Ofte stillede spørgsmål

 
Filtrér ofte stillede spørgsmål
Stikordssøgning
Fagområde

Projektvejledning 1 - 15 af 81

  • Hvilke el-værktøjer findes der?
   • El-værktøj kan inddeles i følgende grundtyper ud fra deres anvendelsesområde:

    • borende værktøjer
    • skruende værktøjer
    • savende værktøjer
    • fræsende værktøjer
    • høvlende værktøjer
    • slibende værktøjer
    • klippende og stansende værktøjer
    • slagværktøjer
    • samlende værktøjer

    Derudover findes der el-værktøjer til særlige anvendelsesområder og blandingstyper.

  • Ud fra hvilke principper fungerer el-værktøjer?
   • El-værktøjer arbejder efter følgende grundprincipper:

    • rotation
    • svingning
    • løftebevægelse
    • slag
    • varme

    Grundprincipperne anvendes enkeltvis eller i kombinationer.

  • Hvad er volt?
   • Volt er måleenheden for elektrisk spænding.

  • Hvad er watt?
   • Watt er måleenheden for (elektrisk) effekt.

  • Hvad er den vigtigste grundlæggende forudsætning for et vellykket borearbejde?
   • Man skal kende egenskaberne for det materiale, der skal bearbejdes.

  • Kan man bore i alle materialer med samme omdrejningstal?
   •  
    Bosch | Bosch el-værktøj til gør det selv-arbejdet

    Nej. Man skal tage hensyn til materialets egenskaber.

    Jo blødere materiale, desto højere omdrejningstal. Jo hårdere materiale, desto lavere omdrejningstal.

    Eftersom der inden for materialerne findes meget forskellige hårdhedsgrader, bør man altid bore med det rigtige omdrejningstal, der er tilpasset til materialet og borets diameter.

    I faglitteraturen findes der anvendelsestabeller, der er beregnet ned til mindste detalje. De omdrejningstal, som er angivet her i vores tabel, skal betragtes som forenklede, vejledende værdier, hvormed man opnår gode resultater med håndførte maskiner.

    For specialbor og borekroner gælder der til dels andre omdrejningstal. Her er det bedst at rette sig efter de værdier, der er angivet på emballagen eller i betjeningsvejledningen.Hvis den anvendte boremaskines omdrejningstal ikke kan defineres nøjagtigt, kan man anvende den nærmeste værdi.

  • Hvilke farer findes der ved boring?
   • Brugere af boremaskiner er først og fremmest i fare pga. risikoen for tilbageslag. Tilbageslag opstår, når boremaskinen afgiver øgede drejningsmomenter pga. tiltagende friktion i borehullet ved

    • dybe huller
    • boring af store diametre
    • blokering af boret i borehullet, eller når det tages ud af emnet

    Når boret og dermed el-værktøjet blokerer, kan der opstå kraftige, farlige tilbageslag.

  • Hvordan undgår man tilbageslag ved boring?
   • De tilbageslag, som der er risiko for ved boring, kan undgås på følgende måde: Beskadigede eller stumpe bor har en væsentligt større friktion og en større tendens til at klemme sig fast eller blokere.

    Hjælp spåntransporten på vej i dybe huller ved regelmæssigt at køre boret tilbage. På denne måde reduceres borets friktion og dermed faren for fastklemning.

    Vælg det egnede omdrejningstal til huller med stor diameter, og fastgør emnet.

    Forbor generelt ved huller i metal, der er over 6 mm i diameter. Med denne foranstaltning skal man bruge mindre tryk. Dette er især en fordel, når man borer i tynde plader, fordi man lettere kan dosere fremføringskraften, når boret kommer ud af emnet. På denne måde forhindrer man, at borets skær sætter sig fast. Som tommelfingerregel vælger man et bor til forboring, hvis diameter svarer til det store bors tværgående skærebredde.

    Tilbageslag opfanges med en sikker maskinføring. For at opnå dette er det nødvendigt at holde og føre boremaskinen med begge hænder. På boremaskiner, hvor der findes et støttegreb, skal dette også bruges.

  • Hvad er de afgørende forskelle mellem en slagboremaskine og en boremaskine uden slag?
   • På boremaskinen sidder borespindlen fastgjort i lejerne. Det giver en stor rotationspræcision. Omdrejningstallene er optimeret til boring i metal. På slagboremaskinen er borespindlen anbragt i lejerne, så den kan bevæge sig. På grund af systemets konstruktion er rotationspræcisionen ikke så god som på boremaskiner uden slag. Omdrejningstallet er som regel højere end på boremaskiner uden slag, fordi der også bores i stenmateriale, hvor man skal bruge et højt slagtal.

