Často kladené otázky

 
Filtrovat Často kladené otázky
Hledání hesla
Obor činnosti

Návody k projektům 1 - 15 z 81

  • Jaké elektrické nářadí existuje?
   • Elektrické nářadí lze podle oblasti použití zařadit do následujících základních skupin:

    • vrtací nářadí
    • šroubovací nářadí
    • řezací nářadí
    • frézovací nářadí
    • hoblovací nářadí
    • brusné nářadí
    • střižné a děrovací nářadí
    • nářadí produkující údery
    • nářadí pro spojování součástí

    Kromě toho existuje ještě elektrické nářadí pro speciální použití a kombinované typy nářadí.

  • Podle jakých principů pracuje elektrické nářadí?
   • Elektrické nářadí pracuje podle následujících základních principů:

    • rotace
    • kmitání
    • zdvihový pohyb
    • příklep/úder
    • teplo

    Základní principy se přitom využívají jednotlivě nebo v kombinacích.

  • Co je volt?
   • Volt je jednotka elektrického napětí.

  • Co je watt?
   • Watt je jednotkou (elektrického) výkonu.

  • Jaký je nejdůležitější základní předpoklad úspěšného vrtání?
   • Musíte znát vlastnosti opracovávaného materiálu.

  • Lze vrtat všechny materiály se stejnými otáčkami?
   •  
    Bosch | Elektrické nářadí Bosch pro domácí kutily

    Ne. Musíte se řídit vlastnostmi materiálu.

    Čím měkčí materiál, tím vyšší jsou otáčky. Čím tvrdší materiál, tím nižší jsou otáčky.

    Protože jsou v rámci materiálů velmi rozdílné stupně tvrdosti, měli byste vždy vrtat se správnými otáčkami přizpůsobenými materiálu a průměru vrtáku.

    V odborné literatuře jsou k dispozici podrobné tabulky použití. Otáčky uvedené v naší tabulce jsou pouze zjednodušenými orientačními hodnotami, se kterými dosáhnete u ručního nářadí dobrých výsledků.

    Pro speciální vrtáky a vrtací korunky platí částečně jiné otáčky. Zde byste se měli nejlépe řídit podle hodnot uvedených na obalu nebo v provozním návodu.Nelze-li přesně určit otáčky použité vrtačky, použijte nejbližší hodnotu.

  • Jaká nebezpečí existují při vrtání?
   • Uživatel vrtaček je v první řadě ohrožen možnými zpětnými rázy. Zpětné rázy vznikají při zvýšeném odevzdávaném krouticím momentu vrtačky zvyšujícím se třením vrtáku ve vrtaném otvoru u

    • hlubokých otvorů
    • otvorů s velkým průměrem
    • Zablokování vrtáku ve vrtaném otvoru nebo při vyjetí vrtáku z obrobku

    Při zablokování vrtáku, a tím elektrického nářadí, se mohou vyskytnout velmi nebezpečné zpětné momenty.

  • Jak zamezíte při vrtání zpětným rázům?
   • Zpětné momenty při vrtání můžete vyloučit takto: Zásadně používejte nepoškozené a ostré vrtáky. Poškozené nebo tupé vrtáky mají výrazně vyšší tření a velmi snadno se zablokují nebo vzpříčí.

    U hlubokých otvorů podpořte odvádění pilin pravidelným vytahováním vrtáku. Tím se sníží tření vrtáku a nebezpečí jeho vzpříčení.

    U otvorů s velkým průměrem zvolte vhodné otáčky a upevněte obrobek.

    Obecně u otvorů do kovu s průměrem větším než 6 mm otvor předvrtejte. Tímto opatřením se sníží potřebný přítlak. Výhodné je to především u vrtání tenkých plechů, protože můžete při vyjetí vrtáku z obrobku citlivěji přizpůsobovat přítlak, čímž se zabrání zaseknutí břitu vrtáku. Základní pravidlo: k předvrtání zvolte vrták, jehož průměr odpovídá šířce příčného břitu velkého vrtáku.

    Zpětné rázy se zachytí jistým a bezpečným vedením nářadí. K tomu je nutné držet a vést vrtačku oběma rukama. U vrtaček umožňujících práci s přídavnou rukojetí se musí tato rukojeť také používat.

  • Jaké jsou hlavní rozdíly mezi příklepovou vrtačkou a vrtačkou?
   • U vrtačky je vrtací vřeteno pevně upevněno v ložiskách. Výsledkem je vysoce přesný výstředný běh. Otáčky jsou optimalizované na vrtání do kovu. U příklepové vrtačky je vrtací vřeteno v ložiscích uloženo pohyblivě. Přesnost výstředného běhu není na základě konstrukce tak dobrá jako u normálních vrtaček. Otáčky jsou většinou vyšší než u vrtaček, protože se vrtá také do kamene, kde se vyžaduje vysoká frekvence příklepů.

