Często zadawane pytania

 
Filtruj często zadawane pytania
Wyszukiwanie pojęć
Dziedzina

Instrukcje wykonania projektów 1 - 15 z 81

  • Jakie elektronarzędzia są dostępne na rynku?
   • Ze względu na obszary zastosowań elektronarzędzia można podzielić na następujące rodzaje podstawowe:

    • narzędzia wiercące
    • narzędzia wkręcające
    • narzędzia piłujące
    • narzędzia frezujące
    • narzędzia strugające
    • narzędzia szlifujące
    • narzędzia tnące i dziurkujące
    • narzędzia udarowe
    • narzędzia do łączenia

    Oprócz nich są jeszcze elektronarzędzia do zastosowań specjalnych i rodzaje mieszane.

  • Jakie są zasady działania elektronarzędzi?
   • Elektronarzędzia działają w oparciu o następujące główne zasady:

    • ruch obrotowy
    • ruch oscylacyjny
    • ruch skokowy
    • udar
    • ciepło

    Główne zasady mogą występować pojedynczo lub w połączeniu z innymi zasadami głównymi.

  • Co to jest wolt?
   • Wolt (V) jest jednostką miary napięcia prądu elektrycznego.

  • Co to jest wat?
   • Wat (W) jest jednostką miary mocy (elektrycznej).

  • Co jest najważniejszą przesłanką prawidłowego wiercenia?
   • Konieczna jest znajomość właściwości obrabianego materiału.

  • Czy wszystkie materiały można wiercić z taką samą prędkością obrotową?
   •  
    Bosch | Elektronarzędzia Bosch linii zielonej

    Nie. Należy kierować się właściwościami materiału:.

    im miększy materiał, tym wyższa musi być prędkość obrotowa. Im twardszy materiał, tym wyższa musi być prędkość obrotowa.

    Ponieważ materiały mogą mieć różne stopnie twardości, należy zawsze dobierać średnicę wiertła i prędkość obrotową do danego materiału.

    W literaturze fachowej można znaleźć szczegółowe tabele zastosowań. Prędkości obrotowe podane w naszej tabeli należy traktować jak uproszczone wartości orientacyjne, dzięki którym można uzyskać zadowalający rezultat pracy elektronarzędziami ręcznymi.

    W przypadku wierteł specjalnych i koronek wiertniczych wartości prędkości mogą częściowo różnić się od podanych. W tym przypadku najlepiej kierować się wartościami podanymi na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi.Jeżeli prędkości stosowanej wiertarki nie można dokładnie zdefiniować, należy użyć najbliższej wartości.

  • Jakie zagrożenia występują w czasie wiercenia?
   • Użytkownik wiertarki jest przede wszystkim narażony podczas pracy na działanie zwrotnego momentu obrotowego. Zwrotny moment obrotowy powstaje przy nadmiernym wydatku momentu obrotowego wskutek tarcia w otworze w przypadku:

    • głębokich otworów
    • wiercenia otworów o dużych średnicach
    • zablokowania wiertła w otworze lub przy wychodzeniu wiertła z materiału

    Szczególnie groźny jest zwrotny moment obrotowy powstający w przypadku zablokowania wiertła, a tym samym narzędzia.

  • Jak nie dopuścić do powstania zwrotnego momentu obrotowego?
   • Przed powstaniem zwrotnego momentu obrotowego można chronić się w następujący sposób: Zawsze używać w pełni sprawnych i dobrze naostrzonych wierteł. Uszkodzone lub stępione wiertła mają znacznie większy stopień tarcia i wykazują większe skłonności do zakleszczania i blokowania się w materiale.

    W przypadku głębokich otworów regularnie wycofywać wiertło, aby ułatwić odprowadzanie wiórów. Pomaga to ograniczyć tarcie wiertła i zapobiega jego zakleszczeniu się w materiale.

    Podczas wiercenia otworów o dużych średnicach należy wybrać odpowiednią prędkość obrotową i zamocować wiercony materiał.

    Przy wierceniu otworów powyżej 6 mm średnicy należy wstępnie nawiercić metal. Dzięki temu w trakcie wiercenia właściwego nie trzeba będzie używać dużej siły nacisku. Jest to zaletą zwłaszcza podczas wiercenia cienkich blach, ponieważ przy wychodzeniu wiertła z materiału można precyzyjniej dozować siłę posuwu, co pozwala uniknąć zaczepiania się ostrza wiertła o krawędzie otworu. Zgodnie z zasadą do nawiercania należy wybrać wiertło, którego średnica odpowiada szerokości ostrzy poprzecznych wiertła do wiercenia właściwego.

    Zwrotny moment obrotowy jest niwelowany podczas bezpiecznego prowadzenia narzędzia. W tym celu należy trzymać i prowadzić wiertarkę oburącz. W przypadku wiertarek, dla których przewidziano rękojeść dodatkową, należy jej używać.

  • Jakie są decydujące różnice pomiędzy wiertarką udarową a zwykłą wiertarką?
   • W wiertarce wrzeciono jest osadzone na stałe w łożyskach. Gwarantuje to wysoką precyzję ruchu obrotowego. Prędkości obrotowe są zoptymalizowane pod kątem wiercenia w metalu. W wiertarce udarowej wrzeciono jest ruchome. Precyzja ruchu obrotowego nie jest tak wysoka jak w zwykłych wiertarkach. Wiertarki udarowe mają zwykle wyższą prędkość obrotową niż wiertarki, ponieważ można nimi wiercić także w kamieniu, do czego wymagana jest wysoka prędkość udarowa.

