Vanlige spørsmål

 
Filtrer vanlige spørsmål
Stikkordsøk
Fagområde

Prosjektveiledninger 1 - 15 av 81

  • Hva slags elektroverktøy finnes det?
   • Elektroverktøy kan deles inn i følgende hovedtyper etter bruksområde:

    • borende verktøy
    • skruende verktøy
    • sagende verktøy
    • fresende verktøy
    • høvlende verktøy
    • slipende verktøy
    • klippende og stansende verktøy
    • slående verktøy
    • fugende verktøy

    I tillegg kommer elektroverktøy for spesiell bruk og blandingstyper.

  • Etter hvilke prinsipper arbeider elektroverktøy?
   • Elektroverktøy arbeider etter følgende hovedprinsipper:

    • rotasjon
    • svingning
    • opp/ned-bevegelse
    • slag
    • varme

    Hovedprinsippene brukes enkeltvis eller i kombinasjoner.

  • Hva er volt?
   • Volt er måleenheten for elektrisk spenning.

  • Hva er watt?
   • Watt er måleenheten for (elektrisk) effekt.

  • Hva er den viktigste forutsetningen for vellykket boring?
   • Man må kjenne egenskapene til materialene som skal behandles.

  • Kan alle materialer bores med det samme turtallet?
   •  
    Bosch | Bosch elektroverktøy for hobbyhåndverkere

    Nei. Man må rette seg etter materialegenskapene.

    Jo mykere materiale, jo høyere turtall. Jo hardere materiale, jo lavere turtall.

    Ettersom det innenfor hvert materiale er svært forskjellig hardhetsgrad, bør man alltid bore med det riktig turtallet som er tilpasset materialet og bordiameteren.

    I faglitteraturen finnes det detaljerte brukstabeller. Turtallene som er angitt i vår tabell, må betraktes som forenklede veiledende verdier, som man kan oppnå gode resultater med ved håndholdte maskinbruk.

    For spesialbor og borkroner gjelder til dels andre turtall. Her er det best å følge verdiene som er angitt på forpakningen eller i bruksanvisningen.Hvis turtallet for bormaskinen som brukes, ikke kan defineres nøyaktig, bruker man verdien som ligger nærmest.

  • Hva slags farer innebærer boring?
   • Brukeren av bormaskiner utsetter seg først og fremst for risiko gjennom reaksjonsmomenter. Reaksjonsmomenter oppstår ved høyt turtallsutbytte for bormaskinen på grunn av økende borfriksjon i borehullet ved

    • dype hull
    • hull med stor diameter
    • blokkering av boret i borehullet eller ved utglidning fra arbeidsemnet

    Ved blokkering av boret og dermed elektroverktøyet kan det oppstå svært høye og farlige reaksjonsmomenter.

  • Hvordan unngår man reaksjonsmomenter under boring?
   • Reaksjonsmomenter under boring kan unngås på følgende måte: Bruk alltid feilfrie og skarpe bor.Skadde eller sløve bor får betraktelig høyere friksjon og har lett for å klemme seg fast eller blokkeres.

    Ved dyp boring kreves det sponavgang gjennom regelmessig tilbakekjøring av boret. På den måten reduseres borfriksjonen og dermed klemfaren.

    Ved boring med stor diameter må det velges passende turtall, og materialet må festes.

    Generelt bør det forbores ved boring i metall med over 6 mm i diameter. Dette tiltaket gjør at man trenger mindre mottrykk. Dette er ekstra gunstig ved boring i tynne plater, fordi man kan dosere framføringskraften hvis boret glipper og dermed unngå at boreggen setter seg fast. En tommelfingerregel er at boret som velges til forboring, har den samme diameteren som tverreggbredden på det store boret.

    Reaksjonsmomenter blir fanget opp gjennom sikker maskinføring. Til dette er det nødvendig å holde og føre bormaskinen med begge hender. På bormaskiner med ekstra håndtak må dette også brukes.

  • Hva er den vesentligste forskjellen mellom slagbormaskin og bormaskin?
   • På bormaskinen er borspindelen festet i lagrene. Dette gir høy rundløpspresisjon. Turtallet er optimert i forhold til boring i metall. På slagbormaskinen er borspindelen festet bevegelig i lagrene. Rundløpspresisjonen er systembetinget ikke så god som på rene bormaskiner. Turtallet ligger for det meste høyere enn på bormaskiner fordi det også bores i stein og da trenger man et høyt slagtall.