  • Na co si při manipulaci se šroubováky musíte dávat především pozor?
   • Při utahování a povolování šroubů může dojít k reakcím nástroje, které mohou ohrozit uživatele. Příčiny jsou

    • zpětné rázy
    • sklouznutí bitů
    • hluk

  • Jak se ochráníte u šroubováků před zpětnými rázy?
   • Nepřípustné a tím nebezpečné zpětné momenty se mohou vyloučit následujícími opatřeními:

    • správnou volbou šroubovacího nástroje
    • správným nastavením šroubovacího nástroje, např. krouticího momentu nebo hloubkového dorazu podle doporučení výrobce

  • Jak se ochráníte před sklouznutím bitů?
   • Nejčastější příčiny sklouznutí bitů jsou:

    • Velikost bitu neodpovídá šroubu
    • Bit je nasazen na šroub šikmo
    • Vzpříčení během šroubování
    • nedostatečný přítlak

    Je jasné, že v každém z těchto případů došlo k chybě při používání nářadí.

    Důsledky sklouznutí bitů jsou:

    • Nebezpečí zranění uživatele
    • Poškození obrobku
    • Poškození šroubu
    • Poškození bitu

    Vidíte, že se vyplatí vyvarovat se často se vyskytujících chyb při používání nářadí.

  • Jaké jsou základní druhy šroubových spojů?
   • Téměř všechny šroubové spoje vycházejí ze dvou základních forem: tuhý šroubový spoj a měkký šroubový spoj.

    • Jako tuhý šroubový spoj označujeme všechna použití, u kterých se přímo pod šroubem nachází tvrdý materiál (většinou kov).
    • Jako měkký šroubový spoj označujeme všechna použití, u kterých se přímo pod šroubem nachází poddajný (měkký) materiál (typicky dřevo), nebo se šroub šroubuje do poddajného materiálu.

  • Jaké typy šroubů existují?
   • Existují tzv. strojní šrouby a tzv. vruty do dřeva. U těchto základních typů existují varianty pro různé materiály a speciální šroubové spoje. Liší se tvarem a druhem závitu.

  • Jaké druhy šroubováků existují?
   • V podstatě rozlišujeme:

    • Šroubováky s hloubkovým dorazem
    • Šroubováky s momentovou spojkou
    • Šroubováky s rázovým utahováním

  • Jaké druhy broušení existují?
   • Broušení povrchů se nazývá povrchový výbrus, oddělení materiálů broušením se nazývá rozbrušování nebo vybrušování.

  • Jaký materiál lze brousit?
   • Brousit je možné téměř všechny pevné materiály. Pouze určité typy materiálů, jako elastomery, nelze brousit, nebo je to technicky velmi náročné.

  • Pro jaký materiál a jaké tvary obrobku jsou vhodné vibrační brusky?
   • Možnost použití se řídí podle použitého brusiva a je univerzální. Vibrační brusky se používají zejména k opracování dřeva, dřevěných materiálů a lakovaných povrchů. Méně vhodné jsou pro kovy a kamenné materiály, protože je přitom jejich úběrový výkon velmi nízký.

    Vibrační brusky se skvěle hodí pro rovné plochy. U ostrých rohů a hran, konvexně nebo konkávně klenutých ploch hrozí kvůli rovné a tvrdé brusné desce nebezpečí bodového probroušení. Také se může poškodit brusná deska.

  • Jaké brusky existují a jak najdu vhodné nářadí?
   •  
    Bosch | Elektrické nářadí Bosch pro domácí kutily

    Typické brusky pro velkoplošné opracovávání povrchů jsou vibrační brusky, excentrické brusky, úhlové brusky a pásové brusky.

  • Pro jaký materiál a jaké tvary obrobku jsou vhodné úhlové brusky?
   • Možnost použití se řídí podle použitého brusiva a je univerzální. Úhlové brusky se používají zejména k broušení kovů a kamene. Kvůli vysoké obvodové rychlosti dochází v místě broušení k vysokému zahřátí. Pro dřevěné materiály a plasty jsou úhlové brusky proto méně vhodné.

    Brousit se mohou téměř všechny tvary obrobků. Pro obrobky, které mají mít absolutně rovný povrch, jsou ale úhlové brusky méně vhodné, protože při chybném použití vznikají vysokým úběrovým výkonem nechtěné hluboké výbrusy.

  • Jaká jsou nejdůležitější pravidla bezpečnosti práce při broušení?
    • Dodržujte oblasti použití určené výrobcem.
    • Používejte pouze brusiva určená výrobcem.
    • Použijte nejlepší možný způsob odsávání prachu.
    • Noste ochranné brýle.
    • Použijte respirátor proti prachu.
    • Použijte chrániče sluchu.

