• Kako se potrošeni akumulatori zbrinjavaju na otpad?