  • Hva må man passe på når det gjelder skruer?
   • Ved stramming og løsning av skruer kan det forekomme verktøyreaksjoner, som kan føre til at brukeren blir skadet. Årsakene er

    • reaksjonsmomenter
    • bits som glipper
    • støy

  • Hvordan beskytter man seg mot reaksjonsmoment under skruing?
   • Ulovlige og dermed farlige reaksjonsmomenter kan unngås gjennom følgende tiltak:

    • riktig valg av skruverktøy
    • riktig innstilling av skruverktøyet, f.eks. dreiemomentet eller dybdeanslag i samsvar med produsentens anbefalinger

  • Hvordan unngår man at bitsen glipper?
   • De vanligste årsakene til at bits glipper er:

    • bitsstørrelse passer ikke til skruen
    • bits settes skrått på skruen
    • skråhet under skruing
    • for liten kraft

    Det er lett å se at det i alle disse tilfellene foreligger feilbruk.

    Resultatet av bits som glipper:

    • fare for skade på brukeren
    • skade på arbeidsemnet
    • skade på skruen
    • skade på bitsen

    Som man skjønner: Det lønner seg å unngå disse bruksfeilene som ofte skjer.

  • Hva slags hovedtyper av skruforbindelser finnes det?
   • Nesten all skruing kan føres tilbake til to grunnformer: hard skruing og myk skruing.

    • Betegnelsen hard skruing brukes om alle tilfeller der det er et hardt materiale like under skruen, vanligvis metall.
    • Betegnelsen myk skruing omfatter all bruk som innebærer et materiale som gir etter (mykt) under skruen (typisk eksempel er tre) eller at skruen skrus inn i et materiale som gir etter.

  • Hva slags skruetyper finnes det?
   • Det finnes såkalte maskinskruer og såkalte treskruer. Av begge disse grunntypene finnes det varianter til forskjellig byggemateriale og spesiell skruing. De skiller seg fra hverandre gjennom formen og typen på gjengene.

  • Hvilke sorter skrutrekkere finnes det?
   • I prinsippet skiller man mellom:

    • skrutrekker med dybdeanslag
    • skrutrekker med dreiemomentkobling
    • skrutrekker med dreieslag

  • Hva slags slipetyper finnes det?
   • Sliping av overflater kalles overflatesliping, kutting av materialer gjennom sliping kalles kuttesliping eller dybdesliping.

  • Hva slags materiale kan slipes?
   • Nesten alle materialer kan slipes. Det er bare noen få materialtyper som elastomer som ikke kan slipes, eller som bare kan slipes med høy teknisk anstrengelse.

  • Hva slags materiale og hvilke arbeidsemner passer en plansliper til?
   • Bruksområdet følger slipemiddelet som benyttes og er universelt. Fortrinnsvis blir planslipere brukt til bearbeiding av tre, trematerialer og lakkerte flater. Er mindre godt egnet til metall og stein, fordi arbeidskapasiteten da blir svært lav.

    Planslipere egner seg ypperlig til plane flater. Ved skarpe hjørner og kanter og konvekse eller konkave buede flater er det fare for punktvis gjennomsliping på grunn av den jevne og harde slipesålen. Slipesålen kan også bli skadet.

  • Hva slags slipeutstyr finnes det, og hvordan velger jeg riktig verktøy?
   •  
    Bosch | Bosch elektroverktøy for hobbyhåndverkere

    De typiske slipemaskinene for behandling av store overflater er plansliper, eksentersliper, vinkelsliper og båndsliper.

  • Hva slags materiale og hvilke arbeidsemner passer en vinkelsliper til?
   • Bruksområdet følger slipemiddelet som benyttes og er universelt. Til sliping av metall og stein brukes fortrinnsvis vinkelslipere. På grunn av den høye periferihastigheten skjer det en høy varmeutvikling på slipestedet. Derfor egner vinkelslipere seg ikke så godt til treverk og plast.

    Nesten alle emneformer kan bearbeides. For arbeidsemner som skal ha en helt plan overflate, egner likevel vinkelsliperen seg mindre, fordi det på grunn den høye arbeidskapasiteten ved et uhell kan oppstå dype slipespor.