  • Co musíte dodržovat při řezání a jak se vyvarovat nebezpečí?
   • U řezacího elektrického nářadí hrozí v první řadě nebezpečí zranění pilovým listem/kotoučem, a to jak v klidu, tak při zapnutém nářadí. Navíc hrozí nebezpečí zpětného rázu nářadí při chybné manipulaci. Smí se používat pouze ostré pilové kotouče/listy v bezvadném stavu. Pilové kotouče/listy musí být pro danou pilu vhodné a schválené. Tupé nebo poškozené pilové kotouče/listy mohou způsobit uvíznutí a zablokování nářadí. Zranění pilovým kotoučem/listem můžete vyloučit následujícími opatřeními:

    • Nikdy neodstraňujte ochranné kryty, nefixujte je v otevřené poloze ani s nimi jinak nemanipulujte.
    • Nářadí obsluhujte oběma rukama, přitom jej držte v oblastech určených k uchopení.
    • U řetězových pil nasuňte po použití ochranný kryt.
    • U všech ostatních pil (kromě okružních pil) odstraňte po práci z pily pilový list.

    Nastavte a zajistěte nastavitelná ochranná zařízení jako rozpěrný klín podle předpisu.

    Při práci musíte vést pilu pevně a jistě. Posuvná síla se přitom musí volit tak, aby nedošlo k uvíznutí nebo zablokování pily. Zároveň by mohlo dojít ke zpětnému rázu.

  • U jakých materiálů můžete používat ruční elektrické pily?
   • Kromě určitých minerálních materiálů a skla můžete ručními elektrickými pilami řezat téměř všechny materiály.

  • K čemu jsou vhodné ruční okružní pily?
   • Ruční okružní pily jsou podle použitého pilového kotouče zásadně vhodné pro všechny řezatelné materiály.

    Hlavní oblast použití okružní pily je rychlý a přesný přířez deskovitých materiálů rovnými řezy. Hloubky řezu do více než 100 mm se používají při tesařských pracích, manipulace ovšem není s takto velkými ručními okružními pilami kvůli silným zpětným momentům v případě uvíznutí pilového kotouče bez problémů.

  • K čemu jsou vhodné pily ocasky?
   • S pilou ocaskou nelze z principu řezat kovy:

    Kovové třísky, které by se dostaly mezi pilové listy a jejich vedení, by třecím svařováním zastavily pilové listy. Plasty se mohou řezat s omezením: Třísky a prach z pěnových termoplastů, především na bázi styrenu (např. pěnový polystyren), se třením mezi pilovými listy a vedením zahřívají. Po vychladnutí zablokují pilové listy podobně jako tavné lepidlo. Pilové listy se zuby z tvrdokovu se ale hodí také k řezání měkkých a pórovitých kamenných materiálů, jako plynobeton a měkké lehčené cihly. Pilové listy je možné měnit bez nástrojů.

    Pila ocaska je určena v první řadě pro řezání dřeva při tesařských pracích. Typicky se přiřezávají trámy a zhotovují čepy. Stejně tak často se pila ocaska používá u hrubé stavby k opracování stavebních prvků z plynobetonu.

  • Jaké druhy pil existují a jak najdu vhodné nářadí?
   •  
    Bosch | Elektrické nářadí Bosch pro domácí kutily

    Základní typy jsou:

    • Pily se zdvihovým pohybem pilového plátku (např. kmitací pily)
    • Rotační pily (např. okružní pily)
    • Oběžné pily (např. řetězové pily)

  • K čemu jsou vhodné řetězové pily?
   • Ruční řetězové pily se používají výhradně k opracování dřeva. Slouží k rychlému zkracování a úhlovému řezání trámů a hranolů, jakož i k řezání čerstvého („zeleného“) dřeva v zahradnictví či lesnictví.

  • K čemu jsou vhodné pily ocasky „Mečoun“?
   • Pily ocasky jsou podle použitého pilového listu vhodné zásadně pro všechny řezatelné materiály.

    Typické použití pily ocasky je v instalatérství a sanitárních službách, při konstrukci vozidel, při zhotovování kovových konstrukcí a recyklaci palet.

  • Co je před prvním použitím akumulátoru nebo akumulátorového nářadí zvlášť důležité?
   • Bezpodmínečně si přečtěte návod k obsluze, protože u akumulátorové techniky dochází rychle k technologickým změnám, které za určitých okolností vyžadují nový způsob používání a ovládání.

  • Co znamená samovybíjení?
   • Samovybíjení znamená, že akumulátor i při pouhém skladování pasivně vydává energii. Po uplynutí určité doby se musí akumulátor nabít, aby mohl napájet zahradní nářadí. Samovybíjení činí u dosavadní niklové technologie cca 25 % měsíčně, u lithium-iontové technologie méně než 2 %. Lithium-iontové akumulátory jsou tedy připravené k použití také po delší době skladování.

  • Co znamená paměťový efekt?
   • Paměťový efekt se vyskytuje u niklkadmiových akumulátorů, pokud se úplně nevybíjejí. Pokud se část akumulátoru nevyužívá, akumulátor si to „pamatuje“. Z nevyužívané části akumulátoru tedy již není možné získat energii. U lithium-iontových akumulátorů se takový paměťový efekt nemůže vyskytnout.

