom
    • zablokovaní vrtáka vo vŕtanom otvore alebo pri vystupovaní z obrobku

    Pri zablokovaní vrtáka a tým aj elektrického náradia môžu vznikať mimoriadne veľké, nebezpečné spätné krútiace momenty.

  • Ako je možné zabrániť spätným krútiacim momentom pri vŕtaní?
   • Možným spätným krútiacim momentom sa dá pri vŕtaní zabrániť takto: Zásadne používajte bezchybné a ostré vrtáky. Poškodené alebo tupé vrtáky majú podstatne vyššie trenie a majú sklon k ľahkému zasekávaniu alebo zablokovaniu.

    Pri hlbokých otvoroch podporujte odvádzanie pilín pravidelným posúvaním vrtáka smerom dozadu. Tým sa zabráni veľkému treniu vrtáka a aj nebezpečenstvu jeho zaseknutia.

    Pri otvoroch veľkých priemerov zvoľte vhodné otáčky a obrobok zafixujte.

    Vo všeobecnosti platí, že: pri otvoroch do kovu a s priemerom väčším ako 6 mm vykonajte predvŕtanie. Vďaka tomuto opatreniu je potrebný menší prítlak. To je obzvlášť vhodné pri vŕtaní tenších plechov, pretože pri vystupovaní vrtáka z obrobku sa dá citlivejšie prispôsobovať prítlak, čím sa zabráni zachyteniu ostria vrtáka. Ako základné pravidlo platí, že na predvŕtanie je potrebný vrták, ktorého priemer zodpovedá šírke priečneho ostria veľkého vrtáka.

    Spätné krútiace momenty sú zachytávané aj bezpečným vedením stroja. Na to je potrebné držať a viesť vŕtačku obidvomi rukami. Pri vŕtačkách, pre ktoré je dostupná prídavná rukoväť, je nutné používať aj túto rukoväť.

  • Aké sú podstatné rozdiely medzi príklepovou vŕtačkou a klasickou vŕtačkou?
   • Pri klasickej vŕtačke je vŕtacie vreteno pevne zafixované v uložení (ložiskách). Tým je dosiahnutá veľká presnosť a vystredený chod stroja. Otáčky sú optimalizované na vŕtanie do kovu. Pri príklepovej vŕtačke je vŕtacie vreteno uložené v uložení (ložiskách) pohyblivo. Presnosť a vystredenosť chodu nie je z dôvodu použitého systému tak dobrá, ako pri klasických vŕtačkách. Otáčky sú väčšinou vyššie ako pri klasických vŕtačkách, pretože sa vŕta aj do kameniva, kde je potrebný väčší príklep.

  • Na čo je potrebné mimoriadne dbať pri zaobchádzaní so skrutkovačmi?
   • Pri doťahovaní a povoľovaní skrutiek môžu nastávať reakcie náradia, ktoré môžu ohroziť používateľa. Príčiny sú nasledovné:

    • spätné krútiace momenty
    • skĺzavajúce skrutkovacie hroty
    • hluk

  • Ako sa chrániť proti spätným krútiacim momentom pri skrutkovačoch?
   • Neprípustným a tým aj nebezpečným spätným krútiacim momentom je možné zabrániť nasledujúcimi opatreniami:

    • správna voľba skrutkovacieho nástroja
    • správne nastavenie skrutkovacieho náradia, napríklad krútiaceho momentu alebo hĺbkového dorazu, podľa odporúčaní výrobcu

  • Ako sa chrániť proti skĺzavajúcim skrutkovacím hrotom?
   • Najčastejšou príčinou skĺzavajúcich skrutkovacích hrotov je to, že:

    • veľkosť skrutkovacieho hrotu sa nehodí k danej skrutke
    • skrutkovací hrot je prikladaný na skrutku so vzpriečením
    • dôjde k vzpriečeniu počas skrutkovania
    • prítlak je príliš nízky

    Ľahko sa dá rozpoznať, že v každom z týchto prípadov došlo k chybe počas používania.

    Dôsledky skĺzavajúcich skrutkovacích hrotov sú takéto:

    • nebezpečenstvo poranenia používateľa
    • poškodenie obrobku
    • poškodenie skrutky
    • poškodenie skrutkovacieho hrotu

    Je jasné, že sa vyplatí predchádzať týmto často vznikajúcim chybám pri používaní.

  • Ktoré základné prípady skrutkových spojov poznáme?
   • Takmer všetky druhy skrutkovania sa dajú začleniť do dvoch základných foriem: skrutkovanie do tvrdého materiálu (tzv. tvrdý skrutkový spoj) a skrutkovanie do mäkkého materiálu (tzv. mäkký skrutkový spoj).

    • Ako tvrdý skrutkový spoj sa označuje také použitie, pri ktorom sa priamo pod skrutkou nachádza tvrdý materiál (typicky to býva kov).
    • Ako mäkký skrutkový spoj sa označuje také použitie, pri ktorom sa priamo pod skrutkou nachádza poddajný (mäkký) materiál (typicky to býva drevo), prípadne ak sa skrutka zaskrutkováva do poddajného materiálu.

  • Aké typy skrutiek existujú?
   • Existujú tzv. strojové skrutky a tzv. skrutky do dreva. Z týchto dvoch základných typov sú odvodené varianty pre rôzne materiály a osobitné skrutkovanie. Navzájom sa odlišujú svojím tvarom a druhom závitu.