  • Na co zwrócić uwagę podczas pracy z wkrętarkami?
   • Podczas wkręcania i odkręcania śrub użytkownik może spotkać się z groźnymi reakcjami narzędzia. Przyczyną takiej reakcji może być

    • zwrotny moment obrotowy
    • końcówka, która wyślizguje się z łba śruby
    • Hałas

  • Jak chronić się przed zwrotnym momentem obrotowym podczas wkręcania?
   • Niepożądanego, a przez to niebezpiecznego zwrotnego momentu obrotowego można uniknąć, stosując się do następujących zaleceń:

    • wybór odpowiedniego narzędzia do wkręcania
    • prawidłowe ustawienie narzędzia do wkręcania, np. momentu obrotowego lub ogranicznika głębokości, zgodnie z zaleceniami producenta

  • Jak chronić się przed wyślizgiwaniem się końcówki wkręcającej z łba śruby?
   • Najczęstsze przyczyny wyślizgiwania się końcówki wkręcającej z łba śruby:

    • rozmiar końcówki nie pasuje do śruby
    • końcówka nie jest prostopadle przyłożona do łba śruby, lecz skrzywiona
    • skrzywienie śruby w trakcie wkręcania
    • zbyt mała siła nacisku

    Nietrudno domyślić się, że w każdym z tych przypadków mamy do czynienia z błędem po stronie użytkownika.

    Skutki wyślizgiwania się końcówki wkręcającej z łba śruby:

    • ryzyko skaleczenia się przez użytkownika
    • uszkodzenie elementu
    • uszkodzenie śruby
    • uszkodzenie końcówki wkręcającej

    Wyraźnie widać, że warto unikać tych często występujących błędów.

  • Jakie są podstawowe rodzaje połączeń gwintowanych?
   • Prawie wszystkie rodzaje wkręcania można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: wkręcanie twarde i wkręcanie miękkie.

    • Wkręcanie twarde oznacza wszystkie zastosowania, w których bezpośrednio pod wkrętem znajduje się twardy materiał (zazwyczaj metal).
    • Wkręcanie miękkie oznacza wszystkie zastosowania, w których bezpośrednio pod wkrętem znajduje się sprężysty (miękki) materiał (zazwyczaj drewno) ew. śruba jest wkręcana w sprężysty materiał.

  • Jakie typy wkrętów są dostępne na rynku?
   • Istnieją śruby maszynowe i śruby (wkręty) do drewna. Wśród tych dwóch typów podstawowych wyróżnia się warianty do różnych materiałów budowlanych i zastosowań specjalnych. Różnią się one między sobą ukształtowaniem i typem gwintu.

  • Jakie rodzaje wkrętarek są dostępne na rynku?
   • Zasadniczo rozróżniamy:

    • Wkrętarki z ogranicznikiem głębokości
    • Wkrętarki ze sprzęgłem zabezpieczającym przed przeciążeniem momentem obrotowym
    • Wkrętarki udarowo-obrotowe

  • Jakie są rodzaje szlifowania?
   • Szlifierki umożliwiają obróbkę powierzchni, a niektóre ich rodzaje (szlifierki kątowe) także cięcie materiałów.

  • Jaki materiał można poddawać obróbce szlifierskiej?
   • Niemal wszystkie materiały można poddawać obróbce szlifierskiej. Tylko niektóre typy materiałów, np. elastomery, nie mogą być szlifowane lub ich szlifowanie jest związane z wysokimi nakładami technicznymi.

  • Do obróbki jakich materiałów i form elementów są przeznaczone szlifierki oscylacyjne?
   • Możliwości stosowania są wszechstronne i uzależnione od użytego materiału ściernego. Szlifierki oscylacyjne stosuje się głównie do obróbki drewna, materiałów drewnianych i powierzchni lakierowanych. Ze względu na małą wydajność ścierną w mniejszym stopniu nadają się do szlifowania metali i kamienia.

    Szlifierki oscylacyjne są doskonałym wyborem do szlifowania równych powierzchni. Ze względu na równą i twardą płytę szlifierską, w przypadku ostrych narożników i krawędzi oraz powierzchni wypukłych lub wklęsłych istnieje ryzyko punktowego przeszlifowania powierzchni. Może ulec przy tym uszkodzeniu także płyta szlifierska urządzenia.

  • Jakie szlifierki są dostępne na rynku i jak znaleźć najbardziej odpowiednie urządzenie?
   •  
    Bosch | Elektronarzędzia Bosch linii zielonej

    Typowymi szlifierkami do obróbki powierzchni są szlifierki oscylacyjne, mimośrodowe, kątowe i szlifierki taśmowe.

  • Do obróbki jakich materiałów i form elementów są przeznaczone szlifierki kątowe?
   • Możliwości stosowania są wszechstronne i uzależnione od użytego materiału ściernego. Szlifierki kątowe są stosowane głównie do szlifowania metalu i kamienia. Ze względu na dużą prędkość obwodową w miejscu szlifowania dochodzi do znacznej emisji ciepła. Dlatego szlifierki kątowe w mniejszym stopniu nadają się do obróbki drewna i tworzyw sztucznych.

    Można nimi obrabiać materiały dowolnych kształtów. Jednak w przypadku materiałów, którym chcemy nadać absolutnie równą powierzchnie, nie należy raczej stosować szlifierek kątowych, ponieważ ich duża wydajność ścierna może w przypadku błędów po stronie użytkownika doprowadzić do powstania wgłębień w materiale.

  • Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas szlifowania?
    • Należy przestrzegać przewidzianych przez producenta obszarów zastosowań
    • Należy stosować wyłącznie materiały ścierne przewidziane przez producenta
    • Należy wybrać optymalny system odsysania pyłu
    • Należy zakładać okulary ochronne
    • Należy stosować środki ochrony dróg oddechowych
    • Należy stosować środki ochrony słuchu

  • Na co należy zwrócić uwagę podczas piłowania i jak uniknąć zagrożeń?
   • W przypadku elektronarzędzi przeznaczonych do piłowania występuje przede wszystkim ryzyko skaleczenia się o brzeszczot/tarczę, i to zarówno w przypadku pracującego, jak i niepracującego narzędzia. Oprócz tego istnieje także zagrożenie odrzutem w przypadku błędów po stronie użytkownika. Wolno stosować tylko dobrze naostrzone brzeszczoty/tarcze w nienagannym stanie. Brzeszczoty/tarcze muszą być przeznaczone do danego typu piły i posiadać atest. Stępione lub uszkodzone brzeszczoty/tarcze mogą zakleszczyć się w materiale i zablokować urządzenie. Zranień można uniknąć, stosując następujące środki bezpieczeństwa:

    • Nigdy nie należy zdejmować osłon, mocować ich w pozycji otwartej ani nie modyfikować ich w żaden inny sposób.
    • Urządzenie należy obsługiwać oburącz, korzystając z przewidzianych uchwytów i stref ułożenia rąk.
    • W przypadku pił łańcuchowych po pracy należy założyć na urządzenie specjalną osłonę.
    • W przypadku wszystkich innych pił (poza pilarkami tarczowymi) należy wyjąć brzeszczot z uchwytu urządzenia.

    Przed rozpoczęciem pracy należy zamontować przewidziane dodatkowe zabezpieczenia, np. klin rozdzielający.

    Podczas pracy urządzenie musi być prowadzone pewnie i stabilnie. Siła posuwu powinna być dobrana tak, aby nie doszło do zakleszczenia brzeszczotu/tarczy i w efekcie do zablokowania piły. W przypadku zablokowania może dojść do powstania momentu powodującego odrzut.

  • Jakie materiały można obrabiać ręcznymi pilarkami elektrycznymi?
   • Ręcznymi pilarkami elektrycznymi można ciąć niemal wszystkie materiały z wyjątkiem określonych materiałów mineralnych oraz szkła.

  • Do jakiego rodzaju prac są przeznaczone pilarki tarczowe?
   • Pilarki tarczowe można wykorzystywać do cięcia wszystkich materiałów.

    Głównym obszarem zastosowań pilarki tarczowej jest szybkie i precyzyjne cięcie elementów płytowych w linii prostej. W branży stolarskiej materiały są cięte na głębokość powyżej 100 mm, jednak obsługa tak dużych pilarek tarczowych może być problematyczna dla użytkownika indywidualnego ze względu na ryzyko odrzutu i zaklinowania się tarczy w materiale.

  • Do jakiego rodzaju prac są przeznaczone piły „lisi ogon“?
   • Piłą „lisi ogon“ z zasady nie należy ciąć metali:

    wióry metalowe, które dostają się pomiędzy brzeszczoty i prowadnicę, osadzałyby się na brzeszczocie wskutek ciepła spowodowanego tarciem. Tworzywa sztuczne można ciąć, jednak z pewnymi ograniczeniami: wióry i pył powstający przy cięciu spienionych termoplastów, zwłaszcza tych na bazie styrenu (np. styropian), nadmiernie rozgrzewają się wskutek tarcia brzeszczotów o prowadnicę. Po schłodzeniu blokują one brzeszczoty na podobnej zasadzie jak klej. Brzeszczoty z zębami wykonanymi z węglików spiekanych są przeznaczone także do cięcia miękkiego i porowatego kamienia, np. gazobetonu czy lekkiej i miękkiej cegły. Brzeszczoty można wymieniać beznarzędziowo.

    Piła „lisi ogon“ jest przeznaczona przede wszystkim do obróbki drewna i stosuje się ją głównie w stolarstwie. Zwykle jest wykorzystywana do cięcia belek i wykonywania połączeń czopowych. Równie często stosuje się piłę „lisi ogon“ do cięcia gazobetonu na budowach.

  • Jakie rodzaje pilarek są dostępne na rynku i jak znaleźć najbardziej odpowiednie urządzenie?
   •  
    Bosch | Elektronarzędzia Bosch linii zielonej

    Do podstawowych typów pił zaliczamy:

    • piły skokowe (np. wyrzynarka)
    • piły rotacyjne (np. pilarka tarczowa)
    • piły obiegowe (np. piła łańcuchowa)

  • Do jakiego rodzaju prac są przeznaczone piły łańcuchowe?
   • Ręczne piły łańcuchowe są używane wyłącznie do obróbki drewna. Służą do szybkiego cięcia belek, kantówki oraz świeżego („zielonego“) drewna w ogrodnictwie i leśnictwie.

  • Do jakiego rodzaju prac są przeznaczone piły szablaste?
   • Piły szablaste można wykorzystywać do cięcia wszystkich materiałów.

    Typowymi obszarami zastosowań piły szablastej są branże instalacyjna i sanitarna, motoryzacja, obróbka metali oraz recykling palet.

  • Jakie są najważniejsze zalecenia przed pierwszym użyciem akumulatora elektronarzędzia?
   • Należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi, ponieważ technologia akumulatorowa rozwija się szybko, co może wiązać się z nowymi wymaganiami w zakresie stosowania i obsługi akumulatorów.

  • Co oznacza termin „samorozładowanie“?
   • Samorozładowanie oznacza, że akumulator samoczynnie traci energię w czasie przechowywania. Po upływie określonego czasu akumulator należy ponownie naładować, aby móc używać narzędzia. Samorozładowanie w akumulatorach niklowych wynosi ok. 25 % miesięcznie, w akumulatorach litowo-jonowych mniej niż 2 %. Dlatego nawet po dłuższym czasie przechowywania akumulator litowo-jonowy jest gotowy do użycia.

