Ofta ställda frågor

 
Filtrera ofta ställda frågor
Sökordssökning
Fackområde

Projektanvisningar 1 - 15 från 81

  • Vilka elverktyg finns?
   • Elverktyg kan inordnas i följande grundtyper, efter användningstyp:

    • borrande verktyg
    • skruvande verktyg
    • sågande verktyg
    • fräsande verktyg
    • hyvlande verktyg
    • slipande verktyg
    • skärande och stansande verktyg
    • slagverktyg
    • fogande verktyg

    Förutom detta finns det elverktyg för särskild användning och kombivarianter.

  • Efter vilka principer arbetar elverktyg?
   • Elverktyg arbetar enligt följande grundprinciper:

    • rotation
    • vibration
    • lyftrörelse
    • slag
    • värme

    Grundprinciperna används enskilt eller i kombination.

  • Vad är volt?
   • Volt är mätenheten för elektrisk spänning.

  • Vad är watt?
   • Watt är måttenheten för (elektrisk) effekt.

  • Vad är den viktigaste grundförutsättningen för att lyckas med borrningen?
   • Man måste känna till egenskaperna hos det material som ska bearbetas.

  • Kan man borra i alla material med samma varvtal?
   •  
    Bosch | Bosch elverktyg för gör-det-självare

    Nej. Man måste anpassa sig efter materialegenskaperna.

    Ju mjukare materialet är, desto högre varvtal. Ju hårdare materialet är, desto lägre varvtal.

    Eftersom ett och samma material kan ha mycket olika hårdhetsgrad, arbeta alltid med ett varvtal som är anpassat till materialet och borrdiametern.

    I facklitteraturen finns det detaljerade tabeller. Varvtalen som anges i vår tabell ska betraktas som förenklade riktvärden, med vilka man kan få bra resultat med handhållna maskiner.

    Vid specialborr och borrkronor gäller delvis andra varvtal. Här är det bäst att följa anvisningarna på förpackningen eller i bruksanvisningen.Om varvtalet för den borrmaskin som används inte kan definieras exakt, använd närmaste värde.

  • Vilka risker finns med borrning?
   • Användaren av borrmaskiner är utsatt för risk i första hand på grund av eventuella återvridningsmoment. Återvridningsmoment uppstår vid ökat drivmoment hos borrmaskinen genom ökad friktion i borrhålet

    • vid djupa borrhål
    • vid borrhål med stor diameter
    • vid blockering av borren i borrhålet eller vid utdragning från arbetsstycket

    Vid blockering av borren och därmed elverktyget kan mycket stora, farliga återvridningsmoment uppstå.

  • Hur undviker man återvridningsmoment när man borrar?
   • Eventuella återvridningsmoment vid borrning kan undvikas enligt följande: Använd felfria och slipade borr. Skadade eller trubbiga borr skapar högre friktion och kan lätt klämma eller blockera.

    Om du ska borra djupt, se till att spånen förs bort genom att köra tillbaka borren regelbundet. På det sättet reducerar du borrfriktionen och därmed klämrisken.

    Vid borrning med stor diameter, välj lämpligt varvtal och fixera arbetsstycket.

    Förborra i metall om diametern är över 6 mm. Om man gör det behöver man mindre tryck vid borrningen. Detta är extra fördelaktigt om man borrar i tunn plåt, eftersom man då kan styra kraften bättre när borren kommer igenom arbetsstycket. På detta sätt undviker man att borrets egg fastnar. Som tumregel vid förborrning väljer man ett borr vars diameter motsvarar bredden på tvärskärningen med den stora borren.

    Återvridningsmoment förhindras av säker maskinstyrning. Maskinen ska hållas och styras med båda händer. Vid borrmaskiner som har ett extra handtag ska detta också användas.

  • Vad är skillnaden mellan slagborrmaskin och vanlig borrmaskin?
   • Borrspindeln är fast fixerad i lagren på borrmaskinen. Det ger en hög roteringsprecision. Varvtalen är optimerade för borrning i metall. På slagborrmaskinen är borrspindeln rörligt fixerad i lagren. Rotationsprecisionen är, på grund av konstruktionen, inte så hög som vid vanliga borrmaskiner. Varvtalet ligger för det mesta högre än för borrmaskiner, eftersom man även kan borra i sten då ett högre slagtal behövs.