  • Aké druhy skrutkovačov existujú?
   • V princípe rozlišujeme:

    • skrutkovače s hĺbkovým dorazom
    • skrutkovače so spojkou krútiaceho momentu
    • skrutkovače s rázovým (rotačným) príklepom

  • Aké spôsoby brúsenia existujú?
   • Brúsenie na povrchoch sa tiež nazýva aj povrchové brúsenie, oddeľovanie materiálov brúsením sa nazýva aj odbrusovanie (alebo rezanie), alebo hĺbkové brúsenie.

  • Ktorý materiál je možné brúsiť?
   • Takmer všetky pevné materiály je možné brúsiť. Iba s veľkou technickou námahou či nákladmi, alebo vôbec nie je možné brúsiť iba niektoré typy materiálov, ako sú elastoméry.

  • Na aký materiál a aké tvary obrobkov sú vhodné vibračné brúsky?
   • Možnosti použitia sú dané podľa použitého brusiva a sú univerzálne. Prednostne sa vibračné brúsky používajú na úpravy alebo opracovávanie dreva, drevených materiálov a lakovaných plôch. Menej vhodné sú na kovy a kamenné materiály, pretože pri nich je úberový výkon veľmi nízky.

    Vibračné brúsky sa vynikajúco hodia na rovné plochy. Pri ostrých rohoch a hranách, ako aj konvexne alebo konkávne zvlnených plochách existuje kvôli rovnej a tvrdej brúsnej doske nebezpečenstvo bodového prebrusovania. Pritom sa môže brúsna doska aj poškodiť.

  • Aké brúsky existujú a ako nájdem to správne náradie?
   •  
    Bosch | Elektrické náradie Bosch pre domácich majstrov

    Typickými brúskami na veľkoplošné úpravy povrchu sú vibračné brúsky, excentrické brúsky, uhlové brúsky a pásové brúsky.

  • Na aký materiál a aké tvary obrobkov sú vhodné uhlové brúsky?
   • Možnosti použitia sú dané podľa použitého brusiva a sú univerzálne. Prednostne sa uhlové brúsky používajú na brúseniu kovu a kameniva. Vďaka vysokým obvodovým rýchlostiam dochádza na mieste brúsenia k veľkému vytváraniu tepla. Pre drevené materiály a plasty sú uhlové brúsky preto menej vhodné.

    Je možné opracovávať takmer všetky tvary obrobkov. Pre obrobky, ktoré majú získať absolútne rovný povrch, sa však uhlové brúsky hodia menej, pretože kvôli veľkému úberovému výkonu vznikajú pri chybnom používaní neželané hlboké stopy zabrúsenia.

  • Aké sú najdôležitejšie pravidlá na ochranu pri práci pri brúsení?
    • Dodržte výrobcom určené oblasti použitia.
    • Používajte len výrobcom určené brusivá.
    • Používajte najlepší možný postup na odsávanie prachu.
    • Noste ochranné okuliare
    • Používajte masku na ochranu dýchacích ciest.
    • Používajte ochranu sluchu.

  • Na čo je potrebné dbať pri brúsení a ako je možné zabrániť nebezpečenstvám?
   • Pri elektrickom náradí na rezanie vzniká v prvom rade nebezpečenstvo poranenia v oblasti pílového listu či kotúča – tak pri vypnutom, ako aj zapnutom náradí. Okrem toho hrozí nebezpečenstvo spätných rázov náradia pri chybnom používaní. Smú sa používať iba ostré pílové listy či kotúče, v bezchybnom stave. Pílové listy alebo kotúče musia byť pre príslušnú pílu vhodné a prípustné. Tupé alebo poškodené pílové listy či kotúče môžu viesť k zaseknutiu a zablokovaniu stroja. Poraneniam spôsobeným pílovým listom alebo kotúčom sa dá predísť aplikovaním nasledujúcich opatrení:

    • Nikdy neodstraňujte ochranné kryty, nefixujte ich v otvorenej pozícii ani s nimi inak nemanipulujte.
    • Stroj obsluhujte obidvomi rukami, pričom ho držte v úchopových oblastiach, ktoré sú na to určené.
    • Pri reťazových pílach nasaďte po ich použití ochranný kryt alebo obal.
    • Pri všetkých ostatných pílach (okrem okružných píl) pílový list po práci z píly odstráňte.

    Nastaviteľné ochranné zariadenia, ako je rozovierací klin, nastavujte a fixujte podľa predpisu.

    Pri práci je nutné viesť pílu bezpečne a pevne. Silu posúvania smerom dopredu je pritom potrebné zvoliť tak, aby nedošlo k zaseknutiu alebo zablokovaniu píly. Mohlo by pritom dôjsť k vzniku momentov so spätným rázom.

  • Aké materiály sa dajú opracovávať s použitím ručne vedených elektrických píl?
   • S výnimkou určitých minerálnych materiálov a skla sa dajú s použitím ručných elektrických píl opracovávať takmer všetky materiály.

  • Na čo sa hodia ručné okružné píly?
   • Ručné okružné píly sa v závislosti od použitého pílového kotúča v zásade hodia na všetky materiály, ktoré je možné rezať.