  • Hva er de viktigste sikkerhetsreglene ved sliping?
    • Følg bruksområdene som er angitt av produsenten
    • Bruk bare slipemiddelet som er angitt av produsenten
    • Bruk den best mulige støvavsugsmetoden
    • Bruk vernebriller
    • Bruk åndedrettsvern
    • Bruk hørselvern

  • Hva må man passe på når man sager og hvordan unngår man farer?
   • Når det gjelder elektriske sager, er det først og fremst sagbladet som innebærer risiko for ulykker. Det gjelder både ved frakoblet og tilkoblet verktøy. Deretter er det fare for maskintilbakeslag på grunn av betjeningsfeil. Det må alltid brukes skarpe sagblad i feilfri stand. Sagbladene må passe til den aktuelle sagen og være pålitelige. Sløve eller skadde sagblad kan føre til klemming og blokkering av maskinen. Personskader på grunn av sagbladet kan unngås ved følgende tiltak:

    • Ikke fjern vernedekslene, ikke fest dem i åpen stilling eller endre dem på annen måte.
    • Betjen maskinen med begge hender, og bruk håndtakene som er beregnet til formålet.
    • Trekk over beskyttelseshetten etter bruk av kjedesager.
    • For alle andre sager (bortsett fra sirkelsager) skal sagbladet fjernes fra sagen etter arbeidet.

    Still inn og fest justerbare beskyttelsesinnretninger som spaltekilen i henhold til spesifikasjonene.

    Ved arbeid må sagen føres trygt og bestemt. Fremføringskraften må velges slik at det ikke oppstår klemming eller blokkering av sagen. I slike situasjoner kan det forekomme reaksjonsmomenter.

  • Hvilke materialer kan bearbeides med håndholdtee elektriske sager?
   • Med unntak av enkelte mineralske materialer og glass kan nesten alle materialer bearbeides med en håndholdte elektrisk sag.

  • Hva egner håndsirkelsager seg til?
   • Håndsirkelsager egner seg i utgangspunktet til alle sagbare materialer. Riktig sagblad avhenger av materialet som brukes.

    Hovedområdet for sirkelsagen er rask og nøyaktig trimming og tilskjæring av plateformede komponenter ved hjelp av rette kutt. Innenfor snekkerfaget brukes kuttedybder over 100 mm, men håndteringen av den typen store håndsirkelsager er ikke ufarlig på grunn av de høye reaksjonsmomentene ved fastklemming av sagbladet.

  • Hva egner tandemsager seg til (universalsager)?
   • Tandemsagen kan ikke brukes til saging av metall.

    Metallsponene som da vil komme mellom sagbladene og føringen, vil gjøre at sagbladene setter seg fast på grunn av friksjon. Plast kan sages med visse begrensninger: Spon og støv fra ekspandert termoplast, særlig på styrolbasis (f.eks. styropor), varmes opp gjennom friksjonen mellom sagbladene og føringen. Etter avkjøling blokkerer de sagbladene på grunn av smeltelimvirkningen. Sagblad som er utstyrt med sagtenner av hardmetall, egner seg likevel til saging av mykere og mer porøs stein som gassbetong og lette mursteinstyper. Sagbladene kan skiftes uten verktøy.

    Tandemsagen er i første rekke beregnet til bearbeiding av tre innenfor snekring. Typisk blir bjelker tilskåret og tappforbindelser laget. Like ofte blir tandemsagen brukt i råbygg til bearbeiding av gassbetongkomponenter.

  • Hva slags sager finnes det, og hvordan velger jeg riktig verktøy?
   •  
    Bosch | Bosch elektroverktøy for hobbyhåndverkere

    Hovedtypene er:

    • sager med opp/ned-bevegelse (f.eks. stikksag)
    • roterende sager (f.eks. sirkelsag)
    • sager med omløpende bevegelse (f.eks. kjedesag)

  • Hva egner kjedesager seg til?
   • Håndholdtee kjedesager blir utelukkende brukt til bearbeiding av tre. De er praktiske til rask oppsaging og kapping av bjelker og planker, og av ferskt («grønt») treverk i hage og skog.

  • Hva egner bajonettsager seg til?
   • Bajonettsager egner seg i utgangspunktet til alle sagbare materialer. Riktig sagblad avhenger av materialet som brukes.

    Den typiske anvendelsen av bajonettsagen er i installasjons- og sanitærområdet, i kjøretøybygg, metallbygg og palleresirkulering.

  • Hva er spesielt viktig før første gangs bruk av et batteri eller et batteridrevet verktøy?
   • Bruksanvisningen må absolutt leses, ettersom batteriteknologien har gjennomgått en rask utvikling, og den nye teknologien krever under visse omstendigheter en ny type bruk og betjening.

  • Hva betyr selvutladning?
   • Selvutladning betyr at et batteri avgir energi passivt ved lagring. Etter en viss tid må batteriet lades for at en hagemaskin skal kunne brukes. Selvutladningen til batterier med nikkelteknologi er ca. 25 % per måned, mens den for Li-ion-batterier er under 2 %. Li-ion-batterier er dermed klare til bruk også etter lang lagringstid.