  • Vad ska man tänka särskilt på vid hantering av skruvdragare?
   • Vid åtdragning och lossning av skruvar kan verktygsrekationer uppstå som innebär en risk för användaren. Orsakerna är

    • återvridningsmoment
    • glidande bits
    • buller

  • Hur skyddar man sig mot återvridningsmoment vid skruvdragning?
   • Otillåtna och därmed farliga återvridningsmoment kan undvikas genom följande åtgärder:

    • rätt val av skruvverktyg
    • rätt inställning på skruvverktyget, t. ex. vridmoment eller djupanslag enligt tillverkarens anvisningar

  • Hur skyddar man sig mot glidande bits?
   • De vanligaste orsakerna för glidande bits är:

    • bitstorleken passar inte skruven
    • bits sätts an snett mot skruven
    • bits hamnar snett under skruvningen
    • för lågt tryck

    I dessa fall är det lätt att se att användaren är orsaken.

    Resultatet av glidande bits är:

    • skaderisk för användaren
    • skador på arbetsstycket
    • skador på skruven
    • skador på bits

    Det lönar sig alltså att undvika dessa ofta förekommande användarfel.

  • Vilka grundläggande typer av skruvförbindelser finns?
   • Nästan alla skruvuppgifter kan indelas i de två grundformerna, hårt skruvfall och mjukt skruvfall.

    • Som hårt skruvfall räknas all användning där ett hårt material befinner sig under skruven, oftast metall.
    • Som mjukt skruvfall betecknar man användning där ett mjukt material befinner sig under skruven, oftast trä, eller om skruvan ska skruvas in i ett material som lätt ger efter.

  • Vilka typer av skruvar finns?
   • Det finns maskinskruvar och träskruvar. Av dessa båda grundtyper finns det varianter för olika byggmaterial och speciella skruvuppgifter. De skiljer sig åt genom sin form och genom typen av gängor.

  • Vilka typer av skruvdragare finns?
   • Här skiljer man mellan:

    • skruvdragare med djupanslag
    • skruvdragare med vridmomentkoppling
    • skruvdragare med vridslag

  • Vilka typer av slipning finns?
   • Att slipa ytor kallas ytslipning, att kapa material genom slipning kallas kapslipning eller djupslipning.

  • Vilka material kan slipas?
   • Nästan alla material kan slipas. Det är bara vissa materialtyper som elastomer som inte kan slipas eller som kräver avancerad teknik för att slipas.

  • För vilka material och vilka typer av arbetsstycken passar planslip?
   • Användningsmöjligheten beror på vilken sliptyp som används och är universell. Planslipar är bäst för bearbetning av trä, träsammanstättningar och lackerade ytor. De är inte lika bra för metall och sten, eftersom avverkningsgraden blir mycket låg.

    Planslipar är perfekta för jämna ytor. Vid vassa hörn och kanter samt konvexa och konkava ytor finns risk för punktvis genomslipning på grund av den jämna och hårda slipplattan. Slipplattan kan också bli skadad.

  • Vilka slipmaskiner finns och hur hittar jag den som passar just mig?
   •  
    Bosch | Bosch elverktyg för gör-det-självare

    Typiska slipmaskiner för arbete på större ytor är planslip, excenterslip, vinkelslip och bandslip.

  • För vilka material och vilka typer av arbetsstycken passar vinkelslip?
   • Användningsmöjligheten beror på vilken sliptyp som används och är universell. Vinkelslipar används bäst till slipning av metall och sten. På grund av höga periferihastigheter uppstår en hög värmeutveckling. Vinkelslipar passar därför inte lika bra för trämaterial och plast.

    Nästan alla arbetsstyckesformer kan bearbetas. För arbetsstycken som ska få en absolut jämn yta är vinkelslipar inte lika bra, eftersom den höga avverkningen kan skapa ofrivilligt djupa inslipningar.