  • Jak správně skladovat lithium-iontové akumulátory?
   • Lithium-iontové akumulátory by se měly obecně skladovat při pokojové teplotě. Uložením při vyšší teplotě se ale zkracuje životnost akumulátoru. Při teplotách vyšších než 55 °C se mohou lithium-iontové akumulátory poškodit, při teplotách pod –15 °C může dojít k jejich hloubkovému vybití. Lithium-iontové akumulátory by se neměly před skladováním plně nabít. Aktivita plně nabitého článku je vyšší než částečně nabitého, takže článek stárne rychleji.

  • Mohou lithium-iontové akumulátory explodovat?
   • Značkové akumulátory – především v zahradním nářadí Bosch – jsou zajištěné různými ochrannými mechanismy. Exploze je téměř vyloučena. Přesto je nezbytné zabránit zkratu i mechanickému poškození akumulátorů.

  • Jak se likvidují rozbité akumulátory?
   • Vracejí se prodejci elektrického nářadí. Ten je sbírá a odevzdá výrobci elektrického nářadí. Ten zařídí odbornou recyklaci.

  • Co musíte dodržovat při frézování a jak se vyvarovat nebezpečí?
   • U horních frézek hrozí v první řadě nebezpečí zranění ostrou frézou, a to jak v klidu, tak při zapnutém nářadí. Frézky pracují z principu s velmi vysokými otáčkami. Při neodborném ovládání může dojít ke zpětným rázům nářadí. Smí se používat pouze ostré frézy v bezvadném stavu. Frézy musí být pro danou horní frézku vhodné a schválené. Tupé a poškozené frézy mohou způsobit silné vibrace, zpětné rázy nebo se zlomit. Zranění frézou můžete vyloučit následujícími opatřeními:

    • Nářadí obsluhujte oběma rukama, přitom jej držte v oblastech určených k uchopení.
    • Po práci odstraňte z horní frézky frézu.

    Při frézování hran musí být směr posunu vždy proti směru otáčení frézy (protiběžné frézování). Při frézování ve směru otáčení frézy (souběžné frézování) již nelze vést bezpečně nářadí, především u větších tlouštěk třísek. Při prudkých vyhýbacích pohybech stroje můžete ztratit kontrolu nad horní frézkou, čímž vzniká extrémní nebezpečí zranění. Horní frézka se musí vést vždy bezpečně a stabilně.

    Přitom zvolte přítlak tak, aby nedošlo k příliš velkému poklesu otáček nářadí, a tím k vibracím.

  • Jaké elektrické nářadí se používá k frézování?
   • Elektrická ruční nářadí k frézování se označují souhrnným názvem horní frézky. Termín „horní frézka“ popisuje, že se fréza při provozu nachází nad obrobkem.

    Horní frézky se vzájemně liší účelem použití a příkonem. Běžné jsou:

    • Multifunkční nářadí
    • Ohraňovací frézky
    • Horní frézky

  • Jaké materiály se opracovávají horní frézkou?
   • Obecně se mohou obrábět všechny obrobitelné materiály, především dřevěné materiály. Kovy lze ale obrábět pouze těžkými, stacionárními frézovacími stroji. Pouze tenké hliníkové plechy můžete obrábět také ruční horní frézkou.

  • Co musíte dodržovat při frézování dřevěných materiálů?
   • Dřevo vykazuje relativně nízkou tvrdost a lze jej dobře obrábět. Při velmi vysokých místních teplotách, tzn. když zůstanete s frézou příliš dlouho na jednom místě, se ale může snadno opálit.

    Pružnost, především u dlouhovláknitého měkkého dřeva, způsobuje určité svírání frézy, čímž se vytváří další třecí teplo. Chcete-li dosáhnout dobrých pracovních výsledků, je především u masivního dřeva důležité zohlednit směr vláken dřeva.

  • Co musíte dodržovat při hoblování a jak se vyvarovat nebezpečí?
   • Možný zdroj nebezpečí u elektrického hoblíku je nožová hřídel otáčející se s vysokými otáčkami („hoblovací hřídel“). Vlivem setrvačnosti dobíhá hoblovací hřídel ještě nějakou dobu po vypnutí hoblíku. Proto se nesmí hoblovací hřídel až do úplného zastavení dostat do kontaktu s uživatelem nebo jinými předměty, jako např. pracovním stolem.

    Pro vyloučení nebezpečí pokládejte hoblík teprve po úplném zastavení hoblovací hřídele. Nejlepší je používat typ hoblíku, který disponuje možností parkování (odkládací ochranná botka). Díky tomuto přípravku se hoblovací hřídel nemůže dotknout podkladu. Přesto dbejte na to, aby nebyly na odkládací ploše žádné předměty.

  • Jaké materiály lze hoblovat?
   • Hoblovat můžete všechny obrobitelné materiály. Ruční elektrické hoblíky se používají téměř výhradně k obrábění dřeva a dřevěných materiálů. Obrábění plastů je možné tehdy, je-li hoblovací šířka velmi malá (cca 20–50 mm, podle typu plastu).