  • Hva betyr minneeffekt?
   • Minneeffekten oppstår for NiCd-batterier når de ikke utlades fullstendig. Hvis en del av batteriet ikke brukes, «merker» batteriet dette. Delen som ikke brukes, står dermed ikke lenger til disposisjon for energigjenvinningen i batteriet. En slik minneeffekt kan ikke oppstå i forbindelse med Li-ion-batterier.

  • Hvordan lagres litium-ion-batterier på riktig måte?
   • Li-ion-batterier bør generelt oppbevares ved romtemperatur. Oppbevaring ved høyere temperatur forkorter batteriets levetid. Ved temperatur over 55 °C kan Li-ion-batterier bli ødelagt, og ved temperatur under –15 °C kan de dyputlades. Li-ion-batterier bør ikke lades helt opp før lagring. Aktiviteten i en fulladet celle er høyere enn u en delvis ladet celle, noe som gjør at cellen eldes raskere.

  • Kan litium-ion-batterier eksplodere?
   • Kvalitetsbatterier – spesielt i hagemaskiner fra Bosch – er sikret av forskjellige beskyttelsesmekanismer. En eksplosjon er praktisk talt utelukket. Det er imidlertid svært viktig å unngå kortslutning og skader på batteripakken.

  • Hvordan kasserer man brukte batterier?
   • Man leverer dem tilbake til elektroverktøyforhandleren. Forhandleren samler dem opp og leverer dem videre til elektroverktøyprodusenten. Denne sørger for forskriftsmessig resirkulering.

  • Hva må man passe på når man freser og hvordan unngår man farer?
   • Når det gjelder overfreser, er det først og fremst freseverktøyet som innebærer risiko for ulykker. Det gjelder både ved frakoblet og tilkoblet verktøy. En fres arbeider nødvendigvis med svært høye omdreiningstall. Ved ufagmessig betjening kan det forekomme maskinrekyl. Det må alltid brukes skarpe freser i feilfri stand. Fresene må passe til den aktuelle overfresen og være pålitelige. Sløve eller skadde freser kan føre til kraftige vibrasjoner, maskinrekyl og fresebrudd. Personskader på grunn av freser kan unngås ved følgende tiltak:

    • Betjen maskinen med begge hender, og bruk håndtakene som er beregnet til formålet.
    • Fjern fresen fra overfresen etter arbeidet.

    Ved trimming av kanter må fremføringsretningen alltid være mot omdreiningsretningen til fresen (motrotasjonsfreser). Ved fresing i dreieretningen til fresen (likeløpsfreser) kan maskinen, særlig ved litt større spontykkelse, ikke lenger føres sikkert. På grunn av de kraftige sidebevegelsene til maskinen kan man miste kontrollen over overfresen og da er det stor fare for ulykker. Overfresen må alltid føres trygt og bestemt.

    Fremføringskraften skal velges slik at det ikke skjer kraftige turtallsfall på maskinen og dermed oppstår vibrasjoner.

  • Hva slags elektroverktøy brukes til fresing?
   • De håndholdtee elektroverktøyene for fresing kalles med en fellesbetegnelse for overfreser. Begrepet «overfres» henviser til at fresen befinner seg over arbeidsemnet under bruk.

    Overfreser skiller seg fra hverandre på grunn av bruksområde og effekt. Vanlige er:

    • Universalfreser
    • Kantfreser
    • Overfreser

  • Hvilke materialer bearbeides med overfres?
   • Generelt kan alle materialer med spon, særlig trematerialer, bearbeides. Metaller kan likevel bare bearbeides med tunge, stasjonære fresemaskiner. Kun tynne aluminiumsplater kan bearbeides med den håndholdtee overfresen.

  • Hva må man særlig passe på når det gjelder fresing?
   • Treverk har en forholdsvis lav hardhet, og det kan derfor lett fjernes materiale. Ved for høye temperaturer på stedet, det vil si når man blir værende for lenge på et område med fresen, er det en viss risiko for antennelse.

    Elastisiteten, spesielt i langfibret, mykt tre, utøver en viss klemmevirkning på fresen, noe som omdannes til ekstra friksjonsvarme. Særlig viktig er det å følge fiberretningen ved massivt tre, hvis man vil oppnå gode arbeidsresultater.

  • Hva må man passe på når man høvler og hvordan unngår man farer?
   • Farekilden for den elektriske høvelen er knivakselen som roterer med høyt turtall («høvelaksel»). På grunn av svingmassen fortsetter høvelakselen å gå en viss tid etter at høvelen er slått av. Høvelakselen må derfor ikke komme i berøring med brukeren eller andre gjenstander, for eksempel arbeidsbordet før høvelakselen står helt stille.