  • Hvad skal man især være opmærksom på ved brug af skruemaskiner?
   • Når skruer spændes og løsnes, kan der opstå værktøjsreaktioner, som kan være til fare for brugeren. Årsagerne er

    • tilbageslag
    • udfaldende bits
    • støj

  • Hvordan undgår man tilbageslag ved skruemaskiner?
   • Utilladelige og dermed farlige tilbageslag kan undgås med følgende foranstaltninger:

    • korrekt valg af skrueværktøj
    • korrekt indstilling af skrueværktøjet, f.eks. af drejningsmomentet eller dybdeanslaget ud fra producentens anbefalinger

  • Hvordan undgår man udfaldende bits?
   • De hyppigste årsager til udfaldende bits er:

    • bitstørrelsen passer ikke til skruen
    • bitten er sat skævt på skruen
    • bitten holdes skævt under skruningen
    • for lavt tryk

    Som man ser, er der i hvert af tilfældene tale om forkert anvendelse.

    Effekterne af udfaldende bits er:

    • fare for personskade af brugeren
    • beskadigelse af emnet
    • beskadigelse af skruen
    • beskadigelse af bitten

    Som det ses: Det kan betale sig at undgå disse hyppige forkerte anvendelser.

  • Hvilke grundlæggende typer skruearbejde findes der?
   • Næsten alle skrueopgaver kan reduceres til de to grundformer med hårde skrueopgaver og bløde skrueopgaver.

    • Hårde skrueopgaver vedrører alle de opgaver, hvor der er hårdt materiale direkte under skruen (for det meste metal).
    • Bløde skrueopgaver vedrører de opgaver, hvor der er et eftergivende (blødt) materiale direkte under skruen (for det meste træ), eller hvor skruen skrues ind i et eftergivende materiale.

  • Hvilke skruetyper findes der?
   • Der findes såkaldte maskinskruer og såkaldte træskruer. Der findes varianter af disse to grundtyper til forskellige materialer og særlige skrueopgaver. De adskiller sig fra hinanden i deres form og gevindtype.

  • Hvilke typer af skruemaskiner findes der?
   • Ud fra princippet skelner man mellem:

    • skruemaskiner med dybdeanslag
    • skruemaskiner med momentkobling
    • skruemaskiner med slagboring

  • Hvilke slibetyper findes der?
   • Slibning af overflader kaldes for overfladeslibning, skæring af materialer vha. slibning kaldes for vinkelslibning.

  • Hvilket materiale kan slibes?
   • Næsten alle materialer kan slibes. Kun visse materialetyper som elastomerer kan ikke slibes eller kun slibes med stort teknisk besvær.

  • Hvilket materiale og hvilke emneformer egner rystepudsere sig til?
   • Anvendelsesmulighederne afhænger af det anvendte slibemiddel og er universelle. Rystepudsere anvendes især til bearbejdning af træ, træmaterialer og lakerede flader. De er mindre egnede til metaller og stenmaterialer, fordi slibeeffekten her er meget lille.

    Rystepudsere er perfekte til plane flader. På skarpe hjørner og kanter samt konvekst eller konkavt buede flader er der fare for punktvis gennemslibning pga. den plane og hårde slibesål. Her kan slibesålen også blive beskadiget.

  • Hvilke slibemaskiner findes der, og hvordan finder jeg den passende maskine?
   •  
    Bosch | Bosch el-værktøj til gør det selv-arbejdet

    De typiske slibemaskiner til bearbejdning af store overflader er rystepudsere, excenterslibere, vinkelslibere og båndslibere.

  • Hvilket materiale og hvilke emneformer egner vinkelslibere sig til?
   • Anvendelsesmulighederne afhænger af det anvendte slibemiddel og er universelle. Vinkelslibere anvendes især til slibning af metal og sten. Pga. de høje omfangshastigheder sker der en stor varmeudvikling på slibestedet. Derfor er vinkelslibere mindre egnede til træmaterialer og plast.

    Næsten alle emneformer kan bearbejdes. Vinkelslibere er dog mindre egnede til emner, der skal have en meget jævn overflade, fordi der kan opstå dybe indhak ved forkert brug pga. den store slibeeffekt.