  • Vilka är de viktigaste arbetsskyddsreglerna vid slipning?
    • Håll de användningsområden som tillverkaren angett
    • Använd endast de sliptyper som angetts av tillverkaren
    • Använd bästa möjliga dammutsug
    • Bär skyddsglasögon
    • Använd andningsskydd
    • Använd hörselskydd

  • Vad ska man tänka vid sågning och hur undviker man risker?
   • Största risken för skador på sågande elverktyg är sågbladet – både när maskinen är av och på. Förutom detta föreligger risk för maskinreturslag vid felaktig användning. Endast vassa sågblad i felfritt skick får användas. Sågbladen måste vara tillåten och lämplig för sågen som ska användas. Trubbiga eller skadade sågblad kan leda till klämning och blockering av maskinen. Skador på grund av sågbladet kan undvikas genom följande åtgärder:

    • Ta aldrig av skyddshuven, fixera i öppen ställning eller manipulera på annat sätt.
    • Använd maskinen med båda händer, håll i avsedda handtag.
    • Dra på skyddet på kedjesågar efter användning.
    • Vid alla andra sågar (utom cirkelsågar), ta av sågbladet från sågen efter arbetet.

    Ställ in och fixera inställbara skyddsanordningar som spaltkil enligt föreskrift.

    Vid arbetet måste sågen föras säkert och fast. Påför kraft på ett sätt så att sågen inte kläms eller blockeras. Här kan returslagmoment uppstå.

  • Vilka material kan bearbeta med handhållna elsågar?
   • Med undantag för vissa mineraliska material och glas kan nästan alla material bearbetas med handstyrda elsågar.

  • Vad passar handcirkelsågar till?
   • Handcirkelsågar passar alla sågbara material, beroende på vilken sågklinga som används.

    Huvudanvändningsområde för cirkelsågar är snabb och precis tillskärning av platta byggkomponenter med raka snitt. Sågdjup på upp till 100 mm används av timmermän, men hantering av så stora handcirkelsågar är inte riskfritt på grund av starkt återvridningsmoment vid sågbladsklämmor.

  • Vad passar tandemsågar (fogsvansar) till?
   • Metaller kan av princip inte sågas med tandemsågen:

    metallspånen som hamnar mellan sågbladen och i fästet skulle smälta och göra så att sågbladet fastnade på grund av friktionen. Plast kan sågas i begränsad omfattning: spånen och dammet från skumtermoplaster, särskilt på styrenbas (t. ex. styrenplast), hettas upp på grund av friktion mellan sågbladen och fästet. Efter att de svalnat blockerar de sågbladet genom smältlimeffekt. Sågblad med tänder i hårdmetall kan dock användas för att såga i mjuka och porösa stenmaterial som lätt betong och lätt tegel. Sågbladen kan bytas utan verktyg.

    Tandemsågen är i första hand avsedd för sågning av trä. Typisk användning är att såga till bräder och fogningar. Tandemsågar används också för bearbetning av byggkomponenter i lätt betong.

  • Vilka typer av sågar finns och hur hittar jag den som passar just mig?
   •  
    Bosch | Bosch elverktyg för gör-det-självare

    Grundtyperna är:

    • Lyftsågar (t. ex. sticksåg)
    • Rotationssågar (t. ex. cirkelsåg)
    • Motorsågar (t. ex. kedjesåg)

  • Vad passar kedjesågar till?
   • Handhållna kedjesågar används endast för bearbetning av trä. De är till för snabb kapning av bjälkar och reglar samt av färskt (”grönt”) trä i trädgård och skog.

  • Vad passar tigersågar till?
   • Tigersågar passar alla sågbara material, beroende på vilket sågblad som används.

    Typisk användning för tigersågar är inom VVS-området, vid fordonsbyggning, inom metallbyggning och vid pallåtervinning.

  • Vad är extra viktigt när man använder ett batteri eller ett sladdlöst verktyg för första gången?
   • Bruksanvisningen ska läsas, eftersom batteritekniken genomgår en snabb utveckling som kan göra att en ny typ av användning krävs.

  • Vad innebär självurladdning?
   • Självurladdning innebär att ett batteri frånger sig energi passivt under förvaring. Efter en viss tid måste batteriet laddas för att trädgårdsredskapet ska kunna användas. Självurladdningen hos den tidigare nickeltekniken är ca. 25% per månad, hos litiumjon mindre än 2%. Litiumjonbatterier är alltså redo att användas även efter en längre förvaringstid.