    Hlavná oblasť použitia okružnej píly je rýchle a presné orezávanie (tzv. omietanie) a prirezávanie konštrukčných prvkov doskovitého tvaru, vykonaním rovných rezov. Hĺbky rezu do viac ako 100 mm sa využívajú v oblasti tesárskych prác, avšak manipulácia s takýmito veľkými ručnými okružnými pílami nie je kvôli silným momentom spätného rázu v prípade zaseknutia kotúča bez problémov.

  • Na čo sa hodia chvostové píly?
   • Kovy sa vo všeobecnosti, vychádzajúc z princípu chvostovej píly, nedajú nimi rezať:

    Kovové piliny, ktoré by sa dostali medzi pílové listy a vedenie lišty, by sa zapiekli vplyvom trenia pílových listov. Plasty je možné rezať obmedzene: piliny a prach z penových termoplastov, obzvlášť na báze styrolu (napríklad Styropor), sa rozohrievajú trením medzi pílovými listami a vedením. Po ochladnutí zablokujú pílové listy, pretože pôsobia ako roztavené lepidlo. Pílové listy s pílovými zubami z tvrdokovu sa však hodia aj na rezanie mäkkých a poréznych materiálov podobných kameňu, ako je pórobetón a mäkká ľahčená tehla. Pílové listy je možné vymieňať bez použitia nástrojov.

    Chvostová píla je v prvom rade určená na opracovávanie dreva v oblasti tesárskych prác. Typicky sa používa na skracovanie trámov a vytváranie čapov. Rovnako často sa chvostová píla používa aj pri stavbách na úpravu častí z pórobetónu.

  • Aké druhy píl existujú a ako nájdem vhodné náradie?
   •  
    Bosch | Elektrické náradie Bosch pre domácich majstrov

    Základné typy sú:

    • píly so zdvihovým pohybom (napríklad priamočiara píla)
    • rotujúce píly (napríklad okružná píla)
    • píly s obehom po obvode (napríklad reťazová píla)

  • Na čo sa hodia reťazové píly?
   • Ručne vedené reťazové píly sa používajú výlučne na opracovávanie dreva. Slúžia na rýchle skracovanie trámov a hranolov, ako aj čerstvého (tzv. „zeleného“) dreva v záhradnom a lesnom hospodárstve.

  • Na čo sa hodia chvostové píly?
   • Chvostové píly sa v závislosti od použitého pílového listu v zásade hodia na všetky materiály, ktoré je možné rezať.

    Typicky sa chvostová píla používa v oblasti inštalačných a sanitárnych prác, pri konštruovaní vozidiel, v kovovýrobe a pri recyklovaní paliet.

  • Čo je mimoriadne dôležité pred prvým použitím akumulátora alebo akumulátorového náradia?
   • Bezpodmienečne by ste si mali prečítať návod na obsluhu, pretože akumulátorová technika podlieha rýchlemu technologickému vývoju a premenám, ktoré si za určitých okolností vyžadujú nový spôsob používania a obsluhy.

  • Čo znamená samovoľné vybíjanie?
   • Samovoľné vybíjanie znamená, že akumulátor sa vybíja počas skladovania. Po uplynutí určitého času sa musí akumulátor nabiť, aby bolo možné znovu používať záhradné náradie. Samovoľné vybíjanie bolo u doterajšej niklovej technológii cca 25 % za mesiac, u lítium-iónových akumulátorov predstavuje menej ako 2 %. Lítium-iónové akumulátory sú pripravené na použitie aj po dlhšom skladovaní.

  • Čo znamená pamäťový efekt?
   • Pamäťový efekt sa vyskytuje u NiCd akumulátorov, ak sa úplne nevybijú. Ak sa nezaťaží určitá časť akumulátora, akumulátor si to „zapamätá“. Nezaťažená časť akumulátora už nie je k dispozícii pre nabitie akumulátora. Pri lítium-iónových akumulátoroch nedochádza k pamäťovému efektu.

  • Ako sa správne uskladňujú lítium-iónové akumulátory?
   • Lítium-iónové akumulátory sa majú vo všeobecnosti skladovať pri izbovej teplote. Skladovanie pri vyššej teplote znižuje životnosť akumulátora. Pri teplotách nad 55 °C sa môžu lítium-iónové akumulátory zničiť, pri teplotách pod –15 °C sa môžu vybiť. Lítium-iónové akumulátory by sa pred uskladnením nemali úplne nabiť. Aktivita v úplne nabitom článku je vyššia ako v čiastočne nabitom, čo spôsobuje rýchlejšie starnutie článku.

  • Môžu lítium-iónové akumulátory vybuchnúť?
   • Značkové akumulátory – predovšetkým v záhradnom náradí Bosch – sú chránené rôznymi ochrannými mechanizmami. Ich vybuchnutie je takmer vylúčené. Napriek tomu sa vyvarujte ich skratovaniu, ako aj mechanickému poškodeniu.

  • Ako správne zlikvidovať opotrebované akumulátory?
   • Je potrebné ich odovzdať obchodníkovi s elektrickým náradím. Ten vykonáva ich zber a odovzdáva ich ďalej, výrobcovi elektrického náradia. Výrobca zabezpečuje odbornú recykláciu.