    For å unngå farer bør man derfor vente med å sette fra seg høvelen til høvelakselen har stanset helt. Det gunstigste er å bruke en høveltype som har en parkeringsmulighet («Parkeringssko»). Hvis man bruker denne innretningen, kan ikke høvelakselen berøre underlaget. Likevel må man passe på at underlaget er fri for gjenstander.

  • Hva slags materialer kan høvles?
   • Alle maskineringsbare materialer kan høvles. Håndholdtee elektriske høvler blir nesten utelukkende brukt til bearbeiding av tre og treverk. Bearbeiding av plast er mulig, når høvelbredden er lav (ca. 20–50 mm, avhengig av plasttype).

  • Hva må man særlig passe på ved høvling i trematerialer?
   • Tre er i sammenligning med andre materialer relativt mykt og egner seg derfor ypperlig til bearbeiding ved sponfjerning. Som «voksende» materiale er det i naturtilstanden fiberrikt strukturert, og gjennom påvirkning av veksten har det uregelmessigheter som for eksempel greiner. Dette må man ta hensyn til ved bruk av verktøyet, fordi det har betydning for overflateresultatet.

  • Hva må man passe på ved plassering av høvelen?
   • Når du setter an høvelen, må kraften ligge på fremre høvelsåle, ellers blir det en fordypning i ansatsområdet.

  • Hva må man passe på ved fjerning av høvelen?
   • Når du fjerner høvelen, må kraften ligge på bakre høvelsåle, ellers blir det en fordypning i ansatsområdet.

  • Hvilken retning skal man høvle i?
   • Høvleretningen må om mulig velges slik at det ikke høvles mot fiberutgangen, fordi dette kan påvirke overflateresultatet. Ved å sette an høvelen litt skrått kan du oppnå et «dragende» snitt, noe som er en fordel for overflateresultatet (høvelkniven trenger ikke inn i arbeidsemnet på tvers av , men på skrå mot fremføringsretningen).

  • Hva slags materialer kan stiftes?
   • Som regel kan bare tre og trematerialer stiftes når treverket ikke er for hardt. Naturtre og kryssfiner er bedre å stifte fordi fibrene utøver en ekstra klemmekraft. Andre trematerialer som sponplater kan bare stiftes skikkelig med herdete stifter.

    Ingen harde materialer, som for eksempel metall, stein, glass og hardplast kan stiftes.

  • Hvor sikre er stiftepistoler?
   • Stiftepistolen er svært sikker når den brukes etter formålet. Den skal alltid ligge på arbeidsemnet, du må ikke «skyte fritt» med den. Mange stiftepistoler har dessuten en sikkerhetsinnretning, som gjør at det bare er mulig å utløse stifter når stiftepistolen er satt på emnet.

  • Hvor sikre er limpistoler?
   • Limpistoler er elektrisk svært sikre, men må som alle elektroverktøy holdes under oppsyn når den er slått på. Den høye smeltetemperaturen på 150…180 °C til limet krever at det utvises varsomhet ved bruk for å unngå forbrenninger.

  • Hva slags materialer kan limes med limpistol?
   • Alle materialer med sugeevne eller porøse overflater, og som er tilsvarende varmefaste, kan limes med limpistolen. Typiske materialer er treverk, trematerialer, stein og fibermaterialer som stoff, lær, kartong og papir.

    Materialer med glatt overflate uten sugeevne, som glass, metall og glatt eller varmeømfintlig plast som for eksempel polystyrolskum kan ikke limes med limpistolen. I tvilstilfelle bør du foreta en limtest.

  • Hvordan går man fram ved maling?
   • Før du maler

    • Dekk først til gulv, møbler og varmeelementer med folie, og fest folien i kanten med kreppbånd
    • Dekk deretter til alle dør- og vindusrammer, stikkontakter, lysbrytere, gulvlister osv med kreppbånd
    • Når du skal male en vegg i forskjellige farger, kan kreppbåndet brukes som skillelinje mellom fargene

    Når du maler

    • Begynn med hjørnene i rommet
    • Deretter maler du taket og til slutt resten av veggene

    Når du bruker denne fremgangsmåten og maler vekk fra vinduet, dvs. med lysinnfallet, forsvinner alle fargeoverganger optisk og du unngår skjemmende sjatteringer.

  • Når bruker jeg hvilken malingstype?
   • Valg av malingstype avhenger av bruksområdet: Skal du lakkere møbler? Male veggene i et rom? Ønsker du å beskytte terrassen med en lasur mot vær og vind?

    Dispersjonsmaling:

    Egnet til maling av vegger og tak (innendørs). God hefteevne, virker utlignende på plater, gipsvegger eller sementfibre, tetter porer på murvegger og betong og foretrekkes som overflatebehandling på fibertapeter med ujevn struktur og dekor.