  • Co oznacza termin „efekt pamięci“?
   • Efekt pamięci występuje w akumulatorach niklowo-kadmowych, które nie zostały całkowicie rozładowane. Jeżeli część energii akumulatora nie zostanie zużyta, akumulator to „zapamięta“ i w przyszłości nie będzie jej już można wykorzystać. W akumulatorach litowo-jonowych efekt pamięci nie występuje.

  • Jak należy prawidłowo przechowywać akumulatory litowo-jonowe?
   • Akumulatory litowo-jonowe należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Przechowywanie akumulatorów w wyższej temperaturze skraca ich żywotność. Przy temperaturach przekraczających 55 °C akumulatory litowo-jonowe mogą ulec zniszczeniu, a przy temperaturach poniżej –15 °C może dojść do ich głębokiego rozładowania. Przed przechowywaniem nie należy ładować akumulatorów litowo-jonowych do pełna. Aktywność ogniwa naładowanego do pełna jest wyższa niż aktywność ogniwa częściowo rozładowanego, co oznacza, że akumulator szybciej się starzeje.

  • Czy akumulatory litowo-jonowe mogą eksplodować?
   • Akumulatory markowe – a zwłaszcza te stosowane w elektronarzędziach ogrodowych Bosch – są wyposażone w szereg zabezpieczeń. Niebezpieczeństwo eksplozji jest niemal całkowicie wykluczone. Mimo to należy zapobiegać zwarciom i mechanicznym uszkodzeniom akumulatora.

  • Jak utylizować zużyte akumulatory?
   • Akumulatory należy zwrócić do punktu handlowego zajmującego się sprzedażą elektronarzędzi. Punkty handlowe prowadzą zbiórkę akumulatorów i przekazują je dalej do producenta elektronarzędzi. Producent elektronarzędzi zajmuje się fachowym recyklingiem.

  • Na co należy zwrócić uwagę podczas frezowania i jak uniknąć zagrożeń?
   • W przypadku frezarek górnowrzecionowych występuje przede wszystkim ryzyko skaleczenia się o frez, i to zarówno w przypadku pracującego, jak i niepracującego narzędzia. Frezarki z zasady pracują z bardzo wysoką prędkością obrotową. Przy niefachowej obsłudze może pojawić się ryzyko odrzutu. Wolno stosować tylko dobrze naostrzone frezy w nienagannym stanie. Frezy muszą być przeznaczone do danej frezarki górnowrzecionowej i posiadać atest. Stępione lub uszkodzone frezy mogą powodować silne drgania, odrzut lub złamanie frezu. Zranień można uniknąć, stosując następujące środki bezpieczeństwa:

    • Urządzenie należy obsługiwać oburącz, korzystając z przewidzianych uchwytów i stref ułożenia rąk.
    • Po zakończeniu pracy należy wyjąć frez z frezarki górnowrzecionowej.

    Podczas obróbki krawędzi kierunek posuwu musi być zawsze przeciwny do kierunku obrotów frezu (frezowanie przeciwbieżne). Przy frezowaniu zgodnie z kierunkiem obrotów frezu (frezowanie współbieżne) urządzenie – zwłaszcza przy większej grubości wiórów – może być trudne w prowadzeniu. Silne ruchy boczne mogą doprowadzić do utraty panowania nad frezarką górnowrzecionową i grozić wypadkiem. Dlatego podczas pracy urządzenie musi być prowadzone pewnie i stabilnie.

    Siła posuwu powinna być dobrana tak, aby nie dochodziło do zbyt silnego spadku prędkości, ponieważ powoduje to nasilenie drgań.

  • Jakich elektronarzędzi można użyć do frezowania?
   • Ręczne elektronarzędzia do frezowania nazywane są zbiorczo frezarkami górnowrzecionowymi. Pojęcie „górnowrzecionowa“ oznacza, że w trakcie obróbki frezarka znajduje się nad obrabianym materiałem.

    Frezarki górnowrzecionowe różnią się od siebie przeznaczeniem oraz mocą nominalną. Najpopularniejsze to:

    • Frezarki uniwersalne
    • Frezarki krawędziowe
    • Frezarki górnowrzecionowe

  • Jakie materiały można obrabiać frezarką górnowrzecionową?
   • Generalnie, można nią obrabiać wszystkie materiały nadające się do obróbki skrawaniem, szczególnie materiały drewniane. Metale można obrabiać wyłącznie dużymi, stacjonarnymi frezarkami. Tylko cienkie blachy aluminiowe można obrabiać także ręcznymi frezarkami górnowrzecionowymi.

  • Na co należy zwrócić uwagę podczas frezowania materiałów drewnianych?
   • Drewno jest z reguły stosunkowo miękkie i doskonale nadaje się do obróbki skrawaniem. Jednak w przypadku punktowego zwiększenia temperatury, gdy frez zbyt długo pozostaje w jednym miejscu, może dojść do nadpalenia powierzchni.

    Elastyczność charakterystyczna zwłaszcza dla miękkich gatunków drewna może powodować klinowanie się frezu, co wiąże się z dodatkową emisją ciepła w wyniku tarcia. W przypadku litego drewna bardzo ważne jest zwracanie uwagi na kierunek ułożenia włókien, tylko w ten sposób można osiągnąć optymalny rezultat pracy.

  • Na co należy zwrócić uwagę podczas strugania i jak uniknąć zagrożeń?
   • Źródłem zagrożenia w przypadku struga elektrycznego, jest wał nożowy („wał struga“) poruszający się z dużą prędkością obrotową. Ze względu na masę zamachową wał struga porusza się jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu urządzenia. Do całkowitego zatrzymania wału struga użytkownik powinien unikać kontaktu ze strugiem, nie wolno także dopuścić, aby strug miał kontakt z innymi przedmiotami, np. stołem roboczym.