  • Vad innebär minneseffekt?
   • Minneseffekten uppstår hos NiCd-batterier om de inte laddas ur helt. Om en del av batteriet inte används så ”registrerar” batteriet det. Den del som inte använts kan inte heller sedan användas för att få ut energi. En sådan minneseffekt kan inte uppstå hos litiumjonbatterier.

  • Hur förvarar man litiumjonbatterier på rätt sätt?
   • Litiumjonbatterier ska i allmänhet förvaras i rumstemperatur. Förvaring vid högre temperaturer förkortar batteriets livslängd. Vid temperaturer över 55 °C kan litiumjonbatterier förstöras, vid temperaturer under –15 °C kan de djupurladdas. Litiumjonbatterier ska inte laddas helt inför en förvaringsperiod. Aktiviteten i en fulladdad cell är högre än den i en cell som endast laddats delvis, och det gör att cellen åldras snabbare.

  • Kan litiumjonbatterier explodera?
   • Märkesbatterier – särskilt i trädgårdsredskap från Bosch – är säkrade med olika skyddsmekanismer. En explosion är i princip uteslutet. Kortslutning och mekaniska skador på batteripaketet ska ändå undvikas.

  • Hur kasserar man förbrukade batterier?
   • De återlämnas till återförsäljaren. De samlar dem och lämnar dem vidare till tillverkaren. Tillverkaren ser till att de återvinns på rätt sätt.

  • Vad ska man tänka vid fräsning och hur undviker man risker?
   • Största risken för skador vid överhandsfräsar är det vassa fräsverktyget – både när maskinen är av och på. Fräsar arbetar med mycket höga varvtal. Vid felaktig användning kan det leda till maskinreturslag. Endast vassa fräsar i felfritt skick får användas. Fräsen måste vara tillåten och lämplig för överhandsfräsen som ska användas. Trubbiga eller skadade fräsar kan leda till starka vibrationer, maskinreturslag och fräsavbrott. Skador på grund av fräsen kan undvikas genom följande åtgärder:

    • Använd maskinen med båda händer, håll i avsedda handtag.
    • Ta bort fräsverktyget ut överhandsfräsen efter arbetet.

    Vid tillskärning av kanter måste riktningen alltid vara mot fräsens rotationsriktning. Vid fräsning i fräsens rotationsriktning kan maskinen, särskilt vid tjocka spån, inte styras på ett säkert sätt. På grund av maskinens starka rörelser kan du förlora kontrollen över överhandsfräsen, vilket innebär stor skaderisk. Överhandsfräsen måste alltid föras säkert och fast.

    Påskjutningskraften ska vara sådan att den inte leder till att maskinens varvtal sjunker kraftigt, vilket leder till vibrationer.

  • Vilka elverktyg använder man vid fräsning?
   • De handhållna elverktygen för fräsning betecknas med samlingsbegreppet överhandsfräsning. Begreppet ”Överhandsfräs” innebär att fräsen befinner sig ovanför arbetsstycket vid fräsning.

    Överhandsfräsar skiljer sig åt vad gäller användning och effektupptag. De vanligaste är:

    • Flerfunktionsverktyg
    • Kantfräsar
    • Handöverfräsar

  • Vilka material kan bearbetas med överhandsfräsen?
   • I allmänhet kan alla spånande material, särskilt trämaterial, bearbetas. Metaller kan dock bara bearbetas med tunga, stationära fräsmaskiner. Tunn aluminiumplåt kan också bearbetas med handhållna överfräsar.

  • Vad ska man tänka på vid fräsning av trämaterial?
   • Trä är inte så hårt och kan lätt bearbetas med skärning. Vid för höga temperaturer, alltså när man stannar för länge med fräsen på ett ställe, kan de dock bränna materialet.

    Elasticiteten, särskilt hos mjukt trä med långa fibrer, innebär att fräsen kläms en aning. Detta förstärks vid extra friktionsvärme. Det är extra viktigt att beakta fiberriktningen vid massivt trä om man vill uppnå goda arbetsresultat.

