• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σέρβις βαθμονόμησης για όλες τις μάρκες της Bosch Power Tools;