  • Na čo je potrebné dbať pri frézovaní a ako je možné zabrániť nebezpečenstvám?
   • Pri horných frézach vzniká v prvom rade nebezpečenstvo poranenia sa na ostrom frézovacom nástroji a to tak pri stojacom, ako aj pri pracujúcom náradí. Frézy pracujú podľa svojho základného princípu s veľmi veľkými otáčkami. Pri neodbornej obsluhe môže dochádzať k spätným rázom stroja. Smú sa používať iba ostré frézy v bezchybnom stave. Frézovacie nástroje sa musia hodiť pre príslušnú hornú frézu a musia byť pre ňu schválené. Tupé alebo poškodené frézy môžu viesť k silným vibráciám, spätným rázom stroja a k zlomeniu frézovacích nástrojov. Poraneniam spôsobeným frézou sa dá predísť aplikovaním nasledujúcich opatrení:

    • Stroj obsluhujte obidvomi rukami, pričom ho držte v úchopových oblastiach, ktoré sú na to určené.
    • Po práci vyberte frézovací nástroj z hornej frézy.

    Pri orezávaní (omietaní) hrán, musí byť smer posúvania vždy proti smeru otáčania frézovacieho nástroja (protibežné frézovanie). Pri frézovaní v smere otáčania frézovacieho nástroja (rovnobežné frézovanie) sa stroj, obzvlášť pri väčšej hrúbke triesok, už nedá viesť bezpečným spôsobom. Vplyvom silného vychyľovania stroja môžete stratiť kontrolu nad hornou frézou, čím vzniká najväčšie nebezpečenstvo nehody alebo úrazu. Hornú frézu je nutné viesť vždy bezpečne a pevne.

    Silu posúvania smerom dopredu je pritom potrebné zvoliť tak, aby nedochádzalo k prílišným poklesom otáčok stroja a tým aj k jeho vibráciám.

  • Aké elektrické náradie sa používa na frézovanie?
   • Ručne vedené elektrické náradie na frézovanie, sa označuje súhrnným pojmom horné frézy. Pojem „horná fréza“ znamená, že fréza sa počas svojej prevádzky nachádza nad obrobkom.

    Horné frézy sa rozlišujú podľa účelu používania a podľa príkonu. Bežné sú:

    • Multifunkčné náradie
    • hranové frézy
    • Horné frézky

  • Aké materiály sa opracovávajú s použitím hornej frézy?
   • Vo všeobecnosti je možné opracovávať všetky upínané materiály, obzvlášť však drevené materiály. Kovy je však možné opracovávať len s ťažkými, stacionárnymi frézovacími strojmi. S ručne vedenou hornou frézou je možné opracovávať iba tenké hliníkové plechy.

  • Čo je dôležité pri frézovaní drevených materiálov?
   • Drevo má relatívne nízku tvrdosť a dá sa dobre opracovávať. Pri vysokých lokálnych teplotách, to znamená keď s frézou zotrvávate príliš dlho na jednom mieste, majú sklon k vytváraniu vypálených miest.

    Elasticita, obzvlášť pri mäkkom dreve alebo dreve s dlhými vláknami, vytvára voči fréze určitý brzdiaci a zasekávací efekt, ktorý sa premietne do zvýšenia teploty vplyvom trenia. Ak chcete docieliť dobré výsledky práce, je dôležité dodržiavať pri masívnom dreve smer vlákien.

  • Na čo je potrebné dbať pri hobľovaní a ako je možné zabrániť nebezpečenstvám?
   • Zdrojom nebezpečenstva pri elektrickom hoblíku je hriadeľ s nožmi, ktorá rotuje veľkou rýchlosťou („hobľovací hriadeľ“). Vplyvom zotrvačnosti sa hobľovací hriadeľ otáča nejaký čas ešte aj po vypnutí hoblíka. Až do úplného zastavenia nesmie preto hobľovací hriadeľ prichádzať do styku s používateľom alebo nejakými predmetmi, napríklad s pracovným stolom.

    Aby ste sa vyhli nebezpečenstvám, mal by sa hoblík odkladať až vtedy, keď hobľovací hriadeľ zastaví. Najvýhodnejšie je používať taký typ hoblíka, ktorý disponuje možnosťou zaparkovania („tzv. parkovacou pätkou). Vďaka tomuto zariadeniu sa hobľovací hriadeľ nedotýka podložky. Napriek tomu je potrebné dávať pozor na to, aby sa na odkladacej ploche nenachádzali žiadne predmety.

  • Ktoré materiály je možné hobľovať?
   • Hobľovať sa dajú všetky obrábateľné materiály. Ručne vedené elektrické hoblíky sa používajú takmer výlučne na opracovávanie dreva a drevených materiálov. Opracovávanie plastov je možné vtedy, keď je k dispozícii dostatočná šírka hoblíka (cca 20 – 50 mm, v závislosti od typu plastu).

  • Čo je dôležité pri hobľovaní drevených materiálov?
   • Drevo je v porovnaní s inými materiálmi relatívne mäkké a preto sa dá vynikajúco opracovávať oddeľovaním triesok. Ako „rastúci“ materiál má v prírodnom stave vláknitú štruktúru a vplyvom rastu dochádza ku vzniku nepravidelností, ako sú napríklad konáre. To je potrebné zohľadniť pri používaní náradia, pretože to má vplyv na kvalitu povrchu.