  • Hvad er de vigtigste arbejdsbeskyttelsesregler ved slibning?
    • Overhold de anvendelsesområder, som producenten anbefaler
    • Brug kun de slibemidler, som producenten anbefaler
    • Brug den bedst mulige metode til støvudsugning
    • Brug beskyttelsesbriller
    • Brug åndedrætsværn
    • Brug høreværn

  • Hvad skal man være opmærksom på ved savning, og hvordan undgår man farer?
   • I forbindelse med el-værktøjer, der saver, er der først og fremmest fare for at komme til skade med savklingen – både når maskinen er standset, og når den er tændt. Derudover er der fare for tilbageslag ved forkert brug. Der må kun anvendes skarpe savklinger i fejlfri tilstand. Savklingerne skal være egnede og godkendte til den pågældende sav. Stumpe eller beskadigede savklinger kan medføre, at maskinen klemmer sig fast og blokerer. Personskader pga. savklingen kan undgås vha. følgende foranstaltninger:

    • Fjern aldrig beskyttelsesskærme, fastgør dem ikke i åben position, og undgå i øvrigt at manipulere dem.
    • Betjen maskinen med begge hænder, og hold den i de dertil beregnede gribeområder.
    • Sæt beskyttelseskappen på igen efter brug af kædesave.
    • Fjern savklingen fra saven efter arbejdet på alle andre save (end kædesave).

    Indstil og fastgør indstillelige beskyttelsesanordninger som f.eks. spaltekniven i henhold til forskrifterne.

    Under arbejdet skal saven føres sikkert og stabilt. Vælg fremføringskraften således, at saven ikke klemmer sig fast eller blokerer. Sker dette, kan der opstå tilbageslag.

  • Hvilke materialer kan bearbejdes med håndførte el-save?
   • Med undtagelse af bestemte mineralske materialer og glas kan næsten alle materialer bearbejdes med håndførte el-save.

  • Hvad egner rundsave sig til?
   • Rundsave egner sig afhængigt af den anvendte savklinge grundlæggende til alle materialer, der kan saves i.

    Rundsavens hovedområde er hurtig og præcis renskæring og tilskæring af pladeformede bygningselementer med lige snit. Ved tømrerarbejde anvendes der snitdybder til over 100 mm, men håndteringen af sådanne store rundsave er ikke altid uproblematisk pga. de kraftige tilbageslag, der opstår, hvis savklingen klemmer sig fast.

  • Hvad egner tandemsave (fukssvanse) sig til?
   • Principielt kan man ikke save i metal med tandemsaven:

    De metalspåner, der kommer ind mellem savklingen og sværets styr, ville blokere klingen på grund af friktionssvejsning. Man kan save i plast med visse begrænsninger: Spånerne og støvet fra opskummet termoplast, især på styrolbasis (f.eks. styropor), opvarmes pga. friktionen mellem savklingerne og føringen. Efter afkøling blokeres savklingerne af varmlimseffekten. Savklinger, der er bestykket med hårdmetal-savtænder, er dog også egnede til savning af bløde og porøse stenmaterialer som f.eks. gasbeton og bløde, porøse mursten. Savklingerne kan skiftes uden værktøj.

    Tandemsaven er først og fremmest beregnet til bearbejdning af træ i forbindelse med tømrerarbejde. Typisk afkortes bjælker, og der laves tapsamlinger. Tandemsaven anvendes lige så ofte ved råhuse til bearbejdning af gasbeton.

  • Hvilke typer af save findes der, og hvordan finder jeg den passende sav?
   •  
    Bosch | Bosch el-værktøj til gør det selv-arbejdet

    Grundtyperne er:

    • slagsave (f.eks. stiksav)
    • rotationssave (f.eks. rundsav)
    • omløbssave (f.eks. kædesav)

  • Hvad egner kædesave sig til?
   • Håndførte kædesave anvendes kun til bearbejdning af træ. De anvendes til hurtig afkortning og kapning af bjælker og firskåret tømmer samt af friskt (»grønt«) træ inden for have- og skovbrug.

  • Hvad egner bajonetsave sig til?
   • Bajonetsave egner sig afhængigt af den anvendte savklinge grundlæggende til alle materialer, der kan saves i.

    Den typiske anvendelse af bajonetsaven er inden for installation og sanitet, køretøjsproduktion, metalkonstruktion og pallegenbrug.

  • Hvad er ekstra vigtigt, før man bruger et batteri eller et batteriværktøj første gang?
   • Betjeningsvejledningen skal altid læses, fordi batteriteknikken gennemgår en hurtig teknologisk udvikling, som evt. gør det nødvendigt at anvende og betjene batterierne på en ny måde.

  • Hvad betyder selvafladning?
   • Selvafladning betyder, at et batteri passivt afgiver energi, når det opbevares. Når der er gået et vist stykke tid, skal batteriet oplades for at kunne trække et haveredskab. Selvafladningen ved den hidtidige nikkel-teknologi er ca. 25 % pr. måned, ved li-ion mindre end 2 %. Li-ion-batterier kan altså også anvendes efter længere opbevaringstid.

  • Hvad betyder memory-effekt?
   • Memory-effekt forekommer ved NiCd-batterier, når de ikke er fuldstændigt afladede. Hvis en del af batteriet ikke belastes, »registrerer« batteriet dette. Den ubelastede del er således ikke længere tilgængelig for energiudvinding i batteriet. Li-ion-batterier har ikke en sådan memory-effekt.

