• Kas notiks, ja es neapstiprināšu remonta izmaksu tāmi?