  • Co musíte dodržovat při hoblování dřevěných materiálů?
   • Dřevo je oproti jiným materiálům relativně měkké a je proto možné jej skvěle třískově obrábět. Jako „rostoucí“ materiál má v přírodním stavu vláknitou strukturu a vykazuje růstem způsobené nepravidelnosti, jako např. větve. To se musí při používání nářadí zohlednit, protože to má vliv na kvalitu povrchu.

  • Co musíte dodržovat při nasazení hoblíku?
   • Při nasazování hoblíku musí přítlačná síla působit na přední hoblovací patku, jinak se v místě nasazení vytvoří prohlubeň.

  • Co musíte dodržovat při sejmutí hoblíku?
   • Při snímání hoblíku musí přítlačná síla působit na zadní hoblovací patku, jinak se v místě sejmutí vytvoří prohlubeň.

  • Jakým směrem se musí hoblovat?
   • Směr hoblování volte podle možnosti tak, abyste nehoblovali proti výstupu třísek, protože by to mohlo ovlivnit kvalitu povrchu. Při mírně šikmém nasazení hoblíku je možné dosáhnout „táhnoucího“ záběru, což má příznivý dopad na kvalitu povrchu (hoblovací nůž nevniká do obrobku příčně, ale šikmo ke směru posunu).

  • Jaké materiály se mohou sponkovat?
   • Obvykle se mohou sponkovat pouze dřevo a dřevěné materiály, není-li dřevo příliš tvrdé. Přírodní dřevo a překližka se sponkují lépe, protože vlákna vytváří dodatečnou svěrací sílu. Ostatní dřevěné materiály, jako dřevotřískové desky, je možné celkem dobře sponkovat pouze sponkami s pryskyřičným pojivem.

    Všechny tvrdé materiály, jako kovy, kamenné materiály, sklo, tvrdé plasty, sponkovat nelze.

  • Jak bezpečné jsou sponkovačky?
   • Pokud se sponkovačky používají v souladu s určeným účelem, jsou mimořádně bezpečné. Měly by se spínat vždy na obrobku, nikdy by se s nimi nemělo volně „střílet“. Řada sponkovaček má proto pojistný mechanismus umožňující spuštění sponkovačky pouze tehdy, je-li nasazena na materiálu.

  • Jak bezpečné jsou lepicí pistole?
   • Lepicí pistole jsou elektricky velmi bezpečné, neměly by se jako veškeré elektrické nářadí nechávat v zapnutém stavu bez dozoru. Kvůli vysokým tavicím teplotám lepidla 150…180 °C je ovšem nutné postupovat při jejich používání opatrně, aby nedošlo k popálení.

  • Jaké materiály je možné lepit lepicími pistolemi?
   • Lepicí pistolí můžete lepit všechny materiály se savými nebo pórovitými povrchy, které jsou odolné vůči vyšším teplotám. Typickými materiály jsou dřevo, dřevěné materiály, kamenné materiály a vláknité materiál jako tkanina, kůže, karton a papír.

    Lepit není možné materiály s hladkým, nesavým povrchem jako sklo, kov, hladké plasty i plasty citlivé na teplo, např. pěnový polystyren. V případě pochybností proveďte zkušební lepení.

  • Jak postupovat při natírání?
   • Před malováním

    • Nejprve zakryjte fólií podlahu, veškerý nábytek a topná tělesa a fólii na okraji připevněte maskovací páskou.
    • Maskovací páskou oblepte dále všechny rámy dveří a oken, zásuvky, vypínače světel, podlahové lišty atd.
    • Chcete-li stěnu natřít různými barvami, můžete maskovací pásku použít jako dělicí linii mezi barvami.

    Během malování

    • Začněte v rozích místnosti
    • Poté vymalujte strop a nakonec zbývající stěny

    Když budete postupovat takto a směrem od oken, tzn. že budete malovat ve směru dopadajícího světla, opticky zmizí všechny barevné přechody a vyloučíte nepěkné stínování.

  • Kdy použiji určitý druh barvy?
   • Výběr druhu barvy závisí na jejím použití: Chcete lakovat nábytek? Vymalovat stěny? Chcete chránit terasu před povětrnostními vlivy lazurou?

    Disperzní barvy:

    Vhodné pro natírání stropů a zdí (vnitřní prostředí). Jsou dobře přilnavé, vyrovnávají rozdíly na deskách, sádrokartonu nebo cementovláknitých deskách, vyplňují póry na zdech s omítkou i betonu a přednostně se využívají jako nátěrové barvy na hrubovláknité a plastické tapety.

    Latexové barvy:

    Speciální disperzní barvy, které jsou většinou propustné pro vodní páry, ale velmi trvanlivé, odolné proti otěru a běžným čisticím prostředkům. Používají se především ve vlhkých místnostech, jako koupelna nebo prádelna, a v místnostech, kde jsou náročnější podmínky, jako garáž nebo kuchyně.