    Aby uniknąć zagrożeń strug można bezpiecznie odłożyć dopiero po całkowitym zatrzymaniu się wału. Najkorzystniej jest używać takiego typu struga, który posiada możliwość umieszczenia go w pozycji parkowania („stopka parkująca“). Dzięki temu strug nie ma kontaktu z powierzchnią. Mimo to należy zwrócić uwagę, czy powierzchnia jest wolna od innych przedmiotów.

  • Jakie materiały można obrabiać strugiem?
   • Strugiem można obrabiać wszystkie materiały nadające się do obróbki skrawaniem. Ręczne strugi elektryczne stosuje się prawie wyłącznie do obróbki drewna i materiałów drewnianych. Obróbka tworzyw sztucznych jest możliwa przy niewielkiej szerokości struga (ok. 20–50 mm, w zależności od rodzaju tworzywa).

  • Na co należy zwrócić uwagę podczas strugania materiałów drewnianych?
   • W porównaniu do innych materiałów drewno jest stosunkowo miękkie i doskonale nadaje się do obróbki skrawaniem. Drewno ma w stanie naturalnym strukturę włóknistą, a pod wpływem wzrostu mogą pojawiać się na nim nieregularności, np. sęki. Należy to uwzględnić przy stosowaniu strugów, ponieważ ma to wpływ na jakość obróbki.

  • Na co należy zwrócić uwagę podczas przykładania struga do obrabianego materiału?
   • Podczas przykładania struga siła nacisku musi być przyłożona do przedniej części struga, w przeciwnym razie w miejscu przyłożenia utworzy się wgłębienie.

  • Na co należy zwrócić uwagę podczas zdejmowania struga z obrabianego materiału?
   • Podczas podnoszenia struga siła nacisku musi być przyłożona do tylnej części struga, w przeciwnym razie w miejscu podnoszenia utworzy się wgłębienie.

  • W którym kierunku należy prowadzić strug?
   • Kierunek strugania należy w miarę możliwości wybrać tak, aby nie strugać w kierunku przeciwnym do ujścia włókien, ponieważ może to dać w efekcie gorszą jakość obróbki powierzchni. Lekko ukośne przyłożenie struga pozwala uzyskać cięcie ciągłe, co ma pozytywny wpływ na jakość obróbki (nóż struga wchodzi w materiał nie poprzecznie lecz ukośnie względem kierunku posuwu).

  • Jakie materiały mogą być zszywane?
   • Zszywacza można używać z reguły tylko w przypadku drewna i materiałów drewnianych, o ile nie są one zbyt twarde. Drewno naturalne i sklejki są łatwiejsze w obróbce zszywaczem, ponieważ włókna wywierają dodatkową siłę mocującą. W innych materiałach drewnianych, takich jak płyty wiórowe, można mocować tylko zszywki powlekane żywicą.

    Zszywaczy nie używa się w przypadku twardych materiałów, np. metalu, kamienia, szkła i twardych tworzyw sztucznych.

  • Na ile bezpieczna jest praca zszywaczami?
   • Zszywacze są urządzeniami bezpiecznymi pod warunkiem używania ich zgodnie z przeznaczeniem. Przed wyzwoleniem strzału należy zawsze przyłożyć urządzenie do materiału. Nie wolno oddawać strzałów w inny sposób. Wiele zszywaczy posiada mechanizm zabezpieczający, który umożliwia wbicie zszywki lub innego materiału zszywającego dopiero po przyłożeniu zszywacza do materiału.

  • Na ile bezpieczna jest praca pistoletami do klejenia na gorąco?
   • Pistolety do klejenia na gorąco są bezpiecznymi w użyciu narzędziami, jednak podobnie jak pozostałych elektronarzędzi, nie wolno ich pozostawiać włączonych bez nadzoru. Wysoka temperatura topnienia kleju wynosząca 150 –180 °C sprawia, że przy obsłudze pistoletu do klejenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do poparzeń.

  • Jakie materiały można kleić pistoletem do klejenia na gorąco?
   • Pistoletem do klejenia można kleić wszystkie materiały o powierzchniach chłonnych lub porowatych oraz odpornych na działanie wysokiej temperatury. Typowymi materiałami są drewno, materiały drewniane, kamień i materiały włókniste, np. tkaniny, skóra, karton i papier.

    Do klejenia nie nadają się materiały o powierzchni gładkiej i niechłonnej, np. szkło, metal i gładkie tworzywa sztuczne np. pianki polistyrenowe. W razie wątpliwości należy przeprowadzić próbę klejenia.

  • W jaki sposób postępować podczas malowania?
   • Przed malowaniem

    • Przykryć podłogę i wszystkie meble oraz grzejniki folią i zamocować folię na krawędziach taśmą maskującą.
    • Dodatkowo okleić taśmą maskującą wszystkie ramy drzwiowe i okienne, gniazda elektryczne, włączniki światła, listwy przypodłogowe itp.
    • Jeśli ściana ma być pomalowana na różne kolory, można użyć taśmy maskującej jako linii dzielącej kolory

    Podczas malowania

    • Malowanie należy rozpocząć od narożników pomieszczenia
    • Następnie pomalować sufit, a na końcu resztę ścian

    Postępując w ten sposób i malując od okien do środka ścian/sufitów, tzn. zgodnie z kierunkiem padaniem światła, można zniwelować przejścia kolorów i zapobiec powstawaniu źle wyglądających odcieni.

  • Kiedy stosować określone rodzaje farb?
   • Wybór rodzaju farby zależy od zastosowania. Chcesz polakierować mebel? Myślisz o malowaniu ścian? A może chcesz pomalować taras środkiem zabezpieczającym drewno przed wpływem czynników atmosferycznych?