    Lateksmaling:

    Spesiell dispersjonsmaling som for det meste slipper vanndamp gjennom, men er svært slitesterk, skurefast og tåler godt rengjøringsmidler. Du finner dem først og fremst i våtrom som bad og vaskerom og i krevende rom som garasjer eller kjøkken.

    Lasurer:

    Farget lakk eller andre typer maling med ekstra findelt, lav pigmentering. Brukes når strukturen til underlaget skal være synlig. Lasur brukes også for å beskytte tre mot værpåvirkning og UV-stråling, og til dels også mot sopp og insekter. Treoverflater kan få en enhetlig farge ved bruk av lasur. På betong kan lasur brukes til å utligne fargeforskjeller.

    Lakk:

    Lakk er som oftest en dekkende overflatebehandling. Etter at lakken er tørket, danner den en pen matt eller glanset overflatefilm av høy kvalitet. Lakk er bestandig mot kjemikalier og brukes hovedsakelig som overflatebehandling på tre, metall, plast eller mineralske materialer.

  • Kan utendørs trematerialer lakkeres med blank lakk?
   • Som hovedregel bør verken vinduer, vinduskarmer eller andre tredeler utendørs behandles med blank maling.

    Blank lakk og lyse lasurer gir ikke tilstrekkelig UV-beskyttelse. På grunn av UV-stråling mister treoverflater sin bæreevne for malingsstrøk, treet misfarges fra brunt til grått, malingen sprekker og løsner fra treverket.

    Hvite, dekkende belegg gir best holdbarhet. På planker og gjerder er det lurt å bruke tilstrekkelig pigmenterte lasurer.

  • Hva er et nivelleringsapparat og hva brukes det til?
   • Et nivelleringsverktøy er et måleinstrument for relativ høydebestemmelse av objekter.

    Når laserlinjene projiseres på veggen, gjør et lasernivelleringsverktøy det for eksempel lettere med nøyaktig opphenging av bilder, bokhyller og hengeskap og en nøyaktig gjensidig justering fordi laserlinjene projiseres på veggen.

  • Hva må man passe på når det gjelder laseravstandsmåling innendørs?
   • Avstanden mellom måleverktøyet og måleobjektet må være fri for hindringer. Det må også måles forbi hindringer.

    I tillegg kan det forekomme feilmålinger når røyk eller støv absorberer målestrålen eller delvis reflekterer den.

  • Er laserstråling farlig?
   • Laseren som brukes i Bosch måleteknikkverktøy er en laser i laserklasse 2, som betraktes som ufarlig. Spesielle beskyttelsestiltak er derfor ikke nødvendig. Generelt gjelder likevel at laserstråler uansett beskyttelsesklasse aldri må rettes direkte mot øynene.

  • Hvilke fraktkostnader gjelder for reservedeler?
   • Ved bestilling via nettbutikken gjelder et ekspedisjonsgebyr på 4,76 EUR (inkl. mva.).

    Ved bestilling via Service Contact Center. dvs. per telefon, e-post, brev eller faks, beregnes et ekspedisjonsgebyr på 7,14 EUR (inkl. mva.) per ordre.

    Ved sending med postoppkrav beregnes i tillegg et gebyr på 2,50 EUR.

  • Har jeg krav på garanti etter en reparasjon?
   • Etter en kostnadspliktig reparasjon gjelder en garanti på ett år.

  • Hvorfor kan jeg ikke finne eller velge en del i reservedelskatalogen?
   • Dette kan ha tre årsaker:

    1) Delen er en tilbehørsdel, ikke en reservedel. Du finner en oversikt over tilbehøret vårt på Tilbehøreller direkte hos forhandleren.

    2) Den ønskede delen hører til komponentgruppe. Da er det bare mulig å bestille hele komponentgruppen.

    3) Den ønskede delen er ikke tilgjengelig eller kan ikke leveres lenger. Vennligst kontakt vår servicetelefon for mer informasjon om leveringstider.

  • Hva er forskjellen mellom en reservedel og en tilbehørsdel?
   • Reservedeler er faste bestanddeler av et elektroverktøy. De hører med til det grunnleggende utstyret, og uten disse kan verktøyet ikke brukes. Reservedeler er for eksempel tannrem, skruer, bøyler og kullbørstesett.

    Tilbehørsdeler er funksjonsutvidende påbyggingsdeler eller tillegg som ikke er nødvendige for normal drift av et elektroverktøy. Tilbehørsdeler er for eksempel sagbla, koffert, ekstrahåndtak, slipepapir og bor.