    Lazury:

    Barevné laky nebo jiné barvy s velmi jemně rozptýlenou, malou pigmentací. Používají se tam, kde má zůstat viditelná struktura podkladu. Dřevo se lazurami chrání před povětrnostními vlivy, před UV zářením, částečně před plísněmi a hmyzem. Dřevěné povrchy mohou lazurami získat jednotný barevný vzhled. U betonu umožňují vyrovnání barevných rozdílů.

    Laky:

    Laky jsou většinou krycí nátěrové hmoty. Nátěr vytváří po zaschnutí na povrchu kvalitativně a opticky vysoce kvalitní matný nebo lesklý film. Jsou odolné vůči chemikáliím a používají se hlavně jako povrchová úprava dřeva, kovu, plastu nebo minerálních materiálů.

  • Mohou se dřevěné stavební díly pro použití ve vnějším prostředí lakovat bezbarvým lakem?
   • Zásadně by se neměla okna, dřevěná obložení ani jiné dřevěné prvky v exteriéru natírat bezbarvým lakem.

    Bezbarvé laky a světlé lazury dostatečně nechrání před UV zářením. Působením UV záření ztrácí dřevěný povrch schopnost nést nátěr, dřevo se zbarví, hnědá barva se změní na šedivou, nátěr rozpraská a odloupne se.

    Nejvyšší trvanlivostí se vyznačují většinou bílé krycí vrstvy. Pro dřevěná obložení nebo ploty se dostatečně osvědčily pigmentované lazury.

  • Co je nivelační přístroj a k čemu slouží?
   • U nivelačního přístroje se jedná o měřicí nástroj k určení relativní výšky objektů.

    Tím, že se na stěnu promítají laserové čáry, usnadňuje laserový nivelační přístroj například přesné pověšení obrazů, polic nebo závěsných skříněk i přesné vzájemné vyrovnání.

  • Co musíte dodržovat při měření vzdálenosti laserem ve vnitřních prostorách?
   • Mezi měřicím přístrojem a měřeným objektem se nesmí nacházet překážky. Musí se tedy měřit kolem překážek.

    Navíc může dojít k chybným měřením, když kouř či prach absorbují nebo částečně odrážejí měřicí paprsek.

  • Je laserové záření nebezpečné?
   • Lasery používané v měřicí technice Bosch odpovídají třídě laseru 2, která se klasifikuje jako bezpečná. Zvláštní ochranná opatření proto nejsou nutná. Obecně ale platí, že se laserovými paprsky, nezávisle na třídě ochrany, nesmí nikdy mířit přímo do očí.

  • Jak vysoké jsou přepravní náklady za náhradní díly?
   • U objednávek přes elektronický obchod činí paušální poplatek za zakázku 4,76 eura (včetně DPH).

    U objednávek přes Servisní kontaktní centrum (Service Contact Center), tzn. telefonicky, e-mailem, dopisem nebo faxem, se počítá paušální poplatek za zakázku 7,14 eura (včetně DPH).

    U zásilek na dobírku se připočítává navíc ještě příplatek 2,50 eura.

  • Mám nárok na záruku po opravě?
   • Po hrazené opravě máte nárok na záruku v trvání 1 roku.

  • Proč nemůžu nějakou součást najít, příp. vybrat, v katalogu náhradních dílů?
   • To může mít tři příčiny:

    1) Jedná se o příslušenství a nikoliv o náhradní díl. Přehled našeho příslušenství získáte na Příslušenstvínebo přímo u svého odborného prodejce.

    2) Požadovaná součást patří do nějaké montážní sestavy. V takovém případě lze objednat pouze celou montážní sestavu.

    3) Požadovaná součást není k dispozici, příp. už se nedodává. Přesné informace ohledně dodacích lhůt získáte na naší servisní horké lince.

  • Jaký je rozdíl mezi náhradním dílem a příslušenstvím?
   • Náhradní díly jsou nedílnou součástí elektrického nářadí. Patří k jeho základní výbavě – bez nich není možný provoz. Náhradní díly jsou například: ozubené řemeny, šrouby, třmeny a sady uhlíků.

    Příslušenství tvoří díly, které rozšiřují funkci nářadí, nebo doplňky, bez kterých můžete elektrické nářadí úplně normálně používat. Mezi příslušenství patří např. pilový list, kufřík, přídavné rukojeti, brusný papír a vrtáky.

  • Kolik stojí odvoz nářadí/přístrojů/zařízení?
   • Odvoz nářadí/přístrojů/zařízení je v záruční době bezplatný. U oprav po uplynutí záruční doby nabíhají jednorázové přepravní náklady ve výši 7,14 eura (včetně DPH).

  • Kolik stojí kalibrace mých nářadí/přístrojů/zařízení?
   • Aktuální ceny můžete najít v naší brožuře o kalibračním servisu.