  • Vad ska man tänka vid hyvling och hur undviker man risker?
   • Riskkällan för elhyveln är kniven som kör med högt varvtal. På grund av svängmassan eftersläpar hyveln en stund efter avstängning. Den får därför inte komma i kontakt med användaren eller föremål som t. ex. arbetsbordet förrän den är helt stilla.

    För att undvika fara, lyft hyveln först då den är helt stilla. Det bästa är att använda en typ av hyvel som har parkeringsmöjlighet. Med en sådan kan hyveln inte beröra underlaget. Se trots detta till att underlaget är fritt från föremål.

  • Vilka material kan hyvlas?
   • Alla spånbildande material kan hyvlas. Handhållna elhyvlar används nästan enbart för trä och trämaterial. Bearbetning av plast är möjligt om hyveln är smal (ca. 20–50 mm, beroende på plasttyp).

  • Vad ska man tänka på vid hyvling av trämaterial?
   • Trä är mjukt i förhållande till andra material och kan därför enkelt bearbetas med spånavverkning. Det är ett ”vuxet” material som är fiberaktigt strukturerat och har oregelbundenheter som t. ex. kvisthål. Detta måste beaktas när maskinen används, eftersom det påverkar ytan.

  • Vad ska man tänka på när man sätter an hyveln?
   • När hyveln sätts an måste kraften ligga på den främre delen, annars kommer ojämnheter att uppstå.

  • Vad ska man tänka på när man sätter ner hyveln?
   • När hyveln tas upp måste kraften ligga på den bakre delen, annars kommer ojämnheter att uppstå.

  • I vilken riktning ska jag hyvla?
   • Hyvla inte mot fibrerna, eftersom det kan påverka ytan. Om du sätter an hyveln lätt diagonalt får du ett snitt som ”drar”, vilket är fördelaktigt för ytan (hyvelkniven skär inte tvärs utan diagonalt mot arbetsstyckets skjutriktning).

  • På vilka material kan häftpistolen användas?
   • I vanliga fall kan häftpistolen endast användas för trä och trämaterial, om materialet inte är för hårt. Naturträ och plywood är enklare att häfta i, eftersom fibrerna utgör en extra klämningskraft. Andra trämaterial som spånplattor kan häftas med hartsförsedda klammer.

    Alla hårda material som metall, glas och hårdplast kan inte häftas.

  • Hur säkra är häftpistolerna?
   • Häftpistoler är mycket säkra om de används på rätt sätt. De ska alltid ligga an mot arbetsstycket, inte ”skjutas” ut i luften. Många häftpistoler har en säkerhetsmekanik som gör att de bara kan utlösas när häftpistolen ligger an mot en yta.

  • Hur säkra är limpistolerna?
   • Limpistoler är elektriskt säkra, men ska liksom för alla elverktyg inte lämnas påslagen utan uppsikt. Den höra smälttemperaturen på 150…180 °C gör att man ska vara försiktig för att undvika brännskador.

  • Vilka material kan limmas med limpistolen?
   • Alla material med sugförmåga eller porösa ytor som är värmebeständiga kan limmas med limpistolen. Typiska material är trä, trämaterial, sten och fibermaterial som textil, läder, kartong och papper.

    Material som inte kan limmas är blanka ytor utan sugförmåga som glas, metall och blank plast samt värmekänsliga plaster som t. ex. polystyrenskum. Utför limprov i tveksamma fall.

  • Hur gör man när man målar?
   • Innan målning

    • Täck golv och alla möbler och element med plast och fixera plasten i kanten med tejp
    • Sätt även tejp på alla dörr- och fönsterkarmar, eluttag, ljusbrytare, golvlister etc.
    • Om en vägg ska målas i olika färger kan tejpen användas som avdelare mellan färgerna

    Under målningen

    • Börja med hörnen
    • Ta därefter taket och till sist resten av väggarna

    Om du målar enligt denna ordningsföljd, bort från fönstret, dvs. längs ljusinsläppet, ”försvinner” alla färgövergångar och fula skuggeffekter.

  • När ska vilken typ av färg användas?
   • Val av färgtyp beror på användningen: ska du lackera en möbel? Måla väggarna? Vill du skydda din terrass med lasyr mot väderpåverkan?