    Farby dyspersyjne:

    Odpowiednie do malowania sufitów i ścian (w pomieszczeniach). Charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, wyrównują strukturę płyt, płyt gipsowo-kartonowych lub cementowo-włóknistych, zamykają pory ścian tynkowanych oraz betonowych i często bywają stosowane do malowania tapet z raufazy i tapet strukturalnych.

    Farby lateksowe:

    Specjalne farby dyspersyjne, które z reguły przepuszczają parę wodną, ale są bardzo wytrzymałe, odporne na szorowanie i działanie popularnych środków czyszczących. Stosuje się je zazwyczaj w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienka czy pralnia oraz w pomieszczeniach intensywnie używanych, jak garaż czy kuchnia.

    Farby prześwitujące (lazury):

    Kolorowe lakiery lub inne farby o niewielkiej pigmentacji. Należy je stosować wtedy, gdy struktura podłoża ma być widoczna. Drewno pokrywa się farbami prześwitującymi w celu jego ochrony przed wpływami atmosferycznymi, promieniowaniem UV oraz częściowo grzybami i insektami. Farby prześwitujące nadają powierzchni drewna jednolity wygląd. W przypadku betonu farby prześwitujące umożliwiają wyrównanie różnych odcieni.

    Lakiery:

    Lakiery to najczęściej kryjące powłoki malarskie. Po wyschnięciu powierzchnia jest pokryta wysokiej jakości powłoką, matową lub błyszczącą. Lakiery są odporne na działanie chemikaliów i stosuje się je głównie na powierzchniach takich, jak: drewno, metal, tworzywa sztuczne lub materiały mineralne.

  • Czy elementy drewniane na zewnątrz można malować bezbarwnym lakierem?
   • Ani okien, ani deskowań oraz innych elementów drewnianych na świeżym powietrzu nie powinno się pozostawiać niepomalowanych.

    Lakiery bezbarwne i jasne farby prześwitujące nie oferują wystarczającej ochrony przed promieniowaniem UV. W wyniku działania promieni UV powierzchnia drewna traci właściwości nośne, drewno przebarwia się na szaro, powłoka malarska pęka i odrywa się od drewna.

    Białe, kryjące powłoki malarskie są zwykle najbardziej trwałe. Na deskowaniach lub ogrodzeniach drewnianych przyjęły się farby prześwitujące o wystarczającym stopniu pigmentacji.

  • Co to jest niwelator i do czego służy?
   • Niwelator to przyrząd pomiarowy do względnego określania wysokości obiektów.

    Wyświetlając linie laserowe na ścianie, niwelator laserowy ułatwia np. powieszenie obrazów, montaż regałów lub szafek wiszących na jednej wysokości oraz wyrównanie poszczególnych elementów wystroju względem siebie.

  • Na co należy zwrócić uwagę przy pracy z dalmierzem laserowym w pomieszczeniach?
   • Na odcinku pomiędzy przyrządem pomiarowym a obiektem pomiaru nie mogą znajdować się żadne przeszkody. Należy zatem wykonać pomiar tak, aby ominąć wszelkie przeszkody.

    Błędy pomiarowe mogą mieć miejsce także w przypadku emisji dymu lub pyłu, ponieważ powodują one częściowe rozpraszanie promienia laserowego.

  • Czy promieniowanie laserowe jest niebezpieczne?
   • Lasery wykorzystywane w przyrządach pomiarowych Bosch są laserami klasy 2, sklasyfikowanej jako bezpieczna. Dlatego nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków bezpieczeństwa. Ogólna zasada jest jednak taka, że światła lasera – obojętnie której klasy – nie wolno kierować bezpośrednio w oczy.

  • Jak wysoki jest koszt wysyłki części zamiennych?
   • Przy zamówieniach za pośrednictwem sklepu internetowego ryczałt za zlecenie wynosi 4,76 € (z VAT).

    Przy zamówieniach za pośrednictwem Serwisowego centrum kontaktowego, tzn. telefonicznie, e-mailem lub faksem, naliczana jest zryczałtowana opłata za zlecenie w wysokości 7,14 € (z VAT).

    W przypadku wysyłki za pobraniem należy dodatkowo uiścić opłatę 2,50 €.

  • Czy po wykonaniu naprawy przysługuje mi gwarancja?
   • Po płatnej naprawie przysługuje gwarancja przez okres jednego roku.

  • Dlaczego nie mogę znaleźć albo wybrać części z katalogu części zamiennych?
   • Mogą być trzy przyczyny takiego stanu rzeczy:

    1) Chodzi o osprzęt, a nie część zamienną. Z naszym osprzętem można zapoznać się, korzystając z następujących linków Osprzętlub bezpośrednio w punkcie sprzedaży.

    2) Potrzebna część jest elementem składowym podzespołu. W takim przypadku możliwe jest jedynie zamówienie całego podzespołu.

    3) Potrzebna część jest chwilowo lub trwale niedostępna. Aby uzyskać bliższe informacje na temat czasu dostawy, proszę skontaktować się z naszą infolinią serwisową.

  • Jaka jest różnica pomiędzy częścią zamienną a osprzętem?
   • Części zamienne są integralnymi elementami elektronarzędzia. Należą do jego wyposażenia podstawowego – bez danej części zamiennej eksploatacja urządzenia jest niemożliwa. Częściami zamiennymi są np.: paski zębate, śruby, kabłąk i zestawy szczotek.

    Osprzęt to akcesoria rozszerzające funkcjonalność urządzeń lub akcesoria dodatkowe, bez których elektronarzędzie może być nadal normalnie eksploatowane. Osprzętem są np. brzeszczot, walizka, rękojeści dodatkowe, papier ścierny czy wiertła.