  • Na čo je potrebné dbať pri prikladaní hoblíka?
   • Pri prikladaní hoblíka musí prítlačná sila spočívať na spodnej časti hoblíka vpredu, v opačnom prípade sa v oblasti priloženia vytvorí priehlbina.

  • Na čo je potrebné dbať pri odkladaní hoblíka?
   • Pri odkladaní hoblíka musí prítlačná sila spočívať na spodnej časti hoblíka vzadu, v opačnom prípade sa v oblasti odloženia vytvorí priehlbina.

  • V akom smere je nutné hobľovať?
   • Smer hobľovania je podľa možnosti potrebné zvoliť tak, aby sa nehobľovalo proti vystupovaniu vlákien. To by totiž mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu povrchu. Mierne šikmým priložením hoblíka sa dá dosiahnuť „plynulý“ rez ťahom, čo sa pozitívne prejaví na kvalite povrchu (hobľovací nôž nepreniká do obrobku priečne, ale šikmo voči smeru posúvania).

  • Ktoré materiály je možné spájať sponkami?
   • Obvykle je možné spájať sponkami len drevo a drevené materiály, ak nie je drevo príliš tvrdé. Prírodné drevo a preglejka sa spájajú pomocou sponiek lepšie, pretože vlákna poskytujú dodatočnú silu pri spojení sponkami. Iné drevené materiály, ako sú napríklad drevotrieskové dosky, sa dajú dobre spojiť sponkami iba v prípade použitia sponiek s úpravou živicou.

    Všetky tvrdé materiály, ako sú napríklad kovy, kamenné materiály, sklo a tvrdé plasty, nie je možné spájať sponkami.

  • Aké bezpečné sú sponkovačky?
   • Sponkovačky sú mimoriadne bezpečné, ak sa používajú v súlade s ich určením. Mali by sa aktivovať vždy až na obrobku, nikdy by sa nemali sponky „vystreľovať“ len tak, voľne. Mnoho sponkovačiek preto disponuje aj bezpečnostným mechanizmom, ktorý aktivuje sponkovačku iba vtedy, keď je priložená na materiáli.

  • Aké bezpečné sú tavné lepiace pištole?
   • Tavné lepiace pištole sú po elektrickej stránke veľmi bezpečné, avšak ako všetky elektrické zariadenia by sa nemali ponechávať bez dozoru v zapnutom stave. Kvôli vysokej teplote tavenia lepidla 150 až 180 °C je pri používaní samozrejme potrebné dávať pozor na to, aby nedošlo ku vzniku popálenín.

  • Ktoré materiály je možné zliepať s použitím tavnej lepiacej pištole?
   • Všetky materiály so savými alebo poréznymi povrchmi, ktoré majú zodpovedajúcu tepelnú odolnosť, je možné zliepať použitím tavných lepiacich pištolí. Typickými materiálmi sú drevo, drevené materiály, kamenné materiály a vláknité materiály, ako je tkanina, koža, kartón a papier.

    Nie je možné zliepať všetky materiály s hladkým, nesavým povrchom, ako je sklo, kov a hladké plasty, ako aj teplotne citlivé plasty, ako sú napríklad peny s obsahom polystyrolu. V prípade pochybností si lepenie najskôr vyskúšajte.

  • Ako postupovať pri natieraní?
   • Pred natieraním

    • Najskôr zakryte podlahu, ako aj všetok nábytok a vykurovacie telesá fóliou a na okrajoch zafixujte fóliu krepovou páskou.
    • Dodatočne oblepte všetky rámy dverí a okien, zásuvky, vypínače, podlahové lišty a podobne. Taktiež použite krepovú pásku.
    • Ak sa má stena natierať rôznymi farbami, môžete použiť krepovú pásku aj ako oddeľovaciu líniu medzi jednotlivými farbami.

    Počas natierania

    • Začnite rohmi miestnosti.
    • Následne natrite strop a nakoniec zvyšné steny.

    Ak budete natierať podľa tohto postupu a smerom preč od okien, to znamená v súlade s dopadajúcim svetlom, opticky sa stratia všetky farebné prechody a zabránite vzniku nepekných tieňovaní.

  • Kedy mám použiť ktorý druh farby?
   • Voľba druhu farby závisí od oblasti použitia: chcete nalakovať svoj nábytok? Natierate steny? Chcete ochrániť svoju terasu lazúrou, pred poveternostnými vplyvmi?

    Disperzné farby:

    Vhodné na natieranie stropov a stien (vnútorné prostredie). Sú dobre priľnavé, vyrovnávajú rozdiely na doskách, sadrokartóne alebo cementovláknitých doskách, vypĺňajú póry na stenách s omietkou i betóne a prednostne sa využívajú ako náterové farby na hrubovláknité a plastické tapety.

    Latexové farby:

    Špeciálne disperzné farby, ktoré väčšinou prepúšťajú paru, ale sú veľmi trvanlivé, odolné voči oteru a necitlivé voči bežným čistiacim prostriedkom. Svoje uplatnenie nájdu najmä vo vlhkých miestnostiach, ako je kúpeľňa alebo práčovňa, ako aj v zaťažovaných priestoroch, ako je garáž alebo kuchyňa.