    Dispersionsfärg:

    Passar för målning av innertak och väggar (inomhus). Den fäster bra, jämnar ut på plattor, gipskartong eller cement, täpper till porer på putsväggar och betong och är det bästa för målning på tapeter av råfiber- och mönsterpressat material.

    Latexfärger:

    Speciella dispersionsfärger som oftast släpper igenom ånga, men är mycket tåliga och okänsliga mot vanliga rengöringsmedel. Du hittar dem framför allt i våtutrymmen som bad eller grovkök samt i utrymmen som garage och kök.

    Lasyrer:

    Färgade lacker eller andra färger med extra fördelad och låg pigmentering. Det används när underlagets struktur ska förbli synligt. Trä skyddas mot väderpåverkan, UV-strålning och delvis mot bakteriell tillväxt och insekter. Träytor kan få ett enhetligt utseende med färgad lasyr. Vid betong ger lasyr möjlighet att jämna ut färgojämnheter i betongen.

    Lacker:

    Lacker är för det mesta täckande målningsmaterial. Bestrykning ger en vacker och kvalitativ, matt eller glänsande ytfilm efter den har torkat. Den är beständig mot kemikalier och används framför allt för bestrykning av trä, metall, plast eller mineraliska material.

  • Kan trämaterial utomhus klarlackeras?
   • I allmänhet ska inte fönster, träbrädor och andra träelement utomhus behandlas utan färg.

    Färglösa lacker och ljusa lasyrer ger inte tillräckligt med UV-skydd. Genom UV-strålningen förlorar träytan sin förmåga att bära färg, träet ändrar färg från brunt till grått, färgen spricker och lossnar från träet.

    Vita, täckande beläggningar ger största hållbarheten. På träbrädor och staket fungerar lasyrer med tillräcklig pigmentering.

  • Vad är nivelleringsinstrument och vad används de till?
   • Ett nivelleringsinstrument är ett mätinstrument för att avgöra den relativa höjden hos ett objekt.

    Det projicerar laserlinjer på väggen och underlättar exempelvis exakt upphängning och inriktning av bilder, hyllor och skåp.

  • Vad ska man tänka på vid lasermätning inomhus?
   • Sträckan mellan mätinstrumentet och mätobjektet måste vara fri från hinder. Mät alltså förbi hinder.

    Dessutom kan mätningen bli felaktiga om rök eller damm absorberar eller delvis reflekterar mätstrålen.

  • Är laserstrålningen farlig?
   • Den laser som används i mätteknik-instrument från Bosch motsvarar laserklass 2, som räknas som ofarlig. Därför krävs inga särskilda skyddsåtgärder. I allmänhet gäller dock, oavsett skyddsklass, att strålen inte ska riktas direkt mot ögonen.

  • Vad kostar det att skicka reservdelar?
   • Vid beställningar via webbutiken är priset per beställning 4,76 euro (inkl. moms).

    En fast kostnad på 7,14 euro (inkl. moms) tillkommer vid beställning via servicecentret, dvs. via telefon, via e-post, brev eller fax.

    Vid försändelse mot postförskott tillkommer en avgift på ytterligare 2,50 euro.

  • Har jag rätt till garanti efter en reparation?
   • Efter en kostnadspliktig reparation har du garantirätt under 1 år.

  • Varför hittar jag inte/kan jag inte välja en del i reservdelskatalogen?
   • Det kan bero på tre saker:

    1) Det handlar om ett tillbehör och inte en reservdel. En översikt över våra tillbehör hittar du på Tillbehöreller direkt hos din återförsäljare.

    2) Önskad del tillhör en komponent. I detta fall kan du oftast beställa hela komponenten.

    3) Önskad del är inte tillgänglig eller kan inte längre levereras. För mer information om leveranstider, kontakta vår servicetelefon.

  • Vad är skillnaden mellan en reservdel och ett tillbehör?
   • Reservdelar är fasta beståndsdelar av ett elverktyg. De tillhör apparatens grundutrustning – utan dem kan apparaten inte användas. Reservdelar kan till exempel vara: kuggremmar, skruvar, byglar och kolborstar.

    Tillbehör är delar som ger extra funktioner. Elverktyget kan användas som vanligt utan dem. Tillbehörsdelar är t. ex. sågblad, väskor, extra handtag, slippapper och borr.