  • Jak mám postupovat, když chci objednaný náhradní díl poslat zpátky?
   • Zjistíte-li při dodání zásilky náhradních dílů vnější poškození balíku, odmítněte zakázku přijmout nebo ohlaste poškození doručovateli.

    Zjistíte-li při vybalování zboží zjevné věcné vady nebo když jste objednali nesprávný náhradní díl, informujte nás, prosím, co nejdříve (nejpozději do 15 dnů). Řiďte se přitom také našimi dodacími podmínkami.

    Před odesláním zpět si, prosím, pod číslem svého dodacího listu bezpodmínečně vyžádejte u nás svůj návratový list.

  • Je likvidace starého nářadí, starých přístrojů a zařízení, baterií a akumulátorů bezplatná?
   • Ano, likvidace je bezplatná. Baterie a akumulátory lze likvidovat ve všech kontejnerech nadace GRS (Gemeinsames Rücknahme System - společný systém zpětného odběru). Stará nářadí, staré přístroje/zařízení můžete odevzdat svému odbornému prodejci.

  • Kam mohu nářadí/přístroje/zařízení dát opravit?
   • Vadné nářadí/zařízení/přístroj lze poslat přímo do našeho servisního střediska. Alternativně je/jej také můžete předat prodejci nebo příslušně specializované velkoprodejně (Baumarkt) v místě.

    U přímé zásilky je důležité, abyste přiložili vyplněný formulář objednávky opravy vadného nářadí/přístroje/zařízení, který umožňuje její plynulé zpracování.

  • Jak dlouho dopředu musím dávat příkaz k odvozu?
   • Když formulář odešlete v pracovní den do 17 hodin, může se odvoz uskutečnit od příštího dne. Pro odvoz si přirozeně můžete zvolit i nějaký jiný termín.

  • Jsou nářadí/přístroje/zařízení, jakož i baterie a akumulátory firmy Bosch registrovány?
   • Jak nářadí/přístroje/zařízení, tak i baterie a akumulátory firmy Bosch jsou registrovány. Číslo WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment = likvidovaná elektrická a elektronická zařízení) je: DE-86520394.

    Registrační číslo pro baterie a akumulátory je 21001568.

  • Jak dlouho trvá kalibrace?
   • U firmy Bosch Power Tools se můžeme opírat o rozsáhlou logistickou síť a optimálně organizované servisní procedury.

    Stejně jako u oprav, i u kalibrace platí, že uživatel dostane své nářadí/zařízení, svůj přístroj zpět nejpozději za pět pracovních dní.

  • Jak musím své nářadí/zařízení, svůj přístroj zabalit?
   • Vaše nářadí/zařízení, váš přístroj by zásadně měl být zabalený tak, aby se při transportu nemohl poškodit. Nemáte-li pro velká nářadí/zařízení, velké přístroje žádný vhodný obal, můžete nám laskavě zatelefonovat. Odpovídající obal vám pak pošleme.

    Další informace ohledně balení zboží najdete ve všeobecných obchodních podmínkách (AGB) našeho smluvního dopravce GLS.

  • Existuje nějaká paušální cena oprav?
   • Ne, neexistuje, ale při stanovení ceny postupujeme následovně:

    V případě uplatňování záruky je oprava samozřejmě bezplatná.

    U oprav po uplynutí záruční doby platí:

    Jsou-li náklady na opravu nižší než 50 % ceny nového nářadí/přístroje/zařízení, začneme opravovat okamžitě. Na faktuře jsou náklady na opravu transparentně vyčísleny.

    Činí-li náklady na opravu více než 50 % ceny nového nářadí/přístroje/zařízení, dostanete předběžný odhad nákladů.

    Mimoto ale máte i možnost „schválení předem“:

    rozhodnete přitom předem, zda se při nákladech na opravu vyšších než 50 % má nářadí/přístroj/zařízení rovnou schválit k recyklaci, nebo zda si ještě přejete předložit předběžný odhad nákladů.

    V případě schválení předem vám promineme přepravní náklady.

  • Lze kalibrační servis využívat pro všechny značky od firmy Bosch Power Tools?
   • U kalibračního servisu Bosch na značce nezáleží; po domluvě lze zkalibrovat nejen naše vlastní značky „Bosch“ a „CST/berger“, ale i všechny ostatní.

  • Co se stane, když předběžný odhad nákladů odmítnu?
   • Můžete se rozhodnout, zda nářadí/přístroj/zařízení necháte v servisním středisku na recyklaci, nebo zda si je/jej chcete vzít zpět. V tom případě však nabíhá manipulační poplatek 17,85 eura s připočtením (plus) přepravních nákladů 7,14 eura (včetně DPH).

  • Jak vysoké jsou přepravní náklady u oprav?
   • V případě uplatňování záruky samozřejmě nenabíhají žádné přepravní náklady.

    U pozáručních oprav počítáme jednorázový paušální poplatek za zakázku 7,14 eura (včetně DPH).