    Lazúry:

    Farebné laky alebo iné farby s mimoriadne jemne rozptýleným, nepatrným pigmentom. Používajú sa tam, kde má zostať viditeľná štruktúra podkladu. Drevo sa lazúrami chráni pred poveternostnými vplyvmi, pred UV žiarením, čiastočne pred plesňami a hmyzom. Drevené povrchy je možné farebne upraviť pomocou lazúr na jednotný a ucelený vzhľad. Pri betóne umožňujú vyrovnanie farebných rozdielov.

    Laky:

    Laky sú väčšinou krycie náterové hmoty. Náter vytvára po zaschnutí na povrchu kvalitatívne a opticky vysoko kvalitný matný alebo lesklý film. Sú odolné voči chemikáliám a používajú sa hlavne ako povrchová úprava dreva, kovu, plastu alebo minerálnych materiálov.

  • Môžu byť drevené časti v exteriéri nalakované bezfarebne?
   • Okná, drevené obklady a ani iné drevené časti v exteriéri by sa zásadne nemali upravovať bezfarebne.

    Bezfarebné laky a jasné lazúry neponúkajú dostatočnú ochranu pred UV-žiarením. Pôsobením UV-žiarenia stráca drevený povrch svoje nosné vlastnosti pre nátery, drevo sa sfarbuje z hnedej do šedej farby, náter sa trhá a oddeľuje sa od dreva.

    Biele krycie vrstvy väčšinou ponúkajú najvyššiu trvanlivosť. Na drevených obkladoch alebo plotoch sa dobre osvedčili pigmentované lazúry.

  • Čo je to nivelačný prístroj a na čo slúži?
   • Pri nivelačnom prístroji ide o meracie zariadenie na relatívne určovanie výšky objektov.

    Tým, že sa na stenu premietajú laserové línie, uľahčuje laserový nivelačný prístroj napríklad presné zavesenie obrazov, políc alebo visiacich skriniek, ako aj presné vzájomné zarovnanie.

  • Na čo je potrebné dbať pri meraní vzdialeností laserovým lúčom v interiéroch?
   • Dráha medzi meracím prístrojom a meraným objektom nesmie obsahovať žiadne prekážky. Je teda potrebné vykonávať meranie mimo prekážok.

    Okrem toho môže dôjsť k chybným meraniam vtedy, keď dym alebo prach pohltí laserový lúč alebo ho čiastočne odrazí.

  • Je laserový lúč nebezpečný?
   • Lasery používané v meracích prístrojoch značky Bosch zodpovedajú triede lasera 2, ktorá je považovaná za neškodlivú. Nie je preto nutné robiť žiadne osobitné bezpečnostné opatrenia. Vo všeobecnosti však platí, že laserové lúče, pričom je jedno do akej triedy ochrany sú zaradené, by nemali nikdy smerovať do očí.

  • Aké sú náklady na zaslanie náhradných dielov?
   • Pri objednávkach prostredníctvom on-line obchodu je objednávkový paušál 4,76 € (vrátane DPH).

    Pri objednávkach prostredníctvom servisného kontaktného centra, t. z. telefonicky, e-mailom, listom alebo faxom, je na jednu objednávku uplatňovaný objednávkový paušál 7,14 € (vrátane DPH).

    Pri zasielaní na dobierku sa pripočítava dodatočný poplatok vo výške 2,50 €.

  • Mám nárok na záruku po oprave?
   • Po každej platenej oprave je nárok na záruku v trvaní jedného roka.

  • Prečo nemôžem nájsť alebo vybrať niektorý diel v katalógu náhradných dielov?
   • Môže to mať tri dôvody:

    1) Ide o príslušenstvo a nie o náhradný diel. Prehľad nášho príslušenstva získate v časti Príslušenstvoalebo priamo u svojho špecializovaného predajcu.

    2) Želaný diel patrí do konštrukčného celku. V tomto prípade je možné objednať len celý konštrukčný celok.

    3) Želaný diel nie je dostupný, prípadne sa už nedodáva. Na získanie presnejších informácií o čase dodania kontaktujte, prosím, našu servisnú linku.

  • Aký je rozdiel medzi náhradným dielcom a príslušenstvom?
   • Náhradné dielce sú neoddeliteľnou súčasťou elektrického náradia. Patria do jeho základného vybavenia – bez nich nie je možné používanie. Náhradné dielce sú napríklad: ozubený remeň, skrutky, strmene a uhlíky.

    Príslušenstvo je nadstavba rozširujúca funkcie alebo doplnky, bez ktorých možno normálne prevádzkovať elektrické náradie. Príslušenstvo je napr.: pílový list, kufor, prídavná rukoväť, brúsny papier a vrták.

  • Koľko stojí vyzdvihnutie náradia alebo prístroja?
   • Vyzdvihnutie náradia alebo prístrojov je počas záručnej lehoty bezplatné. Pri opravách po uplynutí záručnej lehoty sú započítavané jednorazové náklady na zaslanie vo výške 7,14 € (vrátane DPH).

  • Koľko stojí kalibrácia mojich prístrojov?
   • Aktuálne ceny si môžete zistiť z našej brožúry kalibračného servisu.