  • Hvordan opbevares lithium-ion-batterier korrekt?
   • Li-ion-batterier skal generelt opbevares ved stuetemperatur. Opbevaring ved højere temperatur afkorter batteriets levetid. Ved temperaturer over 55 °C kan li-ion-batterier blive ødelagt, ved temperaturer under –15 °C kan de blive fuldt afladet. Li-ion-batterier bør ikke lades helt op før opbevaring. Aktiviteten i en fuldt opladet celle er højere end i en delvist opladet, og dette reducerer cellens levetid.

  • Kan lithium-ion-batterier eksplodere?
   • Mærkevare-batterier – især i Bosch-haveredskaber – er sikret med forskellige beskyttelsesmekanismer. En eksplosion er så godt som udelukket. Alligevel skal man undgå kortslutninger samt mekanisk beskadigelse af batteriet.

  • Hvordan bortskaffer man brugte batterier?
   • Man leverer dem tilbage til forhandleren af el-værktøjet. Denne samler dem sammen og afleverer dem til producenten af el-værktøjet. Dette giver en faglig korrekt genvinding.

  • Hvad skal man være opmærksom på ved fræsning, og hvordan undgår man farer?
   • I forbindelse med overfræsere er der først og fremmest fare for at komme til skade på det skarpe fræseværktøj – både når maskinen er standset, og når den er tændt. Fræsere arbejder på grund af konstruktionsprincippet med meget høje omdrejningstal. Ved ukorrekt betjening kan der opstå tilbageslag. Der må kun anvendes skarpe fræsere i fejlfri tilstand. Fræserne skal være egnede og godkendte til den pågældende overfræser. Stumpe eller beskadigede fræsere kan medføre kraftige vibrationer, tilbageslag og fræserbrud. Personskader pga. fræseren kan undgås vha. følgende foranstaltninger:

    • Betjen maskinen med begge hænder, og hold den i de dertil beregnede gribeområder.
    • Fjern fræseren fra overfræseren efter arbejdet.

    Ved renskæring af kanter skal fremføringsretningen altid være rettet mod fræserens rotationsretning (modfræsning). Ved fræsning i fræserens rotationsretning (medfræsning) kan maskinen, især ved lidt større spåntykkelser, ikke længere føres sikkert. Man kan miste kontrollen over overfræseren på grund af maskinens kraftige undvigelsesbevægelser, hvorved der opstår stor risiko for uheld. Overfræseren skal altid føres sikkert og stabilt.

    Man skal vælge en fremføringskraft, så maskinens omdrejningstal ikke falder for meget, og der opstår vibrationer.

  • Hvilke el-værktøjer bruger man til fræsning?
   • De håndførte el-værktøjer til fræsning kaldes med et samlebegreb for overfræsere. Begrebet »overfræser« beskriver, at fræseren under driften befinder sig over emnet.

    Overfræsere adskiller sig fra hinanden i form af anvendelsesformål og effektforbrug. Normalt anvendes:

    • Multifunktionsmaskiner
    • Kantfræsere
    • Overfræsere

  • Hvilke materialer bearbejdes med en overfræser?
   • Generelt kan alle spångivende materialer bearbejdes, især træmaterialer. Metaller kan dog kun bearbejdes med tunge, stationære fræsemaskiner. Det er kun tynde aluminiumsplader, der også kan bearbejdes med den håndførte overfræser.

  • Hvad skal man være opmærksom på ved fræsning af træmaterialer?
   • Træ har en relativt lille hårdhed og er velegnede til spåntagning. Ved for høje lokale temperaturer, dvs. når man fræser for længe et enkelt sted, har træ dog en tendens til at gå i brand.

    Elasticiteten påvirker, især i blødt træ med lange fibre, fræseren med en vis klemmeeffekt, som omdannes til ekstra friktionsvarme. Det er især i massivt træ vigtigt at være opmærksom på fiberretningen, når man vil opnå gode arbejdsresultater.

  • Hvad skal man være opmærksom på ved høvling, og hvordan undgår man farer?
   • Farekilden i el-høvlen er knivakslen (»høvlakslen«), der roterer med et højt omdrejningstal. Pga. svingmassen har høvlakslen et efterløb i lang tid efter, at høvlen er slukket. Derfor må høvlakslen ikke berøre brugeren eller andre genstande som f.eks. arbejdsbordet, før den er helt standset.

    For at undgå farer bør man først lægge høvlen fra sig, når høvlakslen er standset. Det bedste er at anvende en høvltype, der har en parkeringsmulighed (»parkeringssko«). Ved hjælp af denne anordning kan høvlakslen ikke berøre underlaget. Alligevel skal man sørge for, at der ikke ligger genstande på fralægningsfladen.