  • Jaké jsou záruční podmínky pro soukromě používané nářadí?
   • Záruka na nové zboží je pro soukromé použití 24 měsíců. Podrobné informace naleznete v aktuálních záručních podmínkách.

  • Jak dlouho trvá oprava?
   • Opravené nářadí/zařízení, opravený přístroj dostanete zpravidla zpátky za tři až maximálně pět pracovních dní.

  • Co je ampér?
   • Ampér je jednotkou elektrického proudu.

  • Jaké nářadí je vhodnější, vrtačka nebo příklepová vrtačka?
   • Záleží na účelu použití. Domácí kutilové preferují všestrannost příklepové vrtačky, řemeslníci přesnost vrtačky.

  • Co je bit?
   • Pojem pochází z angličtiny a v technice šroubování označuje nástavec šroubováku potřebný pro určitý typ šroubu (plochý, křížový, šestihran, Torx atd.). Bit se v nástroji upevňuje buď přímo svou šestihrannou stopkou do sklíčidla, nebo do držáku nástroje, který je buď součástí nářadí nebo příslušenstvím.

  • Pro jaký materiál a jaké tvary obrobku jsou vhodné excentrické brusky?
   • Možnost použití se řídí podle použitého brusiva a je univerzální. Excentrické brusky se používají zejména k opracování dřeva, dřevěných materiálů a lakovaných povrchů. S odpovídajícím nástrčným nástrojem můžete excentrické brusky skvěle použít při leštění. Při broušení kovů nebo kamenných materiálů je postup práce pomalý.

    Díky zakulacené brusné desce dodávané s různými stupni tvrdosti se mohou opracovávat téměř všechny tvary obrobků. Opracování ostrých rohů a hran může vést k probroušení a k poškození brusného talíře.

  • Jak se zásadně postupuje při broušení?
   • Zásadně začněte hrubou zrnitostí a poté při každém průchodu zvolte jemnější zrnitost. Základní pravidlo: pro každou následující pracovní operaci volte dvakrát tak jemnou zrnitost.

    Příklad: pořadí zrnitostí 40–80–180–360–600–1200

  • K čemu jsou vhodné kmitací pily?
   • Kmitací pily jsou podle použitého pilového listu vhodné zásadně pro všechny řezatelné materiály.

    Jsou vhodné pro všechny materiály především pro komplexní práce s křivkovými řezy. Ve srovnání s ostatními pilami mají největší výběr univerzálních a speciálních pilových listů.

  • Co jsou lithium-iontové akumulátory?
   • Lithium-iontové akumulátory jsou založeny na nové technologii, při které se jako součást elektrod používá lithium. Zásadně se liší od akumulátorů na bázi niklu a mají při napětí článku 3,6 V třikrát vyšší napětí článku než niklkadmiové akumulátory. Je zapotřebí méně akumulátorových článků, čímž je elektrické nářadí menší a lehčí, nebo je při stejné velikosti výkonnější. Vedle výrazně menšího samovybíjení nemají lithium-iontové akumulátory oproti niklkadmiovým paměťový efekt.

  • Jak najdu správný náhradní díl k elektrickému nástroji?
   • V katalogu náhradních dílů najdete všechny rozkladové výkresy našeho nářadí za posledních 25 let. Zde můžete velmi jednoduše identifikovat potřebný náhradní díl. Připravte si objednací číslo nářadí nebo jeho obchodní označení. Pro rychlé nalezení správného náhradního dílu musíte toto číslo zadat.

  Návody k projektům 1 - 15 z 81

   Otázka nenalezena?

   Zeptejte se nás osobně a my vám rádi pomůžeme.

   Osobní poradenství

   Při otázkách k našim produktům a jejich použití
   : +420 261 300 484
   Neděle: 10–16 h

   Kontaktní formulář


   Právní upozornění

   Společnost Bosch neodpovídá za úplnost a správnost uložených návodů. Společnost Bosch dále upozorňuje na to, že použití těchto návodů je na vlastní riziko. Proveďte prosím pro svou bezpečnost veškerá potřebná preventivní opatření.

    

   Aplikační poradenství

   Při dotazech na naše produkty a aplikace

   :420 261 300 484

   Po - Pá: 8:00–16:30


   Vyhledávání prodejců

    
    
    
   CZ
   Poznamenat si
   Poznamenáno
   Koupit nyní
   Resetovat filtr
   Zobrazit filtr
   Skrýt filtr
   Děkujeme za Vaše hodnocení
   Děkujeme za Vaše hodnocení
   Zobrazit další projekty
   Skrýt další projekty
   Skrýt varianty zboží
   Zobrazit varianty zboží
   Zavřít tip k použití
   Otevřít tip k použití
   Přečíst zprávu o zkušenostech
   Zavřít zprávu o zkušenostech
   Skrýt podrobný seznam materiálu
   Zobrazit podrobný seznam materiálu
   Srovnávací seznam
   Výrobky
   Výrobek
   Zobrazit další doporučení
   Skrýt další doporučení