  • Hva koster det å få hentet produktet?
   • Produktet hentes kostnadsfritt i garantitiden. Ved reparasjoner etter utløpt garantitid beregnes engangskostnader for forsendelse på 7,14 EUR (inkl. mva.).

  • Hva koster det å få kalibrert produktet mitt?
   • Du finner gjeldende priser i vår brosjyre om kalibreringsservice.

  • Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å sende tilbake en reservedel jeg har bestilt?
   • Hvis du oppdager ytre skader på pakken ved levering av reservedelsforsendelsen, må du nekte å ta imot leveransen eller vise skaden til den som leverer pakken.

    Hvis du oppdager synlige feil når du pakker ut varen, eller du har bestilt feil reservedel, ber vi om at du informerer oss snarest mulig (senest innen 15 dager). Se også våre leveringsbetingelser.

    Kontakt oss for å få en returseddel ved å oppgi følgeseddelnummeret før du sender en vare i retur.

  • Er det kostnadsfritt å kaste brukte verktøy og batterier?
   • Ja, det er kostnadsfritt. Batterier kan kastes i beholdere på miljøstasjoner. Brukte verktøy kan du levere hos forhandleren.

  • Hvor kan jeg få reparert produktet mitt?
   • Du kan sende det defekte produktet direkte til vårt servicesenter. Alternativt kan du levere det til forhandleren eller det lokale byggmarkedet.

    Hvis du sender det direkte, er det viktig for effektiv behandling at du vedlegger det utfylte reparasjonsordreskjemaet.

  • Hvor lang tid i forveien må jeg avtale henting?
   • Hvis du sender skjemaet innen kl. 17 på en arbeidsdag, kan hentingen skje neste dag. Du kan naturligvis også velge et annet hentetidspunkt.

  • Er verktøy og batterier fra Bosch registrert?
   • Både verktøy og batterier fra Bosch er registrert. WEEE-nummeret (Waste Electrical and Electronic Equipment) er: DE-86520394.

    Registreringsnummeret for batterier og akkumulatorer er 21001568.

  • Hvor lang tid tar en kalibrering?
   • Vi har vi et omfattende logistikknett og optimalt organiserte serviceprosesser for Bosch Power Tools.

    Brukeren får vanligvis produktet tilbake senest etter fem dager ved kalibreringsservice, akkurat som ved reparasjoner.

  • Hvordan må jeg pakke produktet?
   • Prinsipielt skal produktet pakkes slik at det ikke kan skades under transporten. Hvis du ikke har emballasje som egner seg for store produkter, kan du kontakte oss per telefon. Vi sender deg da passende emballasje.

    Vennligst les de generelle forretningsvilkårene til vår leverandør av transporttjenester GLS for mer informasjon om forpakning.

  • Gjelder en fast pris for reparasjoner?
   • Nei, men vi følger denne prosedyren:

    I garantisaker er en reparasjon naturligvis kostnadsfri.

    Etter utløpt garanti gjelder følgende:

    Hvis reparasjonskostnadene er under 50 % av ny pris, reparerer vi umiddelbart. Reparasjonskostnadene fremgår tydelig på fakturaen.

    Ved reparasjonskostnader over 50 % av ny pris får du et kostnadsoverslag.

    Du har også mulighet til «forhåndsgodkjenning»:

    Du bestemmer på forhånd om produktet skal leveres til gjenvinning ved reparasjonspris over 50 % eller om du vil ha et kostnadsoverslag.

    Ved forhåndsgodkjenning blir du ikke belastet for fraktkostnader.

  • Kan kalibreringsservicen brukes på alle merker av Bosch Power Tools?
   • Bosch kalibreringsservice er merkeuavhengig; etter avtale kan både våre egne merker «Bosch» og «CST/berger» og alle andre merker kalibreres.

  • Hva skjer hvis jeg ikke aksepterer kostnadsoverslaget?
   • Du kan bestemme om produktet skal bli værende i servicesenteret og resirkuleres der eller sendes tilbake til deg. Det beregnes i dette tilfellet et ekspedisjonsgebyr på 17,85 EUR i tillegg til forsendelseskostnader på 7,14 EUR (inkl. mva.).

  • Hvilke fraktkostnader gjelder for reparasjoner?
   • Ved garantireparasjoner belastes du naturligvis ikke for fraktkostnader.

    For reparasjonskostnader etter utløpt garanti beregnes et engangs ekspedisjonsgebyr for hver ordre på 7,14 EUR (inkl. mva.).