  • Hvilke materialer kan høvles?
   • Alle spångivende materialer kan høvles. Håndførte el-høvle anvendes næsten kun til bearbejdning af træ og træmaterialer. Det er muligt at bearbejde plast med en lille høvlbredde (ca. 20-50 mm, afhængigt af plasttype).

  • Hvad skal man være opmærksom på ved høvling af træmaterialer?
   • Træ er relativt blødt sammenlignet med andre materialer og er derfor perfekt til spåntagende bearbejdning. Som »vokset« materiale er det i sin naturlige tilstand struktureret med fibre, og pga. vækstpåvirkninger har det uregelmæssigheder som f.eks. grene. Dette skal der tages hensyn til ved brug af maskinen, fordi det påvirker overfladekvaliteten.

  • Hvad skal man være opmærksom på, når man sætter høvlen på?
   • Når høvlen sættes på, skal trykkraften ligge på den forreste høvlsål, ellers kommer der en bule i det område, hvor høvlen sættes på.

  • Hvad skal man være opmærksom på, når man fjerner høvlen?
   • Når høvlen tages af, skal trykkraften ligge på den bageste høvlsål, ellers kommer der en bule i det område, hvor høvlen tages af.

  • I hvilken retning skal man høvle?
   • Man skal så vidt muligt vælge høvlretningen, så der ikke høvles mod fibrene, fordi det kan påvirke overfladekvaliteten. Ved at sætte høvlen på en smule skråt kan man få et »trækkende« snit. Det giver en bedre overfladekvalitet (høvlkniven trænger ikke ind i emnet på tværs, men skråt i forhold til fremføringsretningen).

  • Hvilke materialer kan hæftes?
   • Som regel kan man kun hæfte træ og træmaterialer, hvis træet ikke er for hårdt. Naturtræ og krydsfiner er bedre at hæfte, fordi fibrene giver en ekstra klemmekraft. Andre træmaterialer som spånplader kan kun hæftes med et godt resultat ved at bruge hæfteklammer med harpiks.

    Alle hårde materialer som f.eks. metaller, stenmaterialer, glas og hård plast kan ikke hæftes.

  • Hvor sikre er hæftepistoler?
   • Hæftepistoler er meget sikre, når de anvendes korrekt. De bør altid aktiveres, mens de er trykket ind mod emnet. Man bør aldrig »skyde« frit med dem. Mange hæftepistoler har derfor en sikkerhedsmekanik, således at de kun kan udløses, når hæftepistolen trykkes ind mod emnet.

  • Hvor sikre er varmlimpistoler?
   • Varmlimpistoler er elektrisk meget sikre, men skal dog som alle el-værktøjer altid være under opsyn, når de er tændt. Man skal pga. limens høje smeltetemperatur på 150…180 °C være forsigtig under brugen for at undgå forbrændinger.

  • Hvilke materialer kan limes med varmlimpistoler?
   • Alle materialer med sugende eller porøse overflader, som er tilstrækkeligt varmebestandige, kan limes med varmlimpistolen. Typiske materialer er træ, træmaterialer, stenmaterialer og fibermaterialer som f.eks. tekstil, læder, pap og papir.

    Materialer med glat, ikke-sugende overflade som glas, metal og glat plast samt varmefølsom plast som f.eks. polystyrolskum kan ikke limes. Hvis man er i tvivl, skal der laves limprøver.

  • Hvordan er fremgangsmåden ved maling?
   • Før du maler

    • Tildæk først gulvet samt alle møbler og radiatorer med folie, og fastgør folien i kanten med malertape
    • Tilklæb også alle dør- og vindueskarme, stikkontakter, lyskontakter, gulvlister etc. med malertape
    • Hvis en væg skal males i forskellige farver, kan du bruge malertapen som skillelinje mellem farverne

    Mens du maler

    • Begynd med rummets hjørner
    • Mal derefter loftet og til sidst resten af væggene

    Hvis du maler ud fra denne fremgangsmåde og væk fra vinduet, dvs. med lysindfaldet, forsvinder alle farveovergange optisk, og du undgår grimme skygger.

  • Hvornår skal jeg bruge hvilken maling?
   • Valget af malingstype afhænger af anvendelsesområdet: Vil du lakere et møbel? Skal du male dine vægge? Vil du beskytte din terrasse mod vejrliget med lasur?

    Dispersionsmaling:

    Egnet til maling af lofter og vægge (indendørs brug). De har god binding, udjævner plader, gipskarton eller cementfibre, lukker porer på pudsede vægge og beton og foretrækkes ved bemaling af materialer i rå fibre og tapet.