  • Ako mám postupovať, keď chcem poslať objednaný náhradný diel naspäť?
   • Ak pri dodaní zásielky s náhradným dielom zistíte, že je balík zvonku poškodený, odmietnite jeho prevzatie alebo ukážte jeho poškodenie doručovateľovi.

    Ak pri vybalení tovaru zistíte vecné chyby tovaru alebo ak ste si objednali nesprávny náhradný diel, prosíme vás, aby ste nás o tom čo najrýchlejšie informovali (najneskôr do 15 dní). Prosíme vás o dodržiavanie dodacích podmienok našej firmy.

    Pred odoslaním naspäť si, prosím, bezpodmienečne vyžiadajte návratku s uvedením čísla dodacieho listu u nás.

  • Je likvidácia starého náradia a prístrojov, batérií a akumulátorov bezplatná?
   • Áno, likvidácia je bezplatná. Batérie a akumulátory môžete odovzdať na likvidáciu do všetkých nádob spoločného systému pre spätný odber. Staré náradie a prístroje môžete odovzdať u svojho špecializovaného predajcu.

  • Kde si môžem nechať opraviť svoje náradie a prístroje?
   • Vaše poškodené náradie alebo prístroj je možné zaslať priamo do nášho servisného centra. Alternatívne je tu aj možnosť odovzdať ho u predajcu alebo v obchode s náradím, vo vašej lokalite.

    Pri priamom zasielaní je dôležité, aby bol pri náradí či prístroji priložený vyplnený formulár s objednávkou opravy, aby bolo možné plynulé spracovanie zákazky.

  • Ako dlho vopred musím požiadať o vyzdvihnutie?
   • Ak bude formulár odoslaný do 17. hodiny pracovného dňa, je možné vykonať vyzdvihnutie od ďalšieho dňa. Samozrejme si môžete vybrať aj iný čas vyzdvihnutia.

  • Sú prístroje či náradie, ako aj batérie a akumulátory od firmy Bosch registrované?
   • Tak náradie a prístroje, ako aj batérie Bosch sú registrované. Číslo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) je: DE-86520394.

    Registračné číslo pre batérie a akumulátory je 21001568.

  • Ako dlho trvá kalibrovanie?
   • Pri náradí Bosch Power Tools máme prístup k rozsiahlej logistickej sieti a optimálne organizovaným servisným procesom.

    Tak ako pri oprave, platí aj pre kalibračný servis to, že používateľ dostane náradie či prístroj späť spravidla najneskôr po piatich dňoch.

  • Ako mám náradie či prístroj zabaliť?
   • Vaše náradie či prístroj by mali byť zabalené tak, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k poškodeniu. Ak by ste nemali k dispozícii vhodný obal na veľké náradie, prosím kontaktujte nás telefonicky. Príslušný kartónový obal vám potom zašleme.

    Pre ďalšie informácie o balení si, prosím, prečítajte Všeobecné obchodné podmienky nášho poskytovateľa prepravných služieb GLS.

  • Je na opravy uplatňovaná paušálna cena?
   • Nie, ale postupujeme nasledovne:

    V prípade záruky je oprava samozrejme bezplatná.

    Po uplynutí záruky platí, že:

    Ak sú náklady na opravu menšie ako je 50 % ceny nového náradia či prístroja, opravu hneď vykonáme. Vo vyúčtovaní budú náklady na opravu prehľadne vyčíslené.

    Pri nákladoch na opravu väčších ako je 50 % ceny nového náradia či prístroja, vám pripravíme cenovú ponuku s vyčíslením nákladov.

    Okrem toho môžete využiť aj „predbežné schválenie“:

    Už vopred môžete rozhodnúť, či v prípade ceny opravy väčšej ako 50 % máme odovzdať náradie či prístroj na recykláciu, alebo si želáte vypracovať cenovú ponuku s vyčíslením nákladov.

    V prípade predbežného schválenia vám odpustíme náklady na dopravu.

  • Dá sa kalibračný servis využiť pre všetky značky Bosch Power Tools?
   • Kalibračný servis Bosch nie je závislý od značky; po dohode je možné kalibrovať nielen náradie a prístroje našich vlastných značiek „Bosch“ a „CST/berger“, ale aj všetky ostatné.

  • Čo sa stane, keď odmietnem cenovú ponuku s vyčíslením nákladov?
   • Môžete sa rozhodnúť, či zostane náradie alebo prístroj v servisnom stredisku a tam sa recykluje, alebo si ho chcete zobrať naspäť. V takom prípade sa uplatňuje manipulačný poplatok 17,85 € plus náklady na dopravu vo výške 7,14 € (vrátane DPH).

  • Aké sú náklady na zaslanie pre opravy?
   • V prípade záruky sú náklady samozrejme nulové.

    Pre opravy po uplynutí záruky je uplatňovaný jednorazový objednávkový paušál vo výške 7,14 € (vrátane DPH).

  • Aké sú moje záručné podmienky pre súkromne používané náradie?
   • Záruka na nový tovar pri súkromnom používaní je 24 mesiacov. Podrobné informácie nájdete v aktuálnych záručných podmienkach.

  • Ako dlho trvá oprava?
   • Opravené náradie či prístroj spravidla dostanete späť po troch až max. piatich pracovných dňoch.