  • Hvilke garantibestemmelser gjelder for maskiner som brukes privat?
   • Garantien på nye maskiner er 24 måneder ved privat bruk. Vennligst se detaljert informasjon i de gjeldende garantibestemmelsene.

  • Hvor lang tid tar reparasjonen?
   • Vanligvis får du det reparerte produktet tilbake etter tre til fem arbeidsdager.

  • Hva er ampere?
   • Ampere er måleenheten for elektrisk strøm.

  • Hva slags maskin er mest fornuftig å bruke, bormaskin eller slagbormaskin?
   • Det avhenger av formålet. Hobbyhåndverkere foretrekker slagbormaskinen på grunn av dens allsidighet, profesjonelle håndverkere foretrekker bormaskinen på grunn av dens nøyaktighet.

  • Hva er et bits?
   • Begrepet kommer fra engelsk og betegner i skrueteknikken den skrutrekkerinnsatsen passer til den aktuelle skruetypen (spor, krysspor, sekskant, torx osv.). Bits festes i maskinen, enten direkte i sekskantskaftet i en chuck eller i en verktøyholder, som enten er en del av maskinen eller en påmontert tilbehørsdel.

  • Hva slags materiale og hvilke arbeidsemner passer en eksentersliper til?
   • Bruksområdet følger slipemiddelet som benyttes og er universelt. Fortrinnsvis blir eksenterslipere brukt til bearbeiding av tre, trematerialer og lakkerte flater. Med tilsvarende innsatsverktøy egner eksenterslipere seg ypperlig til poleringsarbeid. Ved sliping av metall og stein er arbeidskapasiteten lavere.

    På grunn av den runde slipesålen som leveres med forskjellig hardhet, kan nesten alle emneformer bearbeides. Bearbeiding av skarpe hjørner og kanter kan føre til gjennomsliping og skade på slipetallerkenen.

  • Hvordan utføres egentlig sliping?
   • Hovedregelen er at man begynner med grov korning og velger finere korning for hver runde. En tommelfingerregel er at man velger dobbelt så fin korning som ved forrige runde med sliping.

    Eksempel: korningsrekkefølge 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • Hva egner stikksager seg til?
   • Stikksager egner seg i utgangspunktet til alle sagbare materialer. Riktig sagblad avhenger av materialet som brukes.

    Stikksager egner seg særlig godt til komplekse oppgaver med kurvesnitt i alle materialer. De leveres med et stort utvalg av universalsagblad og spesielle sagblad.

  • Hva menes med litium-ion-batterier?
   • Litium-ion-batteriene bygger på en innovativ teknologi, der litium brukes som bestanddel i elektrodene. De er grunnleggende forskjellige fra batteriene på nikkelbasis, og de har med en cellespenning på 3,6 V tre ganger så høy cellespenning som nikkel-kadmium-batterier. Man trenger færre battericeller, dermed blir elektroverktøyet mindre og lettere eller kan være mer effektivt med den samme størrelsen. I tillegg til en vesentlig lavere selvutlading, har litium-ion-batteriene, i motsetning til nikkel-kadmium-batteriene, ingen minneeffekt.

  • Hvordan finner jeg riktige reservedeler til mitt elektroverktøy?
   • I reservedelskatalogen finner du alle sprengskissene til våre maskiner fra de siste 25 årene. Ved hjelp av disse er det lett å finne riktige reservedeler. Finn frem artikkelnummeret eller salgsbetegnelsen til maskinen. Du må skrive inn dette nummeret eller denne betegnelsen for at det skal gå raskt å finne riktig reservedel.

  Prosjektveiledninger 1 - 15 av 81


   Juridisk informasjon

   Bosch tar ikke ansvar for at de aktuelle veiledningene er fullstendige eller riktige. Bosch viser dessuten til at bruk av disse veiledningene skjer på egen risiko. Foreta alle nødvendige tiltak for din egen sikkerhets skyld.

    

   Råd om bruk

   Spørsmål om produkter og bruksområder

   :+47-64878950

   Mandag–fredag kl: 08:00 – 16:00


   Til e-postkontaktskjema

   Forhandlersøk

    
    
    
   NO
   Merk
   Merket
   Kjøp nå
   Nullstill filter
   Vis filter
   Skjul filter
   Takk for din vurdering
   Takk for din vurdering
   Vis flere prosjekter
   Skjul flere prosjekter
   Skjul artikkelvarianter
   Vis artikkelvarianter
   Lukk brukstips
   Åpne brukstips
   Les erfaringshistorie
   Lukk erfaringshistorie
   Skjul detaljert materialliste
   Vis detaljert materialliste
   Sammenligningsliste
   Produkter
   Produkt
   Vis flere anbefalinger
   Skjul flere anbefalinger