• Ποιο εργαλείο είναι χρησιμότερο, το δράπανο ή το κρουστικό δράπανο;