    Plastmaling:

    Særlig dispersionsmaling, der for det meste lader vanddamp trænge igennem, men er meget slidstærk, skurefast og bestandig mod almindelige rengøringsmidler. De anvendes især i vådrum som badeværelser og bryggerser samt i rum med stor belastning som garager og køkkener.

    Lasurmaling:

    Kulørt maling eller anden maling med ekstra fint fordelt, svag pigmentering. De anvendes, hvis overfladestrukturen skal forblive synlig. Træet beskyttes mod vejr, UV-stråler samt delvist mod svampe- og insektangreb. Træoverflader kan få et farvemæssigt ensartet udseende med lasurer. Ved beton giver de mulighed for at udjævne farveforskelle.

    Lak:

    Lak giver en mat eller skinnende overfladefilm i høj kvalitet, når den er tør. Den er bestandig over for kemikalier og bruges primært til træ, metal, plast eller mineralske materialer.

  • Kan udendørs træemner lakeres uden farve?
   • Grundlæggende bør hverken vinduer, bræddebeklædning eller andre trædele udendørs behandles uden farve.

    Farveløse lakker og lyse lasurer giver ikke tilstrækkelig UV-beskyttelse. På grund af UV-strålerne mister træoverfladen sin bæreevne til maling, træet ændrer farve fra brunt til gråt, malingen revner og løsner sig fra træet.

    Hvide, dækkende lag giver den bedste holdbarhed. På brædder og hegn giver lasurer med tilstrækkelig pigmentering et godt resultat.

  • Hvad er et nivelleringsinstrument, og hvad bruges det til?
   • Et nivelleringsinstrument er et måleinstrument til relativ bestemmelse af objekters højde.

    Et laser-nivelleringsinstrument projicerer laserlinjer op på væggen, så det f.eks. bliver lettere at hænge billeder, reoler og hængeskabe op nøjagtigt og rette dem nøjagtigt ind i forhold til hinanden.

  • Hvad skal man være opmærksom på ved laserafstandsmålinger indendørs?
   • Strækningen mellem måleinstrumentet og måleobjektet skal være uden forhindringer. Der skal altså måles uden om forhindringer.

    Derudover kan der ske fejlmålinger, hvis røg eller støv absorberer eller delvist reflekterer målestrålen.

  • Er laserstråler farlige?
   • Den laser, som anvendes i Bosch-måleinstrumenter, er i laserklasse 2, der klassificeres som ufarlig. Derfor er særlige beskyttende foranstaltninger ikke nødvendige. Generelt gælder det, at laserstråler, uanset hvilken beskyttelsesklasse de er i, aldrig må rettes direkte mod øjnene.

  • Hvad koster forsendelse af reservedele?
   • Ved bestillinger via webshoppen beregnes et ordregebyr på EUR 4,76 (inkl. moms).

    For hver ordre gennem Service Contact Center, dvs. telefonisk, pr. e-mail, brev eller fax beregnes et ordregebyr på EUR 7,14 (inkl. moms).

    Ved forsendelse pr. efterkrav opkræves yderligere EUR 2,50 i gebyr.

  • Har jeg krav på garanti efter en reparation?
   • Efter reparation mod betaling har du et års garanti.

  • Hvorfor er der en reservedel, som jeg ikke kan finde eller vælge i reservedelskataloget?
   • Det kan skyldes tre ting:

    1) Der er tale om en tilbehørsdel og ikke en reservedel. Du kan finde en oversigt over vores tilbehør på adressen Tilbehøreller direkte hos din lokale forhandler.

    2) Den ønskede del indgår i et modul. Det betyder, at du er nødt til at bestille hele modulet.

    3) Den ønskede del er ikke tilgængelig eller kan ikke længere leveres. For at få yderligere oplysninger om leveringstider skal du kontakte vores service-hotline.

  • Hvad er forskellen mellem en reservedel og en tilbehørsdel?
   • Reservedele er faste bestanddele af et elværktøj. De hører med til basisudstyret – og uden dem kan værktøjet ikke anvendes. Reservedele er eksempelvis: tandremme, skruer, bøjler og kontaktkul.

    Tilbehørsdele er montagedele eller tilføjelser, der udvider funktionsområdet, og uden disse kan elværktøjet alligevel anvendes som normalt. Tilbehørsdele er eksempelvis savklinger, kufferter, ekstra greb, slibepapir og bor.

  • Hvad koster afhentning af elværktøjet?
   • Afhentning af elværktøj er gratis i garantiperioden. I tilfælde af reparationer efter udløb af garantiperioden beregnes forsendelsesomkostninger på EUR 7,14 (inkl. moms).