  • Čo je to ampér?
   • Ampér je mernou jednotkou elektrického prúdu.

  • Aký stroj je lepšie si zaobstarať, vŕtačku alebo príklepovú vŕtačku?
   • To záleží na účele používania. Domáci majstri uprednostňujú príklepovú vŕtačku kvôli jej všestrannosti, remeselníci uprednostňujú klasickú vŕtačku kvôli jej presnosti.

  • Čo je to bit (skrutkovací hrot)?
   • Tento pojem pochádza z anglického jazyka a v oblasti techniky na skrutkovanie označuje nadstavec do skrutkovača, ktorý je potrebný na zaskrutkovanie daného typu skrutky (s drážkou, krížovou drážkou, šesťhranom, Torx a podobne). Skrutkovací hrot sa v stroji upevňuje buď priamo prostredníctvom svojej šesťhrannej stopky, v skľučovadle na vrtáky, alebo v držiaku nástrojov, ktorý je buď priamou súčasťou stroja alebo je použitý ako dodatočne nasadené príslušenstvo.

  • Na aký materiál a aké tvary obrobkov sú vhodné excentrické brúsky?
   • Možnosti použitia sú dané podľa použitého brusiva a sú univerzálne. Prednostne sa excentrické brúsky používajú na úpravy alebo opracovávanie dreva, drevených materiálov a lakovaných plôch. So zodpovedajúcim vkladacím nástrojom sa excentrické brúsky dajú vynikajúco použiť aj na práce spojené s leštením. Pri brúsení kovu alebo kamenných materiálov je postup pri práci pomalší.

    Kvôli okrúhlej brúsnej doske, ktorú je možné dodať v rôznych stupňoch tvrdosti, sa dajú opracovávať takmer všetky tvary obrobkov. Úprava ostrých rohov a hrán môže viesť k prebrúseniu a k poškodeniu brúsneho taniera.

  • Ako postupovať pri brúsení?
   • Zásadne začínajte s použitím hrubšej zrnitosti a pri každom prechode zvoľte jemnejšiu zrnitosť. Ako základné pravidlo platí, že s každým nasledujúcim pracovným úkonom sa používa dvakrát tak jemná zrnitosť.

    Príklad: poradie zrnitosti 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • Na čo sa hodia priamočiare píly?
   • Priamočiare píly sa v závislosti od použitého pílového listu v zásade hodia na všetky materiály, ktoré je možné rezať.

    Mimoriadne sa priamočiare píly hodia na komplexné práce s rezmi v krivkách do všetkých materiálov. Spomedzi všetkých píl disponujú najväčším výberom univerzálnych a špeciálnych pílových listov.

  • Čo sa rozumie pod pojmom lítium-iónové akumulátory?
   • Lítium-iónové akumulátory sú založené na novej technológii, pri ktorej sa lítium používa ako súčasť elektród. Zásadne sa odlišujú od akumulátorov na niklovom základe a majú napätie jedného článku 3,6 V, teda trikrát väčšie napätie jedného článku, ako nikel-kadmiové akumulátory. Je potrebných menej akumulátorových článkov, vďaka čomu môže byť elektrické náradie menšie a ľahšie alebo výkonnejšie, pri zachovaní pôvodnej veľkosti. Okrem podstatne nižšej miery samovybíjania, majú lítium-iónové akumulátory oproti nikel-kadmiovým akumulátorom takmer nulový pamäťový efekt.

  • Ako nájdem správny náhradný dielec pre moje elektrické náradie?
   • V katalógu náhradných dielcov nájdete všetky obrázky nášho náradia za posledných 25 rokov v rozobratom stave. Tu si môžte úplne jednoducho identifikovať potrebný náhradný dielec. Pripravte si katalógové číslo náradia alebo jeho obchodné meno. Musíte ich zadať kvôli rýchlemu vyhľadaniu náhradného dielca.

  Návody na projekty 1 - 15 z 81

   Nenašli ste otázku?

   Spýtajte sa nás osobne a my vám radi pomôžeme.

   Osobné poradenstvo

   V prípade otázok ohľadne našich produktov a ich používaní
   : 0711/400 40 480
   : 0711/400 40 482
   pondelok–piatok: 8.00–20.00
   sobota: 8.00–16.00
   nedeľa: 10.00–16.00

   Kontaktný formulár


   Právne upozornenie

   Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.

    

   Aplikačné poradenstvo

   Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

   :02/ 48 703 262

   pondelok–piatok: 8:00–16:30


   Vyhľadávanie predajcov

    
    
    
   SK
   Poznačiť
   Poznačené
   Teraz kúpiť
   Vynulovať filter
   Zobraziť filter
   Skryť filter
   Ďakujeme za vaše ohodnotenie
   Ďakujeme za vaše ohodnotenie
   Zobraziť ďalšie projekty
   Skryť ďalšie projekty
   Skryť varianty tovaru
   Ukázať varianty tovaru
   Zavrieť tip na používanie
   Otvoriť tip na používanie
   Čítať skúsenosť
   Zavrieť skúsenosť
   Skryť podrobný zoznam materiálu
   Ukázať podrobný zoznam materiálu
   Porovnávací zoznam
   Produkty
   Produkt
   Zobraziť ďalšie odporúčania
   Skryť ďalšie odporúčania