  • Ile kosztuje odbiór urządzenia?
   • W okresie obowiązywania gwarancji odbiór urządzenia jest bezpłatny. w przypadku napraw po upływie okresu gwarancyjnego za zlecenie naliczana jest opłata w wysokości 7,14 € (z VAT).

  • Ile kosztuje kalibracja urządzeń?
   • Aktualne ceny podane są w naszej broszurze dotyczącej serwisu kalibracyjnego.

  • Co mam zrobić, aby odesłać zamówioną część zamienną?
   • Jeżeli przy dostawie przesyłki zawierającej części zamienne stwierdzone zostanie uszkodzenie przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia lub sporządzić protokół i zgłosić uszkodzenie spedytorowi.

    Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki stwierdzone zostaną braki lub dostarczenie nie tej części, proszę poinformować nas o tym jak najszybciej (w ciągu maks. 15 dni). Proszę zapoznać się z naszymi Warunkami dostaw.

    Przed odesłaniem przesyłki proszę koniecznie zamówić u nas formularz zwrotu z podaniem numeru listu przewozowego.

  • Czy utylizacja zużytych urządzeń, baterii i akumulatorów jest bezpłatna?
   • Tak, utylizacja jest bezpłatna. Baterie i akumulatory można wkładać do pojemników GRS (Gemeinsames Rücknahme System = Zintegrowany System Zbiórki Odpadów). Zużyte urządzenia należy odnieść do punktu sprzedaży elektronarzędzi Bosch.

  • Gdzie mogę naprawić uszkodzone urządzenia?
   • Uszkodzone narzędzie możesz odesłać bezpośrednio do naszego Serwisu Centralnego. Można także przynieść urządzenie do punktu sprzedaży lub marketu budowlanego.

    W przypadku bezpośredniej wysyłki ważne jest, aby dołączyć do uszkodzonego urządzenia wypełniony formularz zlecenia naprawy, co umożliwi szybką realizację zlecenia.

  • Na ile wcześniej należy zlecić odbiór urządzenia?
   • Jeżeli formularz zostanie wypełniony do godz. 17 w dniu roboczym, urządzenie zostanie odebrane następnego dnia. Oczywiście, można wybrać także inny termin odbioru.

  • Czy urządzenia oraz baterie i akumulatory są rejestrowane przez firmę Bosch?
   • Zarówno urządzenia, jak i baterie Bosch są rejestrowane. Nr WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment = zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny): DE-86520394.

    Nr rejestracyjny dla baterii i akumulatorów: 21001568.

  • Jak długo trwa kalibracja?
   • Dział Bosch Elektronarzędzia dysponuje kompleksową siecią logistyczną oraz optymalnie zorganizowanymi procesami serwisowymi.

    Tak jak w przypadku napraw obowiązuje zasada, że użytkownik otrzymuje skalibrowane urządzenie najpóźniej po upływie pięciu dni.

  • Jak powinno być zapakowane urządzenie?
   • Urządzenie powinno być zapakowane w taki sposób, aby nie zostało uszkodzone w trakcie transportu. Jeżeli dla większych urządzeń potrzebne jest opakowanie, można skontaktować się z nami telefonicznie. Prześlemy odpowiednie opakowanie.

    Dalsze informacje na temat opakowania znajdują się w Ogólnych Warunkach Handlowych naszego przewoźnika GLS.

  • Czy ceny napraw są zryczałtowane?
   • Opłaty nie są zryczałtowane, ale stosujemy następujące zasady:

    w przypadku naprawy gwarancyjnej usługa jest, oczywiście, wykonywana bezpłatnie.

    Po upływie gwarancji:

    Jeżeli koszt naprawy nie przekracza 50 % ceny nowego urządzenia, naprawa jest wykonywana bezzwłocznie. Na rachunku wymienione są poszczególne koszty naprawy.

    Jeżeli szacowany koszt naprawy przekracza 50 % ceny nowego urządzenia, zleceniodawca otrzymuje kosztorys wykonania usługi.

    Istnieje także możliwość udzielenia „wstępnej akceptacji“:

    Można z góry zdecydować, czy przy koszcie naprawy powyżej 50 % urządzenie ma zostać przekazane do recyklingu czy też ma zostać przedstawiony kosztorys.

    W przypadku wstępnej akceptacji zleceniodawca zostaje zwolniony z kosztów transportu.

  • Czy serwis kalibracyjny obsługuje wszystkie marki elektronarzędzi Bosch?
   • Serwis kalibracyjny Bosch obsługuje urządzenia wszystkich marek; po uzgodnieniu mogą Państwo skalibrować nie tylko urządzenia naszych marek „Bosch“ i „CST/berger“, ale także wszystkie urządzenia wszystkich innych producentów.

  • Co się stanie, jeśli nie zaakceptuję kosztorysu?
   • Można wybrać, czy urządzenie ma pozostać w Serwisie Centralnym, gdzie zostanie poddane recyklingowi, czy też ma zostać odesłane z powrotem do nadawcy. W takim przypadku należy uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 17,85 € + VAT oraz koszty wysyłki w wysokości 7,14 € (z VAT).

  • Jak wysoki jest koszt wysyłki w przypadku napraw?
   • W przypadku napraw gwarancyjnych nie nalicza się, oczywiście, żadnych kosztów transportu.

    W przypadku napraw pogwarancyjnych naliczana jest jednorazowa, zryczałtowana opłata za zlecenie w wysokości 7,14 € (z VAT).

  • Jakie są warunki gwarancji na urządzenia wykorzystywane do celów prywatnych?
   • Gwarancja na nowe produkty użytkowane prywatnie wynosi 2 lata. Szczegółowe informacje można znaleźć w Warunkach gwarancji.