  • Hvad koster kalibrering af mine elværktøjer?
   • Du kan finde de aktuelle priser i vores brochure om kalibreringsservice.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at returnere en bestilt reservedel?
   • Ved modtagelse af reservedelsforsendelsen skal du kontrollere pakken for udvendigt synlige skader og - hvis sådanne konstateres - afvise modtagelsen eller gøre transportøren opmærksom herpå.

    Hvis du ved udpakning af varen konstaterer synlige fejl, eller hvis du har bestilt en forkert reservedel, skal du hurtigst muligt informere os derom (senest inden for 15 dage). Se i øvrigt i den forbindelse vores leveringsbetingelser.

    Inden du returnerer en vare, skal du huske at rekvirere en returseddel hos os under henvisning til fragtsedlens nummer.

  • Er bortskaffelsen af udtjente elværktøjer, batterier og akkuer gratis?
   • Ja, bortskaffelsen er gratis. Batterier og akkuer kan bortskaffes i alle beholdere fra GRS (Gemeinsames Rücknahme System). Udtjente elværktøjer kan indleveres hos din forhandler.

  • Hvor kan jeg få repareret mine elværktøjer?
   • Du kan sende dit defekte elværktøj direkte til vores Service Center. Eller du kan indlevere det hos din lokale forhandler eller i byggemarkedet.

    Hvis du vælger at sende det direkte til os, er det vigtigt, at du vedlægger den udfyldte reparationsordreformular, så din ordre kan blive ekspederet med det samme.

  • Hvor længe i forvejen skal jeg bestille afhentning?
   • Hvis du har afsendt formularen før kl. 17 på en hverdag, kan afhentning ske den følgende dag. Naturligvis kan du også vælge et andet afhentningstidspunkt.

  • Er udstyr såsom batterier og akkuer fra Bosch registreret?
   • Både elværktøjer og batterier fra Bosch er registreret. WEEE-nummeret (Waste Electrical and Electronic Equipment) er: DE-86520394.

    Registreringsnummeret for batterier og akkuer er 21001568.

  • Hvor længe tager en kalibrering?
   • Hos Bosch Power Tools kan vi trække på et omfattende logistiknetværk og optimalt organiserede serviceprocesser.

    Ligesom for reparationsservice gælder det også for kalibreringsservice, at brugeren sædvanligvis får sit elværktøj tilbage efter senest fem dage.

  • Hvordan skal jeg pakke elværktøjet ind?
   • Principielt bør elværktøjet pakkes ind, så det ikke kan blive beskadiget under transporten. Hvis du ikke har en passende emballage til forsendelse af store elværktøjer, kan du kontakte os pr. telefon. Så sender vi dig en passende kasse.

    Yderlige oplysninger om emballering fremgår af vores transportørs generelle salgs- og leveringsbetingelser GLS.

  • Beregnes der en fast pris for reparationer?
   • Nej, men vi går frem som følger:

    Reparationer på garantien er naturligvis gratis.

    Efter udløbet af garantien gælder følgende:

    Hvis reparationsomkostninger udgør mindre end 50 % af nyprisen, udføres reparationen med det samme. På fakturaen specificeres reparationsomkostningerne separat.

    Hvis reparationsomkostningerne overstiger 50 % af nyprisen, sender vi dig et prisoverslag.

    Desuden har du mulighed for at får en »forhåndsafgørelse«:

    Du afgør på forhånd, om elværktøjet skal sendes til recycling, hvis reparationsprisen overstiger 50 % af nyprisen, eller om du ønsker at få et prisoverslag.

    Hvis du vælger at træffe en forhåndsafgørelse, dækker vi fragtomkostningerne.

  • Kan Bosch Power Tools' kalibreringsservice anvendes for alle mærker?
   • Bosch kalibreringsservice er uafhængig af mærker. Efter aftale kalibrerer vi ikke kun værktøj fra vores egne mærker »Bosch« og »CST/berger«, men også alle øvrige mærker.

  • Hvad sker der, hvis jeg afviser prisoverslaget?
   • Du kan afgøre, om elværktøjet skal forblive i Service Centeret og recycles der, eller om du ønsker at få det tilbage. I så fald beregner vi et gebyr på EUR 17,85 ekskl. fragtomkostninger på EUR 7,14 (inkl. moms).

  • Hvad koster forsendelsen ved reparationer?
   • I tilfælde af et garantikrav beregner vi naturligvis ingen fragtomkostninger.

    For reparationer efter udløb af garantiperioden beregnes et engangsordregebyr på EUR 7,14 (inkl. moms).

  • Hvad er garantibestemmelserne for enheder, der anvendes privat?
   • Garantien på en ny vare er 24 måneder ved privat brug. Se detaljerede informationer i de aktuelt gældende garantibestemmelser.