  • Vad kostar det att hämta en apparat?
   • Det är kostnadsfritt att hämta apparaten under garantitiden. Vid reparationer efter att garantitiden gått ut tillkommer en engångskostnad för försändelsen, på 7,14 euro (inkl. moms).

  • Vad kostar det att kalibrera mina apparater?
   • Du hittar aktuella priser i vår broschyr om kalibreringsservice.

  • Hur gör jag om jag vill skicka tillbaka en reservdel som jag beställt?
   • Om du upptäcker yttre skador på paketet vid leverans av reservdelsförsändelsen, ta inte emot paketet eller visa upp skadorna för leverantören.

    Om du fastställer brister vid uppackning av varorna eller om du har beställt fel reservdel, informera oss så snabbt som möjligt (senast efter 15 dagar). Beakta också våra leveransvillkor.

    Innan du skickar tillbaka varan, beställ din retursedel hos oss och ange leveransnumret.

  • Är det kostnadsfritt att kassera förbrukade apparater och batterier?
   • Ja, kasseringen är kostnadsfri. Batterier kan kasseras i alla behållare som finns utplacerade. Förbrukade apparater kan du lämna in hos din återförsäljare.

  • Var kan jag reparera mina apparater?
   • Din defekta apparat kan skickas direkt till vårt servicecenter. Du kan också lämna den hos återförsäljaren eller byggmarknaden.

    Vid direkt försändelse är det viktigt att det ifyllda reparationsformuläret medföljer så att ärendet kan behandlas snabbt.

  • Hur långt i förväg måste jag avtala avhämtning?
   • Om du skickat formuläret innan kl. 17 på en vardag kan avhämtning ske nästa dag. Naturligtvis kan du även välja en annan tidpunkt för avhämtning.

  • Registreras apparater och batterier av Bosch?
   • Både apparater och batterier från Bosch är registrerade. WEEE-numret (Waste Electrical and Electronic Equipment) är: DE-86520394.

    Registreringsnummer för batterier är 21001568.

  • Hur lång tid tar en kalibrering?
   • Hos Bosch Power Tools har vi ett omfattande logistiknätverk och optimalt organiserade serviceprocesser till vårt förfogande.

    Precis som för reparation gäller även för kalibreringsservice att användaren i regel får tillbaka apparaten senast efter fem arbetsdagar.

  • Hur ska jag förpacka apparaten?
   • Din apparat ska förpackas så att den inte kan skadas under transporten. Om du inte har någon passande förpackning för stora apparater, kontakta oss via telefon. Vi skickar en passande kartong till dig.

    För mer information om förpackningen, läs de allmänna affärsvillkoren från vår transportleverantör GLS.

  • Finns det en fast kostnad för reparationer?
   • Nej, men vi har följande villkor:

    I garantifall är reparationen självklart kostnadsfri.

    Efter att garantitiden har gått ut gäller följande:

    Om reparationskostnaderna utgör mindre än 50 % av nypriset reparerar vi direkt. Reparationskostnaderna är tydliga och transparenta på fakturan.

    Vid reparationskostnader på över 50 % av nypriset får du ett kostnadsförslag.

    Dessutom har du möjlighet att godkänna i förväg:

    Du bestämmer redan innan om apparaten ska återvinnas eller om du vill ha ett kostnadsförslag om reparationskostnaderna övergår 50 % av nypriset.

    I detta fall bjuder vi på fraktkostnaderna.

  • Kan kalibreringsservice användas för alla märken från Bosch Power Tools?
   • Bosch kalibreringsservice är märkesoberoende, efter avtal kan apparater från alla märken kalibreras, inte bara våra egna märken ”Bosch” och ”CST/berger”.

  • Vad händer om jag avvisar kostnadsförslaget?
   • Du kan bestämma om apparaten ska återvinnas på servicecentrum eller om du vill få tillbaka den. I detta fall tillkommer en hanteringsavgift på 17,85 euro plus försändelsekostnader på 7,14 euro (inkl. moms).

  • Vad kostar det att reparera?
   • I garantifall tillkommer förstås inga försändelsekostnader.

    För reparation efter att garantin gått ut tillkommer en engångskostnad på 7,14 euro (inkl. moms).