  • Jak długo trwa naprawa?
   • Z reguły użytkownik otrzymuje naprawione urządzenie po trzech do maks. pięciu dniach roboczych.

  • Co to jest amper?
   • Amper (A) jest jednostką miary natężenia prądu elektrycznego.

  • Jakie urządzenie sprawdzi się lepiej: wiertarka czy wiertarka udarowa?
   • Zależy to od przeznaczenia narzędzia. Majsterkowicze preferują wiertarki udarowe ze względu na ich wszechstronność, użytkownicy profesjonalni wolą wiertarki zwykłe z uwagi na ich precyzję.

  • Co to jest bit?
   • Pojęcie wywodzi się z języka angielskiego i oznacza w technice zamocowań końcówkę przeznaczoną do wkręcania danego typu śruby (rowek podłużny, rowek krzyżowy, sześciokąt,Torx itp.). Bit jest mocowany w uchwycie wiertarskim bezpośrednio za pomocą swojego chwytu sześciokątnego albo w uchwycie narzędziowym, który jako część urządzenia lub stosowanego osprzętu jest mocowany w urządzeniu.

  • Do obróbki jakich materiałów i form elementów są przeznaczone szlifierki mimośrodowe?
   • Możliwości stosowania są wszechstronne i uzależnione od użytego materiału ściernego. Szlifierki mimośrodowe stosuje się głównie do obróbki drewna, materiałów drewnianych i powierzchni lakierowanych. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego osprzętu szlifierki mimośrodowe można z powodzeniem wykorzystywać do polerowania. Podczas szlifowania metalu oraz kamienia tempo szlifowania jest wolniejsze.

    Okrągła płyta szlifierska, dostępna w różnych stopniach twardości, umożliwia obróbkę materiałów dowolnych kształtów. Obróbka ostrych narożników i krawędzi może prowadzić do miejscowego przeszlifowania powierzchni i uszkodzenia talerza szlifierskiego.

  • W jaki sposób postępować podczas szlifowania?
   • Zasadniczo należy zaczynać od grubszego ziarna i w kolejnych etapach wybierać coraz bardziej drobnoziarnisty materiał ścierny. Obowiązuje zasada, że przy każdym kolejnym etapie szlifowania wybiera się dwa razy drobniejszą ziarnistość.

    Przykład kolejności 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • Do jakiego rodzaju prac są przeznaczone wyrzynarki?
   • Wyrzynarki można wykorzystywać do cięcia wszystkich materiałów.

    Urządzenia te są przydatne zwłaszcza przy skomplikowanych pracach pilarskich wymagających cięć krzywoliniowych w różnego typu materiałach. Spośród wszystkich pił dysponują najszerszym asortymentem uniwersalnych i specjalistycznych brzeszczotów.

  • Co to są akumulatory litowo-jonowe?
   • Akumulatory litowo-jonowe bazują na nowoczesnej technologii, w której do produkcji elektrod stosuje się lit. Różnią się zasadniczo od akumulatorów na bazie niklu i przy napięciu ogniwa wynoszącym 3,6 V dysponują trzykrotnie wyższym napięciem w porównaniu do akumulatorów niklowo-kadmowych. W związku z tym potrzebnych jest mniej ogniw, przez co elektronarzędzie może mieć mniejszą konstrukcję i wagę lub przy takiej samej wielkości odznaczać się większą wydajnością. Oprócz znacznie niższego stopnia samorozładowania, akumulatory litowo-jonowe nie mają także efektu pamięci i można je doładować w dowolnej chwili.

  • Jak znaleźć odpowiednią część zamienną do elektronarzędzia?
   • W katalogu części zamiennych można znaleźć wszystkie rysunki złożeniowe naszych urządzeń wyprodukowanych w ciągu ostatnich 25 lat. Na rysunku możesz w łatwy sposób odnaleźć potrzebną część zamienną. Miej pod ręką numer urządzenia lub jego nazwę handlową. Aby szybko znaleźć daną część zamienną, wprowadź numer urządzenia.

  Instrukcje wykonania projektów 1 - 15 z 81

   Nie znalazłeś pytania?

   Zadaj nam pytanie, a chętnie Ci pomożemy.

   Doradztwo indywidualne

   Pytania dotyczące produktów i zastosowań
   : 0 801 100 900*
   Poniedziałek – piątek: 8.30 – 16.30
   *koszt połączenia wg taryfy lokalnej

   Formularz kontaktowy


   Nota prawna

   Bosch nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość zamieszczonych instrukcji. Bosch informuje ponadto, że użytkownicy stosują się do niniejszych instrukcji wyłącznie na własne ryzyko. Proszę podjąć wszelkie konieczne środki dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa w trakcie pracy.

    

   Infolinia

   Pytania dotyczące elektronarzędzi Bosch prosimy kierować pod numer

   :0 801 100 900

   Poniedziałek – piątek: 8.30 – 16.30


   (koszt połączenia wg taryfy lokalnej)

   Punkty sprzedaży

    
    
    
   PL
   Dodaj do schowka
   Dodany do schowka
   Kup teraz
   Resetuj filtr
   Pokaż filtr
   Ukryj filtr
   Dziękujemy za ocenę
   Dziękujemy za ocenę
   Pokaż inne projekty
   Ukryj inne projekty
   Ukryj warianty artykułów
   Pokaż warianty artykułów
   Zamknij porady dotyczące zastosowań
   Otwórz porady dotyczące zastosowań
   Przeczytaj raport doświadczeń
   Zamknij raport doświadczeń
   Ukryj szczegółową listę materiałów
   Pokaż szczegółową listę materiałów
   Lista porównawcza
   Produkty
   Produkt
   Pokaż pozostałe rekomendacje
   Ukryj pozostałe rekomendacje