  • Hvor længe tager reparationen?
   • Sædvanligvis modtager du det reparerede elværktøj igen efter tre til maks. fem arbejdsdage.

  • Hvad er ampere?
   • Ampere er måleenheden for elektrisk strøm.

  • Hvilken maskine er bedst, boremaskinen uden slag eller slagboremaskinen?
   • Det kommer an på formålet. Gør det selv-folk foretrækker slagboremaskinen pga. dens alsidighed, håndværkere foretrækker boremaskinen uden slag pga. dens præcision.

  • Hvad er en bit?
   • Ordet stammer fra engelsk og er inden for skrueteknikken navnet på den nødvendige skruemaskineindsats til den pågældende skruetype (kærv, stjerne, sekskant, Torx etc.). Bitten fastgøres i maskinen enten direkte med sekskantskaftet i en borepatron eller i en værktøjsholder, der enten er en del af maskinen eller en indsat tilbehørsdel.

  • Hvilket materiale og hvilke emneformer egner excenterslibere sig til?
   • Anvendelsesmulighederne afhænger af det anvendte slibemiddel og er universelle. Excenterslibere anvendes især til bearbejdning af træ, træmaterialer og lakerede flader. Med det passende indsatsværktøj er excenterslibere meget gode til polerearbejde. Ved slibning af metal eller stenmaterialer er effekten mindre.

    Næsten alle emneformer kan bearbejdes pga. den runde slibesål, som kan leveres i forskellige hårdhedsgrader. Bearbejdningen af skarpe hjørner og kanter kan medføre gennemslibning og beskadige slibesålen.

  • Hvordan er den grundlæggende fremgangsmåde ved slibning?
   • Man begynder med en grov kornstørrelse og vælger ved hver efterfølgende slibning en finere kornstørrelse. Som tommelfingerregel vælger man ved hver arbejdsgang en dobbelt så fin kornstørrelse.

    Eksempel: Kornrækkefølge 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • Hvad egner stiksave sig til?
   • Stiksave egner sig afhængigt af den anvendte savklinge grundlæggende til alle materialer, der kan saves i.

    Stiksave er især velegnede til komplekst arbejde med kurvesnit i alle materialer. Blandt de forskellige save er der til stiksave det største udvalg af universalklinger og særlige savklinger.

  • Hvad forstår man ved lithium-ion-batterier?
   • Lithium-ion-batterier er baseret på en ny teknologi, hvor der anvendes lithium som en del af elektroderne. De adskiller sig grundlæggende fra batterier på nikkelbasis og har med en cellespænding på 3,6 volt tre gange så høj cellespænding som nikkel-cadmium-batterier. Man skal bruge færre battericeller, hvilket gør, at el-værktøjet kan bygges mindre og lettere eller mere effektivt med samme størrelse. Ud over en væsentligt mindre selvafladning har lithium-ion-batterier i modsætning til nikkel-cadmium-battterier ingen memory-effekt.

  • Hvordan finder jeg den rigtige reservedel til mit elværktøj?
   • I reservedelskataloget kan du se alle sprængbilleder af vores enheder fra de sidste 25 år. Her finder du nemt den reservedel, som du skal bruge. Du skal kende enhedens varenummer eller handelsbetegnelse. Det skal du indtaste for at finde den rigtige reservedel.

  Projektvejledning 1 - 15 af 81

   Spørgsmål ikke fundet

   Spørg os personligt, så vil vi gerne hjælpe dig videre.

   Personlig rådgivning

   Spørgsmål til vores produkter og brug
   : +45 4489 8410

   Man-fre: 7:30 – 16:30

   Kontaktformular


   Juridisk henvisning

   Bosch hæfter ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af udleverede vejledninger. Bosch henviser desuden til, at anvendelsen af disse vejledninger sker på eget ansvar. Træf alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

    

   Rådgivning vedrørende applikation

   I tilfælde af spørgsmål vedrørende vores produkter og applikation

   :+45-44898410

   Man-fre: kl. 08 – 16


   Forhandlersøgning

    
    
    
   DK
   Markér
   Markeret
   Køb nu
   Nulstille filter
   Vis filter
   Deaktivér filter
   Mange tak for din bedømmelse
   Mange tak for din bedømmelse
   Vis yderligere projekter
   Deaktivér yderligere projekter
   Deaktivér artikelvarianter
   Vis artikel-varianter
   Luk brugstip
   Åbn brugstip
   Læs bedømmelser
   Luk bedømmelse
   Deaktivér detaljeret materialeliste
   Vis detaljeret materialeliste
   Sammenligningsliste
   Produkter
   Produkt
   Vis yderligere anbefalinger
   Deaktivér yderligere anbefalinger