  • Vad är garantivillkoren för apparater som används privat?
   • Garantin på nya artiklar är 24 månader vid privat bruk. Du hittar mer information i gällande garantivillkor.

  • Hur lång tid tar reparationen?
   • Som regel får du tillbaka den reparerade apparaten efter tre till max fem arbetsdagar.

  • Vad är ampere?
   • Ampere är måttenheten för elektrisk ström.

  • Vilken maskin är mest lämplig, borrmaskin eller slagborrmaskin?
   • Det beror på vad den ska användas till. Gör-det-självare föredrar slagborrmaskiner på grund av dess mångsidighet, hantverkare borrmaskinen på grund av dess precision.

  • Vad är en bit?
   • Begreppet är lånat från engelska och betecknar den skruvtillsats som krävs för respektive skruvtyp (spår, krysspår, insex, torx etc.). Bits sätts in antingen direkt i borrchucken med sitt sexkantsskaft eller i en verktygshållare som är en del av maskinen eller ett extra tillbehör.

  • För vilka material och vilka typer av arbetsstycken passar excenterslip?
   • Användningsmöjligheten beror på vilken sliptyp som används och är universell. Excenterslipar är bäst för bearbetning av trä, träsammanstättningar och lackerade ytor. Med lämpligt tillsatsverktyg kan excenterslipar användas för poleringsuppgifter, med strålande resultat. Vid slipning av metall eller sten blir arbetet långsammare.

    På grund av den runda slipplattan, som finns i olika hårdhetsgrader, kan nästan alla verktygsformer bearbetas. Bearbetning av vassa hörn och kanter kan leda till genomslipning och skador på sliprondellen.

  • Hur gör man när man slipar?
   • Man börjar i allmänhet med grov kornstorlek och väljer en finare kornstorlek ved varje genomgång. Som tumregel väljer man en dubbelt så fin kornstorlek vid varje arbetsomgång.

    Exempel: kornstorlek 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1 200

  • Vad passar sticksågar till?
   • Sticksågar passar alla sågbara material, beroende på vilket sågblad som används.

    Sticksågar är särskilt lämpliga för komplexa arbeten med kurvsågning i alla material. Sticksågarna har det största urvalet av universella och speciella sågblad.

  • Vad innebär litiumjonbatterier?
   • Litiumjonbatterier är konstruerade med en ny teknik där litium är en del av elektroderna. De har en cellspänning på 3,6 Volt, tre gånger så mycket som nickelkadmiumbatterier. Man behöver färre battericeller, vilket gör att elverktyget blir mindre och lättare, eller samma storlek fast effektivare. Förutom en betydligt lägre självurladdning har litiumjonbatterier, till skillnad från nickelkadmiumbatterier, ingen minneseffekt.

  • Hur hittar jag rätt reservdelar för mitt elverktyg?
   • I reservdelskatalogen hittar du alla sprängskisser för våra apparater från de senaste 25 åren. Här kan du enkelt hitta den reservdel som du behöver. Ha apparatens artikelnummer eller handelsbeteckning redo. Ange numret för att snabbt hitta rätt reservdel.

  Projektanvisningar 1 - 15 från 81

   Hittade du inte din fråga?

   Fråga oss personligen, vi hjälper dig gärna.

   Personlig rådgivning

   Vid frågor om våra produkter och användningen av dem
   : 46 8750 1820
   Måndag–fredag: 07:30–16:30

   Juridiska anvisningar

   Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.

    

   Användarrådgivning

   Frågor om våra produkter och deras användningsområden

   :+46-87501820

   Måndag–fredag: 08:00 – 16:00


   Återförsäljarsök

    
    
    
   SE
   Markera
   Markerad
   Köp nu
   Återställ filter
   Visa filter
   Dölj filter
   Tack för utvärderingen
   Tack för utvärderingen
   Visa fler projekt
   Dölj fler projekt
   Dölj artikelvarianter
   Visa artikelvarianter
   Stäng tips
   Öppna tips
   Läs användningsrapport
   Stäng användningsrapport
   Dölj detaljerad materiallista
   Visa detaljerad materiallista
   Jämförelselista
   Produkter
   Produkt
   Visa fler rekommendationer
   Dölj fler rekommendationer