• Υπάρχει μια κατ’ αποκοπή τιμή για τις επισκευές;