Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Μέτρηση, χωροστάθμηση και ανίχνευση
Ποιες εργασίες ακριβώς θέλετε να κάνετε;
Σύσταση προϊόντος

Για παράδειγμα:

  • Ακριβής τοποθέτηση πλακιδίων
  • Ακριβής ευθυγράμμιση επίπλων, διακοσμητικών στοιχείων και κιγκλιδωμάτων
  • Ανάρτηση ψευδοροφών

Για παράδειγμα:

  • Ανίχνευση ρευματοφόρων αγωγών σε τοίχους
  • Ανίχνευση χαλκοσωλήνων σε τοίχους
  • Ανίχνευση καλυμμένων χαλύβδινων φορέων και πλαισίων